Kentler ve Muhasebe

Stok Kodu:
9786259430607
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
218
Basım Tarihi:
Ocak 2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategori:
%15 indirimli
300,00TL
255,00TL
Taksitli fiyat: 6 x 45,90TL
Stokta var
9786259430607
602435
Kentler ve Muhasebe
Kentler ve Muhasebe
255.00

İÇİNDEKİLER

ÜÇ ŞEHİR 11
01. ÖNSÖZ 12
02. KİTAPTAKİ TERİM VE KISALTMALAR 15
1. TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM 17
10. GENEL BAKIŞ 17
11. ENDÜSTRİ ÖNCESİ TOPLUMLAR 18
110. Genel Açıklama 18
111. Avcı ve Toplayıcı Toplumlar 19
112. Göçebe ve Bahçıvan Toplumlar 19
113. Tarım Toplumları 20
12. ENDÜSTRİ TOPLUMLARI 21
120. Genel Açıklama 21
121. Endüstri Devrimi 21
122. Sosyoloji ve Endüstri Toplumu 24
123. Çağdaş Endüstri Toplumu Teorileri 26
13. ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMLAR 27
130. Genel Açıklama 27
131.Yükselen Yeni Toplum Kavramları 28
132. EST: Genel Özellikler 28
133. EST: Diğer Özellikler 32
134. EST Teorilerinin Değerlendirilmesi 33
2. RİSK TOPLUMU 35
20. GENEL BAKIŞ 35
21. TOPLUM KAVRAMI VE MODELLERİ 35
210. Genel Açıklama 35
211. Toplumun Tanımı ve Niteliği 36
212. Toplum Modelleri: Endüstri Öncesi 37
213. Toplum Modelleri: Endüstri Dönemi 38
214. Toplum Modelleri: Endüstri Sonrası 39
22. RİSK TOPLUMU KAVRAMI 40
220. Genel Açıklama 40
221. Risk Kavramı 41
222. Risk Yaklaşımları 42
223. Modern Toplumlarda Risk 43
224. Risk Toplumunun Yapısal Özellikleri 44
23. RİSK TOPLUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 45
230. Genel Açıklama 45
231. Küreselleşme 45
232. Devletin Rolünün Değişmesi 47
233. Post-Modern Durum 49
234. Bilgi Teknolojileri 51
235. Ekolojik Sorunlar 53
3. KENTLEŞME POLİTİKASI 55
30. GENEL BAKIŞ 55
31. KENTLER VE KENT ÖRGÜTLENMESİ 57
310. Genel Açıklama 57
311. Farklı Ölçütlere Göre Kent Tanımları 57
312. Kent Örgütlenmesi 58
313. Kentler ve Kuruluş Yeri Seçimi 59
314. Helen-Roma Kent Örgütlenmesi 61
315. İslam-Osmanlı Kent Örgütlenmesi 62
32. KENTLER VE DÖNEMLER 63
320. Genel Açıklama 63
321. Antik Kentler 64
322. Orta Çağ Kentleri 65
323. Rönesans Kentleri 66
324. Endüstri Kentleri 66
325. Modern Kentler 67
326. Post-Modern Kentler 67
33. KENTLEŞMENİN NEDENLERİ VE ETKİLERİ 68
330. Genel Açıklama 68
331. Kentleşmenin Ekonomik Nedenleri 68
332. Kentleşmenin Teknolojik Nedenleri 69
333. Kentleşmenin Siyasal Nedenleri 69
334. Sosyo-Psikolojik Nedenler 69
335. Kentleşmenin Etkileri 69
336. Farklı Özellikteki Ülkelerde Kentleşme 70
34. DÜNYADA KENTLEŞME 71
340. Genel Açıklama 71
341. Orta Çağ'da Kentleşme 72
342. Yeni ve Yakın Çağ'da Kentleşme 73
343. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kentleşme 75
344. Küreselleşme Sonrası Kentler 75
35. TÜRKİYE'DE KENTLEŞME 76
350. Genel Açıklama 76
351. 19.Yüzyıl Osmanlı Kentleşmesi 77
352. 1923-1960 Arası Türkiye'de Kentleşme 78
353. 1960 Sonrası Türkiye'de Kentleşme 79
354. 2000'li Yıllar Sonrası Türkiye'de Kentleşme 79
36. KENT PLANLAMASI 80
360. Genel Açıklama 80
361. Klasik Kent Planlama Teorisi 81
362. Geniş Kapsamlı Kent Planlama Teorisi 81
363. Orta Süreli Kent Planlama Teorisi 82
364. Kent Planlaması ile İlgili Diğer Konular 83
365. Kent Planlamasının Evrimi 83
37. KENT KAVRAMLARI VE HUKUKU 85
370. Genel Açıklama 85
371. Kent ve Tabakalaşma 86
372. Kent ve Sınıf 87
373. İktidar, Kent ve Mekân 87
374. Yenileme ve Dönüşüm Mevzuatı 89
375. Kentsel Koruma ve Mevzuatı 90
376. Konut Politikası ve Mevzuatı 92
377. Yerel Yönetimler Mevzuatı 94
378. Kıyı ve Orman Mevzuatı 94
4. KENT SOSYOLOJİSİ 97
40. GENEL BAKIŞ 97
41. KENT SOSYOLOJİSİ KAVRAMI 98
410. Genel Açıklama 98
411. Kentlerin Kökeni ve Tarihi 98
412. Sosyolojinin Kente Yaklaşımı 100
413. Çağdaş Kent Sosyolojisi 102
42. KENT TEORİLERİ 102
420. Genel Açıklama 102
421. Klasik Toplum Teorisi ve Kent 102
422. Chicago Okulu İnsan Ekolojisi Yaklaşımı 104
423. Yeni Kent Sosyolojisi Ekonomi Politik Yaklaşım 106
43. KÜRESEL KENT TEORİLERİ 107
430. Genel Açıklama 107
431. Kentleşme Sürecine Yaklaşımlar 108
432. Küresel Kent Oluşumu 109
433. Dünya Kenti ve Küresel Kent Kavramları 110
434. Küresel Kent Teorisi 112
435. Küresel Kent ve İstanbul 114
44. YEREL YÖNETİM TEORİLERİ VE DENEYİMİ 115
440. Genel Açıklama 115
441. YY Teorilerinin Yöntem ve Kapsamı 116
442. Yerel Yönetim Teorileri 117
443. Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime 118
444. Yerel Yönetişim Teorileri 119
445. Yerel Yönetim Teorilerinin Eleştirisi 121
446. Türkiye'nin Yerel Yönetim Deneyimi 122
447. Ulus Devlet Anlayışında YY 123
448. Kentsel Çelişkinin Odağı Olarak YY 123
449. Kent Yöneticiliğinden Kent İşletmeciliğine 124
45. GÖÇ, GECEKONDU VE İLİŞKİ AĞLARI 125
450. Genel Açıklama 125
451. Göçün Tanımı 126
452. Göç Teorileri 128
453. Türkiye'nin İçgöç Deneyimi 130
454. Türkiye'nin Dışgöç Deneyimi 130
455. Gecekondu Oluşumu ve Dönüşümü 131
456. Toplumsal İlişki Ağları 131
46. KENTSEL YOKSULLUK VE DÖNÜŞÜM 132
460. Genel Açıklama 132
461. Yoksulluk Kavramı 132
462. Yoksulluğun Nedenleri 134
463. Yeni Kentsel Yoksulluk 135
464. Kent Yoksulluğunun Boyutları 136
465. Türkiye'de Kent Yoksulluğu 137
466. Kentsel Dönüşüm Kavramı 138
467. Kentsel Dönüşümün Tarihsel Arka Planı 139
468. Kültürel Stratejiler, Soylulaştırma ve Katılım 141
47. OSMANLI KENTLERİ VE KENTLEŞME 143
470. Genel Açıklama 143
471. Osmanlı Kent Şenlendirmesi 143
472. Osmanlı Kentçilik İlkeleri 145
473. Osmanlı Kentlerinde Planlama 146
474. Osmanlı Kentlerinde Kurumlar ve İşleyiş 148
48. TÜRKİYE'DE TARIMIN DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ 150
480. Genel Açıklama 150
481. Tarımsal Üretimin Genel Özellikleri 151
482. Tarımsal Üretimde Sosyoekonomik Yapılar 152
483. Türkiye'de Tarımsal Yapılar (1923-1980) 154
484. Türkiye Tarımında Neo Liberal Dönem 154
5. TOPLUMSAL VE KENTSEL AÇIDAN MUHASEBE 155
50. GENEL BAKIŞ 155
51. TOPLUMSAL AÇIDAN MUHASEBE 156
510. Genel Açıklama 156
511. Bireysel Muhasebe 157
512. Evyönetsel Muhasebe 158
513. Kurumsal Muhasebe 159
514. Kamusal Muhasebe 159
515. Ulusal Muhasebe 160
52. KENTSEL AÇIDAN MUHASEBE 161
520. Genel Açıklama 161
521. İl ve Yerel Yönetim Muhasebesi 161
522. Akıllı Kentler Muhasebesi 162
523. Dayanıklı Kentler Muhasebesi 162
524. Yavaş Kentler Muhasebesi 163
53. İL VE YEREL YÖNETİM MUHASEBESİ 164
530. Genel Açıklama 164
531. Belediyeler 164
532. Büyükşehir Belediyeleri 166
534. Köyler 170
535. İller Bankası 172
536. Yerel Yönetim Birlikleri 172
54. AKILLI KENTLER MUHASEBESİ 173
540. Genel Açıklama 173
541. Akıllı Kent ve Küreselleşme 174
542. Akıllı Kent ve Sürdürülebilirlik 175
543. Akıllı Kent Uygulamaları 176
544. Akıllı Kent Ölçütleri 177
546. Türkiye'de Akıllı Kent Hareketi 181
547. Akılı Kentler ve Muhasebe 181
55. DAYANIKLI KENTLER MUHASEBESİ 182
550. Genel Açıklama 182
551. Kentsel Dayanıklılık 183
552. Dayanıklı Kent: Ekoloji ve Sürdürülebilirlik 184
553. Afet ve Risk Açısından Dayanıklı Kent 185
554. Kentsel Dayanıklılığın Farklı Boyutları 186
555. Kentsel Dayanıklılık ve İklim Değişikliği 187
556. Kentsel Dayanıklılık ve Yerel Yönetimler 189
557. Kentsel Dayanıklılık: Genel Değerlendirme 190
558. Dayanıklı Kentler ve Muhasebe 191
56. YAVAŞ KENTLER MUHASEBESİ 192
560. Genel Açıklama 192
561.Yavaş Kent ve Küreselleşme 193
562.Yavaş Kent ve Sürdürülebilirlik 194
563. Uluslararası Yavaş Kent Tüzüğü 196
564. Yavaş Kent Ölçütleri 197
565. Yavaş Kent Hareketinin Farklı Açıları 201
566. Dünyada ve Türkiye'de Yavaş Kent Hareketi 203
567. Yavaş İşletmecilik 205
568. Yavaş Kent Muhasebesi 206
57. KENTLER VE FAYDA-MALİYET ANALİZİ 208
6. SONUÇ 209
60. ÖZETLEME 209
61. SONSÖZ 210
62. YARARLANILAN KAYNAKLAR 213
63. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 215
64. YAZARIN YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI 217
65. YAYIMLANMASI PLANLANAN KİTAPLAR 218

İÇİNDEKİLER

ÜÇ ŞEHİR 11
01. ÖNSÖZ 12
02. KİTAPTAKİ TERİM VE KISALTMALAR 15
1. TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM 17
10. GENEL BAKIŞ 17
11. ENDÜSTRİ ÖNCESİ TOPLUMLAR 18
110. Genel Açıklama 18
111. Avcı ve Toplayıcı Toplumlar 19
112. Göçebe ve Bahçıvan Toplumlar 19
113. Tarım Toplumları 20
12. ENDÜSTRİ TOPLUMLARI 21
120. Genel Açıklama 21
121. Endüstri Devrimi 21
122. Sosyoloji ve Endüstri Toplumu 24
123. Çağdaş Endüstri Toplumu Teorileri 26
13. ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMLAR 27
130. Genel Açıklama 27
131.Yükselen Yeni Toplum Kavramları 28
132. EST: Genel Özellikler 28
133. EST: Diğer Özellikler 32
134. EST Teorilerinin Değerlendirilmesi 33
2. RİSK TOPLUMU 35
20. GENEL BAKIŞ 35
21. TOPLUM KAVRAMI VE MODELLERİ 35
210. Genel Açıklama 35
211. Toplumun Tanımı ve Niteliği 36
212. Toplum Modelleri: Endüstri Öncesi 37
213. Toplum Modelleri: Endüstri Dönemi 38
214. Toplum Modelleri: Endüstri Sonrası 39
22. RİSK TOPLUMU KAVRAMI 40
220. Genel Açıklama 40
221. Risk Kavramı 41
222. Risk Yaklaşımları 42
223. Modern Toplumlarda Risk 43
224. Risk Toplumunun Yapısal Özellikleri 44
23. RİSK TOPLUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 45
230. Genel Açıklama 45
231. Küreselleşme 45
232. Devletin Rolünün Değişmesi 47
233. Post-Modern Durum 49
234. Bilgi Teknolojileri 51
235. Ekolojik Sorunlar 53
3. KENTLEŞME POLİTİKASI 55
30. GENEL BAKIŞ 55
31. KENTLER VE KENT ÖRGÜTLENMESİ 57
310. Genel Açıklama 57
311. Farklı Ölçütlere Göre Kent Tanımları 57
312. Kent Örgütlenmesi 58
313. Kentler ve Kuruluş Yeri Seçimi 59
314. Helen-Roma Kent Örgütlenmesi 61
315. İslam-Osmanlı Kent Örgütlenmesi 62
32. KENTLER VE DÖNEMLER 63
320. Genel Açıklama 63
321. Antik Kentler 64
322. Orta Çağ Kentleri 65
323. Rönesans Kentleri 66
324. Endüstri Kentleri 66
325. Modern Kentler 67
326. Post-Modern Kentler 67
33. KENTLEŞMENİN NEDENLERİ VE ETKİLERİ 68
330. Genel Açıklama 68
331. Kentleşmenin Ekonomik Nedenleri 68
332. Kentleşmenin Teknolojik Nedenleri 69
333. Kentleşmenin Siyasal Nedenleri 69
334. Sosyo-Psikolojik Nedenler 69
335. Kentleşmenin Etkileri 69
336. Farklı Özellikteki Ülkelerde Kentleşme 70
34. DÜNYADA KENTLEŞME 71
340. Genel Açıklama 71
341. Orta Çağ'da Kentleşme 72
342. Yeni ve Yakın Çağ'da Kentleşme 73
343. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kentleşme 75
344. Küreselleşme Sonrası Kentler 75
35. TÜRKİYE'DE KENTLEŞME 76
350. Genel Açıklama 76
351. 19.Yüzyıl Osmanlı Kentleşmesi 77
352. 1923-1960 Arası Türkiye'de Kentleşme 78
353. 1960 Sonrası Türkiye'de Kentleşme 79
354. 2000'li Yıllar Sonrası Türkiye'de Kentleşme 79
36. KENT PLANLAMASI 80
360. Genel Açıklama 80
361. Klasik Kent Planlama Teorisi 81
362. Geniş Kapsamlı Kent Planlama Teorisi 81
363. Orta Süreli Kent Planlama Teorisi 82
364. Kent Planlaması ile İlgili Diğer Konular 83
365. Kent Planlamasının Evrimi 83
37. KENT KAVRAMLARI VE HUKUKU 85
370. Genel Açıklama 85
371. Kent ve Tabakalaşma 86
372. Kent ve Sınıf 87
373. İktidar, Kent ve Mekân 87
374. Yenileme ve Dönüşüm Mevzuatı 89
375. Kentsel Koruma ve Mevzuatı 90
376. Konut Politikası ve Mevzuatı 92
377. Yerel Yönetimler Mevzuatı 94
378. Kıyı ve Orman Mevzuatı 94
4. KENT SOSYOLOJİSİ 97
40. GENEL BAKIŞ 97
41. KENT SOSYOLOJİSİ KAVRAMI 98
410. Genel Açıklama 98
411. Kentlerin Kökeni ve Tarihi 98
412. Sosyolojinin Kente Yaklaşımı 100
413. Çağdaş Kent Sosyolojisi 102
42. KENT TEORİLERİ 102
420. Genel Açıklama 102
421. Klasik Toplum Teorisi ve Kent 102
422. Chicago Okulu İnsan Ekolojisi Yaklaşımı 104
423. Yeni Kent Sosyolojisi Ekonomi Politik Yaklaşım 106
43. KÜRESEL KENT TEORİLERİ 107
430. Genel Açıklama 107
431. Kentleşme Sürecine Yaklaşımlar 108
432. Küresel Kent Oluşumu 109
433. Dünya Kenti ve Küresel Kent Kavramları 110
434. Küresel Kent Teorisi 112
435. Küresel Kent ve İstanbul 114
44. YEREL YÖNETİM TEORİLERİ VE DENEYİMİ 115
440. Genel Açıklama 115
441. YY Teorilerinin Yöntem ve Kapsamı 116
442. Yerel Yönetim Teorileri 117
443. Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime 118
444. Yerel Yönetişim Teorileri 119
445. Yerel Yönetim Teorilerinin Eleştirisi 121
446. Türkiye'nin Yerel Yönetim Deneyimi 122
447. Ulus Devlet Anlayışında YY 123
448. Kentsel Çelişkinin Odağı Olarak YY 123
449. Kent Yöneticiliğinden Kent İşletmeciliğine 124
45. GÖÇ, GECEKONDU VE İLİŞKİ AĞLARI 125
450. Genel Açıklama 125
451. Göçün Tanımı 126
452. Göç Teorileri 128
453. Türkiye'nin İçgöç Deneyimi 130
454. Türkiye'nin Dışgöç Deneyimi 130
455. Gecekondu Oluşumu ve Dönüşümü 131
456. Toplumsal İlişki Ağları 131
46. KENTSEL YOKSULLUK VE DÖNÜŞÜM 132
460. Genel Açıklama 132
461. Yoksulluk Kavramı 132
462. Yoksulluğun Nedenleri 134
463. Yeni Kentsel Yoksulluk 135
464. Kent Yoksulluğunun Boyutları 136
465. Türkiye'de Kent Yoksulluğu 137
466. Kentsel Dönüşüm Kavramı 138
467. Kentsel Dönüşümün Tarihsel Arka Planı 139
468. Kültürel Stratejiler, Soylulaştırma ve Katılım 141
47. OSMANLI KENTLERİ VE KENTLEŞME 143
470. Genel Açıklama 143
471. Osmanlı Kent Şenlendirmesi 143
472. Osmanlı Kentçilik İlkeleri 145
473. Osmanlı Kentlerinde Planlama 146
474. Osmanlı Kentlerinde Kurumlar ve İşleyiş 148
48. TÜRKİYE'DE TARIMIN DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ 150
480. Genel Açıklama 150
481. Tarımsal Üretimin Genel Özellikleri 151
482. Tarımsal Üretimde Sosyoekonomik Yapılar 152
483. Türkiye'de Tarımsal Yapılar (1923-1980) 154
484. Türkiye Tarımında Neo Liberal Dönem 154
5. TOPLUMSAL VE KENTSEL AÇIDAN MUHASEBE 155
50. GENEL BAKIŞ 155
51. TOPLUMSAL AÇIDAN MUHASEBE 156
510. Genel Açıklama 156
511. Bireysel Muhasebe 157
512. Evyönetsel Muhasebe 158
513. Kurumsal Muhasebe 159
514. Kamusal Muhasebe 159
515. Ulusal Muhasebe 160
52. KENTSEL AÇIDAN MUHASEBE 161
520. Genel Açıklama 161
521. İl ve Yerel Yönetim Muhasebesi 161
522. Akıllı Kentler Muhasebesi 162
523. Dayanıklı Kentler Muhasebesi 162
524. Yavaş Kentler Muhasebesi 163
53. İL VE YEREL YÖNETİM MUHASEBESİ 164
530. Genel Açıklama 164
531. Belediyeler 164
532. Büyükşehir Belediyeleri 166
534. Köyler 170
535. İller Bankası 172
536. Yerel Yönetim Birlikleri 172
54. AKILLI KENTLER MUHASEBESİ 173
540. Genel Açıklama 173
541. Akıllı Kent ve Küreselleşme 174
542. Akıllı Kent ve Sürdürülebilirlik 175
543. Akıllı Kent Uygulamaları 176
544. Akıllı Kent Ölçütleri 177
546. Türkiye'de Akıllı Kent Hareketi 181
547. Akılı Kentler ve Muhasebe 181
55. DAYANIKLI KENTLER MUHASEBESİ 182
550. Genel Açıklama 182
551. Kentsel Dayanıklılık 183
552. Dayanıklı Kent: Ekoloji ve Sürdürülebilirlik 184
553. Afet ve Risk Açısından Dayanıklı Kent 185
554. Kentsel Dayanıklılığın Farklı Boyutları 186
555. Kentsel Dayanıklılık ve İklim Değişikliği 187
556. Kentsel Dayanıklılık ve Yerel Yönetimler 189
557. Kentsel Dayanıklılık: Genel Değerlendirme 190
558. Dayanıklı Kentler ve Muhasebe 191
56. YAVAŞ KENTLER MUHASEBESİ 192
560. Genel Açıklama 192
561.Yavaş Kent ve Küreselleşme 193
562.Yavaş Kent ve Sürdürülebilirlik 194
563. Uluslararası Yavaş Kent Tüzüğü 196
564. Yavaş Kent Ölçütleri 197
565. Yavaş Kent Hareketinin Farklı Açıları 201
566. Dünyada ve Türkiye'de Yavaş Kent Hareketi 203
567. Yavaş İşletmecilik 205
568. Yavaş Kent Muhasebesi 206
57. KENTLER VE FAYDA-MALİYET ANALİZİ 208
6. SONUÇ 209
60. ÖZETLEME 209
61. SONSÖZ 210
62. YARARLANILAN KAYNAKLAR 213
63. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 215
64. YAZARIN YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI 217
65. YAYIMLANMASI PLANLANAN KİTAPLAR 218

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 255,00    255,00   
2 136,04    272,09   
3 92,57    277,70   
4 70,95    283,82   
5 58,04    290,19   
6 48,88    293,25   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 255,00    255,00   
2 132,09    264,18   
3 89,00    266,99   
4 67,45    269,79   
5 54,57    272,85   
6 45,90    275,40   
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 255,00    255,00   
2 132,09    264,18   
3 89,00    266,99   
4 67,45    269,79   
5 54,57    272,85   
6 45,90    275,40   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 255,00    255,00   
2 132,09    264,18   
3 89,00    266,99   
4 67,45    269,79   
5 54,57    272,85   
6 45,90    275,40   
Paraf Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 255,00    255,00   
2 132,09    264,18   
3 89,00    266,99   
4 67,45    269,79   
5 54,57    272,85   
6 45,90    275,40   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 255,00    255,00   
2 132,09    264,18   
3 89,00    266,99   
4 67,45    269,79   
5 54,57    272,85   
6 45,90    275,40   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 255,00    255,00   
2 132,09    264,18   
3 89,00    266,99   
4 67,45    269,79   
5 54,57    272,85   
6 45,90    275,40   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 255,00    255,00   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat