İKMAL (İktisat-Maliye-Muhasebe)

Stok Kodu:
9786057223005
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
642
Basım Tarihi:
Ocak 2023
Kapak Türü:
Ciltli
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategori:
%15 indirimli
745,00TL
633,25TL
Taksitli fiyat: 6 x 113,99TL
9786057223005
601441
İKMAL
İKMAL (İktisat-Maliye-Muhasebe)
633.25

İÇİNDEKİLER

01.ÖNSÖZ 1
02. İTHAF 2
03. TEŞEKKÜRLER 5
04. KISALTMALAR 6


1.İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN TARİHİ 7

10. İKTİSAT ÖNCESİ İKTİSAT 7
100. Genel Açıklama 7
101. İlk Çağ'da İktisadi Düşünce 7
102. Hint Uygarlığı ve İbraniler 8
A.Hint Uygarlığı 8
B.İbraniler 9
103. Eski Yunan 11
A.Pythagoras (M.Ö.582-507) 12
B.Heraclitus (M.Ö.535-475) 12
C.Democritus (M.Ö.460-370) 12
D.Xenepon (Ksenofanes) (M.Ö. 440-335) 12
E. Platon (Eflatun) (M.Ö.427-347) 13
F. Aristo ( Aristoteles ) ( M.Ö. 384-322 ) 13
104. Roma Uygarlığı 14
A.Hukukçuların İktisadi Düşünceleri 14
B.Filozofların İktisadi Düşünceleri 15
C.Tarım Yazarlarının İktisadi Düşünceleri 16
D.Değer ve Diğer Görüşler 16
E.Roma Düşüncesi 17
F.Hıristiyan İktisadi Düşüncesi 17
105. Orta Çağ'da İktisadi Düşünce 18
A.Gresham Kanunu 20
B.Feodalizm ve Skolastik Düşünce 21
C.Kapitalizm ve Laikliğin Doğuşu 23
D.Haçlı Seferleri (1096-1291 ) 24
E.Ebedi Kurtuluş ve Ahlâk Varsayımları 25
106. İslam ve İktisadi Düşünce 25
A.İslam'ın İktisadi Düşünce Kaynakları 28
B.Tedbir-El Menzil 30
C.İmam-ı Gazali ( 1058-1111 ) 30
D.İbn-i Haldûn ( 1332-1406 ) 31
107. Merkantilizm 32
A.Külçeci Merkantilizm 34
B.Sınai Merkantilizm 35
C.Ticari Merkantilizm 35
D.Alman Merkantilizmi 36
E.Genel Değerlendirme 37

11. LİBERALİZM 37
110. Genel Açıklama 37
111. Fizyokrasi 37
112. Kapitalizm 40
A.Ticari ve Mali Kapitalizm 40
B. Sınai Kapitalizm 40
C.Tekelci Kapitalizm 42
113. Liberalizmin Özü 42
114. Liberalizmin Üstünlükleri 43
115. Liberalizmin Eleştirisi 44
116. Neo Liberalizm 45

12. KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE 46
120. Genel Açıklama 46
121. Adam Simith (1723-1790) 46
A.İşbölümü 46
B.Emek-Değer Teorisi 47
C.Bölüşüm Teorisi 48
D.Tasarruf ve Yatırım 48
E.İktisadi Refah ve Hükümetin Görevleri 49
F.Genel Değerlendirme 49
122. David Ricardo ( 1772-1823) 49
A.Değer Teorisi 50
B.Rant, Ücret ve Kâr Teorisi 50
C.Bölüşüm Teorisi 51
123. Jean Baptiste Say (1767-1832) 51
124. Thomas Robert Malthus (1766-1834) 52
125. John Stuart Mill (1806-1873) 53
126. Klasik İktisadi Düşünce Teorileri 54
A.Emek-Değer Teorisi 54
B.Üretim Teorisi 54
C.Rant Teorisi 55
D.Nüfus Teorisi 55
E.Ücret Fonu Teorisi 55
F.Tasarruf ve Kâr Teorisi 56
G.Büyüme Teorisi 57
H.Para Teorisi 57
I.Genel Denge Teorisi 57
J. Dış Ticaret Teorisi 58
K. Klasik Teorilerin Genel Değerlemesi 58

13. SOSYALİZM VE HETERODOKS YAKLAŞIMLAR 59
130. Sosyalizmin Doğuşu 59
131. Sosyalizmin Tanımı 60
132. Sosyalist Doktrinler 60
133. İdealist Sosyalizm 61
A.Alman Tarihçi Ekolü 61
B.Ulusal İktisat Doktrini 62
C.Müdahaleci Ekoller 62
D.Diğer Akımlar 64
134. Bilimsel Sosyalizm 67
A.Karl Rodbertus (1805-1875 ) 67
B.Ferdinand Lassalle (1825-1864) 68
C.Friedrich Engels (1820-1895) 68
135. Karl Marks (1815-1883) 68
A.Marks'ın Ekonomik Görüşleri 69
B.Marks'ın Felsefesi 71

14. NEO KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE 72
140. Genel Açıklama 72
141. Avusturya Psikoloji Okulu 73
A.Karl Menger ( 1840-1921 ) 73
B.Böhm-Bawerk ( 1851-1914 ) 74
142. Lozan Matematik Okulu 76
A.Leon Walras ( 1834-1910 ) 76
B.Vilfredo Pareto ( 1848-1923 ) 77
C.Herman Heinrich Gossen ( 1810-1858 ) 77
D.Joseph Alois Schumpeter ( 1883-1950 ) 78
E.Gustav Cassel ( 1866-1946 ) 78
F.Irwing Fisher ( 1867-1947 ) 79
G.Stanley Jevons ( 1835-1882 ) 80
143. Cambridge Ekolü 81
A.Alfred Marshall ( 1842-1924 ) 81
B.Arthur Cecil Pigou ( 1877-1959 ) 82
144. Marshall ve Neo Klasik İktisat 83
A.Talep Teorisi 83
B. Arz Teorisi 84
C.Fiyat Teorisi 85
D.Bölüşüm Teorisi 86
E. Para Teorisi 87
145. Kurumsal İktisat 87
A.Thorstein Veblen ( 1857-1929 ) 89
B.John Kenneth Galbraith ( 1908-2006 ) 89
C.Karl Gunnar Mydral ( 1898-1987 ) 90
146. Refah Ekonomisi 91
A.Sosyal Refah 91
B.Sosyal Maliyet 91
C.Dışsal Ekonomiler 92

15. KEYNES İKTİSADI 93
150. Genel Açıklama 93
151. Keynes Devrimi ve Genel Teori 94
152. Keynes İktisadının Varsayımları 95
153. Keynes'ten Kalanlar 97
154. Yeni Keynesyenler 100
A.Fiyat Katılıkları 100
B.Ücret Katılıkları 101
C.Rasyonel Beklentiler 102
155. Post Keynesyenler 103

16. KEYNES KARŞITLARI 105
160. Genel Açıklama 105
161.Monetarist (Paracı) Teori 105
162. Yeni Klasik Teori 106
163. Arz Yanlı İktisat 107
164. Toplumsal Seçim Teorisi 108
A.Toplumsal Refah Fonksiyonu 109
B.Arrow ve Seçim Çelişkisi 109
165. Anayasal İktisat 110

17. POLİTİK İKTİSAT 112
170. Genel Açıklama 112
171. Politik Ekonomi 113
172. İktisat ve Siyaset Arasındaki Farklar 114
173. İktisat Teorisi ve İktisat Politikası 114
174. Tercihler 116
175. Amaç ve Araçların Seçimi 117
176. Açık Ekonomi Politik İktisat 118
A. Açık Ekonomi ve Milli Gelir Denge Düzeyi 119
B.Ödemeler Bilançosu ( ÖB ) Politikası 121
C.Döviz Kurunun Belirlenmesi 124
D.Döviz Kuru Politikası: Devalüasyon 126
E. Açık Ekonomide Politika Seçimi 129
177. Dışsal Araçların Sınırları 131

18. KÜRESEL FİNANS 132
180. Genel Açıklama 132
181. Küresel Finansın Doğuşu 133
A.Askeri Amaçlar 133
B.Fuar Mektupları 134
C.Sanayi Devrimi ve Napolyon Savaşları 134
D.Gümrük Tarifelerinin Kalkması 134
E.Yeni Finansal Araçların Çıkması 134
F.Para ve Finans Kurumlarının Gelişmesi 135
G.Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi 136
H.Siyasi ve İdeolojik Nedenler 137
182. Küresel Finansın Etkileri 137
A.Küresel Finans Araçları 137
B.Küresel Finans ve Kriz 138
C.Küresel Finans ve Olumluluklar 139
D.Küresel Finans ve İktisadi Büyüme 139
E.Küresel Finansın Sınırları 140
183. Küresel Finansın Tarihsel Gelişimi 141
A.Birinci Dönem (1870-1914) 142
B.İkinci Dönem (1914-1944) 142
C.Üçüncü Dönem (1944-1971) 143
D.Dördüncü Dönem (1971-2013) 145
E.Genel Değerlendirme 147
184.Küresel Finans ve İstikrar 148
A.Etkin Piyasa Hipotezi 149
B.Keynes'in Finansal İstikrarsızlık Teorisi 150
C.Minsky'nin Finansal İstikrarsızlık Teorisi 154
185. Küresel Finans ve İktisadi Kriz 158
A.İktisadi Kriz Teorileri 158
B.Psikolojik Kriz Teorileri 159
C.Borç Birikimi Teorisi 159
D.İkinci Dünya Krizi 160
E.Genel Değerlendirme 164
186. Küresel Finans ve Makro İktisat 164
A.Klasik Makro Teorinin Aksiyomları 164
B.Klasik Makro Teorinin Metodolojik Özellikleri 166
C.Klasik Makro Teoride Reform Arayışları 168
D.Öneri 168

19. İKTİSADİ DÜŞÜNCE-GENEL DEĞERLENDİRME 169

2.MİKRO İKTİSAT 171

20. GENEL BAKIŞ 171
21. FİYAT MEKANİZMASI 172
210. Genel Açıklama 172
211. Talep Kavramı 172
A.Talep Fonksiyonu 172
B.Talep Eğrisi ve Talep Kanunu 173
C.Giffen Çelişkisi 173
D.Talep Değişmeleri 174
E.Talep Kayması 174
F.Talep Esnekliği 175
212. Arz Kavramı 176
A.Arz Fonksiyonu 176
B.Arz Eğrisi ve Arz Kanunu 177
C.Arz Değişmeleri 177
D.Arz Kaymaları 177
E.Arz Esnekliği 178
213. Piyasa Dengesi 179
A.Piyasa Dengesi ve Zaman Dilimleri 179
B.Talep Kaymaları ve Denge 180
C.Arz Kaymaları ve Denge 180
D.Talep ve Arzın Birlikte Kayması 180
E.Esneklik-Kayma ve Denge İlişkisi 180
214. Tüketici ve Üretici Rantı 181
215. Karaborsa Fiyatı 182
216. King Kanunu ve Örümcek Ağı Teoremi 182
217. Taban-Tavan Fiyat Politikaları 183

22. TALEP ANALİZİ 184
220. Genel Açıklama 184
221. Kardinal Fayda-Toplam Fayda 185
222. Marjinal Fayda 185
223. Ordinal Fayda ve Kayıtsızlık Eğrisi 186
224. Tüketici Bütçe Doğrusu 187
225. Tüketici Dengesi 188
226. Tüketici Bütçesinin Değişmesi 188

23. ARZ ANALİZİ 189
230. Genel Açıklama 189
231. Üretim Faktörleri ve Fonksiyonu 190
A.Emek 190
B.Sermaye 190
C. Doğal Kaynaklar 191
D. Girişimci 191
E. Teknoloji 191
F.Üretim Fonksiyonu 191
232. Azalan Verim Kanunu 192
233. Eş Ürün Eğrileri-Eş Maliyet Doğruları 192
234. Üretici Dengesi 193
235. Üretici Bütçesinin Değişmesi 193
236. Üretim Maliyetleri 194
A.Maliyetler ve Kârlar 194
B.Kısa Dönem Maliyet Eğrileri 195
C.Uzun dönem Maliyet Eğrileri 196
D.Ölçek Ekonomileri, 197

24. MAL PİYASALARI 198
240. Genel Açıklama 198
241. Tam Rekabet Piyasaları 198
242. Eksik Rekabet Piyasaları 199
243. Monopol Piyasaları 200
244. Düopol Piyasaları 201
245. Oligopol Piyasaları 201
246. Monopollü Rekabet Piyasaları 202

25. FAKTÖR PİYASALARI 203
250. Genel Açıklama 203
251.Faktör Talebi 203
252. Faktör Arzı 204
253. Faktör Piyasasında Fiyat Oluşumu 204
254. Emek Geliri-Ücret 205
A.Emek Arzı 205
B.Emek Talebi 205
C.Ücretin Belirlenmesi 206
D.Ücret Farklılıkları 206
E.Asgari Ücret 206
255. Sermaye Geliri-Faiz 206
A.Sermaye 206
B.Faiz 207
C.Faiz Teorileri 207
D.Faiz Oranının Belirlenmesi 208
256. Toprak Geliri-Rant 208
257. Girişimci Geliri – Kâr 209

26. GELİR DAĞILIMI 210
260. Genel Açıklama 210
261. Gelir Dağılımı Çeşitleri 210
262. Gelir Dağılımı Eşitsizliği 211
263. Gelir Dağılımı Eşitsizlik Ölçüleri 211
264. Lorenz Eğrisi 211
265.Gini Katsayısı 212
266. Dalton-Atkinson Ölçütü 212
267. Diğer Eşitsizlik Ölçüleri 212


3. MAKRO İKTİSAT 213

30. GENEL BAKIŞ 213
31. ULUSAL GELİR HESAPLARI 213
310. Genel Açıklama 213
311. Ulusal Gelir Kavramları 213
312. Ulusal Gelir Tüketim Faktörü 215
313. Ulusal Gelir Tasarruf Faktörü 216
314. Ulusal Gelir Yatırım Faktörü 217
315. Ulusal Gelir Denge Düzeyi 219
A.Toplam Arz-Toplam Talep Yaklaşımı 219
B.Yatırım Tasarruf Eşitliği 220
C.Fiyatlar Genel Düzeyi ve Ulusal Gelir 220
D.Dış Ticaret ve Ulusal Gelir 220
E.Ulusal Gelir Denge Düzeyinin Değişmesi 221
316. Tam İstihdam ve Ulusal Gelir 221
A.Enflasyonist Açık 222
B.Deflasyonist Açık 222
317. Devlet Harcamaları ve Ulusal Gelir 222
A.Devlet Harcamaları ve Ulusal Gelir Dengesi 223
B.Vergiler ve Ulusal Gelir Dengesi 223

32. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 224
320. Genel Açıklama 224
321. İstihdam ve İşgücü 224
322. Yapısal İşsizlik 225
323. İradi-Gayri İradi İşsizlik 225
324. Friksiyonel İşsizlik 225
325. Konjonktürel İşsizlik 226
326. Gizli İşsizlik 226
327. İşsizliğin Maliyeti 226
33. PARA POLİTİKASI 228
330. Genel Açıklama 228
331. Paranın Tanımı ve Özellikleri 228
332. Para Sistemleri 228
333. Para Talebi 229
A.Para Talebinin Nedenleri 229
B.Para Talebini Belirleyen Etmenler 230
334. Para Arzı 231
335. Paranın Değeri-Miktar Teorisi 233
A.Fisher Denklemi-Mübadele Yaklaşımı 233
B.Cambridge Denklemi-Para Tutumu Yaklaşımı 233
336. Para Politikasının Amaçları 234
337. Para Politikasının Araçları ve Kuralları 235
338. Maliye Politikası 236

34. ENFLASYON 237
340. Enflasyonun Tanımı ve Nedenleri 237
341. Enflasyon Çeşitleri 237
342. Enflasyonun Etkileri 239
A.Gelir ve Servet Dağılımı Bakımından 239
B.Üretim ve İstihdam Bakımından 239
C.Ödemeler Dengesi ve Kaynak Dağılımı Açısından 239
343. Enflasyon Maliyeti 240
344. Enflasyonla Mücadele 240
A.Toplam Arzı Artırmaya Yönelik Uygulamalar 240
B.Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Uygulamalar 241
345. Deflasyon 241
346. Devalüasyon 242
347. Revalüasyon 242

35. ULUSLARARASI İKTİSAT 242
350. Genel Açıklama 242
351. Dış Ticaret Teorileri 243
A. Klasik Dış Ticaret Teorileri 243
B.Fırsat Maliyeti 244
C.Heckscher-Ohlin Faktör Donatımı Teorisi 244
D.Leontief Paradoksu 244
E.Yeni Teoriler 244
F.Dış Ticaret Hadleri 245
352. Dış Ticaret Politikası 245
353. Uluslararası Ticaret ve Serbestleşme 246
354. Ödemeler Bilançosu 246
A.Cari İşlemler Hesabı 247
B.Sermaye Hesabı 247
C.Rezerv Hesabı 248
D.Net Hata ve Noksan 248
355. Döviz Piyasası ve Döviz Kuru 249
356. Döviz Kuru Sistemleri 250
357. Uluslararası Para Sistemi 250
A.Altın Standardı Sistemi 250
B.Bretton Woods Sistemi 251
C.Modern Para Sistemleri 251

36. İKTİSADİ BÜYÜME VE DALGALANMALAR 252
360. Genel Açıklama 252
361. Büyüme ve İktisadi Gelişme Kavramı 252
362. İktisadi Büyüme Modelleri 252
A.Klasik Büyüme Teorisi 252
B.Harrod-Domar Büyüme Modeli 253
C.Neo-Klasik Büyüme Modeli 254
363. İktisadi Büyümenin Faktörleri 254
364. AGÜ ve İktisadi Büyüme 255
365. Büyümeyi Hızlandırma 256
A.Tasarrufu Teşvik Politikaları Uygulamak 256
B.Teknolojik Gelişmeyi ve Üretkenliği Artırmak 256
C.Beşeri Sermayenin Eğitilmesi 256
D.Sosyal Sermayenin Kuvvetlendirilmesi 256
366. Kalkınma Modelleri ve Stratejileri 257
A.W.Whitman Rostow'un Kalkınma Modeli 257
B.Dengeli Kalkınma Modeli 258
C.Dengesiz Kalkınma Modeli 258
D.Kalkınma Stratejileri 258
367. İktisadi Dalgalanmalar 259
368. Konjonktür Teorileri 260

37. TÜRKİYE EKONOMİSİ 261
370. Genel Açıklama 261
371. Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri 262
A.Coğrafi Konum ve Doğal Kaynaklar 262
B.İşgücü Piyasası ve Sosyal Güvenlik 264
C.Tasarruf Eğilimi ve Bölgesel Kalkınma 266
D.Dünya Ekonomisi ve Türkiye 267
372. Türkiye'de Ulusal Gelir ve Gelir Dağılımı 268
A.Dönemsel GSYİH ve Büyüme 268
B.Sektör Gelişmeleri ve Ekonomik Büyüme 270
C.Türkiye'de Gelir Dağılımı 270
D.Türkiye'de Yoksulluk 271
373. Türkiye'de Kamu Ekonomisinin Gelişimi 271
A.Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri 272
B.Türkiye'de Bütçenin Gelişimi 272
C.Türkiye'de İç Borçlanma ve Borç Yönetimi 273
D.Türkiye'de Özelleştirme 274
E.Türkiye'de Yerel Yönetimler 275
374. Türkiye'de Tarım Sektöründe Gelişmeler 275
A.Tarımsal Faaliyetin Özellikleri 275
B.Çeşitli Açılardan Türk Tarım Sektörü 276
C.Türk Tarım Sektörünün Üretim Yapısı 277
D.Türkiye'de Tarımsal GSYİH, İstihdam ve Dış Ticaret 279
E.Türkiye'de Tarımı Destekleme Politikaları 280
375. Türkiye'de Sanayi Sektöründe Gelişmeler 281
A.Türkiye'de Sanayi Sektörünün Gelişimi 281
B.Sanayide Yapısal Değişim 284
C.Sanayi Sektörünün Katma Değeri 285
D.Sanayi Sektöründe Sorunlar 285
376. Türkiye'de Hizmet Sektöründe Gelişmeler 286
A.Hizmet Sektörünün Kapsamı 286
B.Ticaret Sektörü 287
C.Ulaştırma Sektörü 287
D.Haberleşme Sektörü 288
E.İnşaat ve Müteahhitlik Hizmetleri 288
F.Turizm Sektörü 288
377. Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar 289
A.T.C. Merkez Bankası 289
B.Bankacılık Sektörü 290
C.Ekonomik Krizler 292
D.İstikrar Politikaları 293
E.Türkiye'de Uygulanan Ekonomik İstikrar Programları 293
378. Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar ve Döviz Piyasası 294
A.Ödemeler Bilançosu 294
B.Cari İşlemler ve Dış Ticaret Açığı 295
C.Finans Hesabı 296
D.Dış Borçlar 298
E.Döviz Piyasası 301

38. SOSYAL SİYASET 303
380. Genel Açıklama 303
A.Sosyal Siyaset Kavramının Doğuşu ve Gelişmesi 303
B.Sosyal Siyaset Kavramının Doğuşunu Hazırlayan Olaylar 303
C.Sosyal Siyasetin Tanımı 304
D.Sosyal Siyasetin Kapsamı 305
381. İşgücünün Kaynakları ve Emek Piyasaları 305
A.İşgüçlerinin Sağlandığı Kaynaklar 306
B.Emek Piyasası Analizi 307
382. Nüfus, İstihdam, İşgücü, Ücretler ve Verimlilik 309
A.Nüfus 309
B.İstihdam 310
C.İşgücü 311
D.Ücretler ve Üretkenlik 311
383. Sosyal Siyaset Problemleri 312
A.19.Yüzyılda Karşılaşılan Sosyal Siyaset Problemleri 312
B.20.Yüzyılda Karşılaşılan Sosyal Siyaset Problemleri 312
384. Kapitalizm 312
A.Kapitalizmin Mahiyeti 312
B.Kapitalizmin Problemleri 315
385. Sosyal Siyasetin Diğer Alanlarla İlişkileri 320
A.Sosyal Siyasetin Sosyalist Doktrinler İle İlişkisi 320
B.Sosyal Siyaset İle Diğer Bilim Dallarının İlişkisi 322
C.Sosyal Siyasetin Benzer Kavramlarla İlişkisi 324
386. Sosyal Siyasetin Ulusal Araçları 326
A.Kamu Müdahalesi 326
B.Kolektif Kendi Kendine Yardım Mekanizması 328
387. Sosyal Siyasetin Uluslararası Araçları 329
A.Uluslararası Sosyal Siyasetin Tarihsel Gelişimi 330
B.Uluslararası Çalışma Örgütü 330
C.Uluslararası Mesleki Kuruluşlar 330
39. MAKRO İKTİSAT-GENEL DEĞERLENDİRME 331


4. MALİYE 333

40. GENEL BAKIŞ 333
41. KAMU MALİYESİ TEORİSİ 333
410. Genel Açıklama 333
411. Kamu Maliyesi ve Devlet Faaliyetleri 334
A.Geleneksel Yaklaşımlar 334
B.Güncel Yaklaşımlar 335
C.Devlet Faaliyeti Yaklaşımları 335
412. Kamu Sektörünün İşlev ve Görevleri 337
413. Kamu Hizmeti ve Dışsallıklar 338
A.Kamu Hizmetinde Üretim Modelleri 338
B.Dışsallıklar 340
C.Dışsallık Çözüm Yöntemleri 341
414. Kamu Kesimi ve Siyasi Kararların Alınması 342
415. Kamu Harcamaları 343
A.İdari Sınıflandırma 344
B.Ekonomik Sınıflandırma 345
C.Diğer Sınıflandırmalar 346
416. Kamu Harcamalarının Etkileri ve Sınırı 346
A.Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri 346
B.Ekonomik İstikrar Üzerine Etkileri 347
C.Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri 347
D.Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkileri 347
E.Kamu Harcamalarının Sınırı 347
417. Kamu Harcamalarındaki Artış 348
A.Kamu Harcamalarının Görünüşte Artış Nedenleri 348
B.Kamu Harcamalarının Gerçekte Artış Nedenleri 348
C.Kamu Harcama Artışını Açıklayan Yaklaşımlar 349
D.Kamu Harcama Artışını Açıklayan Diğer Görüşler 350
418. Kamusal Mal ve Hizmetler 351
419. Kamu Hizmetlerinde Diğer Konular 352

42. KAMU GELİRLERİ VE VERGİ TEORİSİ 354
420. Genel Açıklama 354
421. Kamu Gelirleri 354
422. Vergi Teorisi ve Vergileme Tekniği 356
A.Verginin Amaçları 356
B.Verginin Tanımı ve Nitelikleri 356
C.Verginin Tarihsel Gelişimi 356
D.Vergiyi Açıklayan Teoriler 357
E. Verginin Unsurları 358
F.Vergilendirme Süreci 358
G.Vergi Alacağını Sona Erdiren Durumlar 359
423. Vergileme İlkeleri 359
A.Adam Simith'in Vergileme İlkeleri 359
B.Wagner'in Vergileme İlkeleri 359
C.Çağdaş Vergileme İlkeleri 360
424. Vergi Ödeme Gücü 360
A.Vergi Tarifelerinden Yararlanma 361
B.En Az Geçim İndirimi Uygulaması 361
C.Ayırma İlkesi 362
D.Vergi İstisna ve Muafiyetlerine Yer Verme 362
425. Vergi İle İlgili Kavramlar 362
426. Vergi Yansıması 366
A.Yansımayı Belirleyen Faktörler 366
B.Yansımayı Etkileyen Faktörler 367
C.Vergi Yansıması Türleri 367
427. Vergilerin Sınıflandırılması 368
428. Tek Vergi Uygulaması 369

43. DEVLET BORÇLANMASI 370
430. Borçlanma Kavramı 370
431. Borçlanma Yaklaşımları 370
A.Klasik Yaklaşım 370
B.Neo-Klasik Yaklaşım 371
C.Ricardo'cu Yaklaşım 372
D.Keynesyen Yaklaşım 372
E.Modern Yaklaşım 372
432. Devlet Borçlarının Nedenleri 373
A.Büyük Ölçekli Yatırımların Finansmanı 373
B.Borç Servisi 373
C.Bütçe Açıklarının Finansmanı 374
D.Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma 374
433. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması 375
A.Süre Bakımından Devlet Borçları 375
B.Gönüllülük Esasına Göre Devlet Borçları 375
C.Sağlandığı Kaynak Açısından Devlet Borçları 376
434. İç Borçlar 376
435. Dış Borçlar 378
436. Türkiye'de İç Borçlanma 379
A.Türkiye'de İç Borçlanmada Kullanılacak Araçlar 379
B.Türkiye'de İç Borç Senedi İhraç Yöntemleri 379
C.Devlet İç Borç Senetlerinin İkincil Piyasası 379
D.Piyasa Yapıcılığı Sistemi 380
E.Türkiye'de İç Borçların Gelişimi 380
437. Borç Yönetimi ve Etkileri 381
A.Borç Yönetiminin Amaçları 382
B.Borç Yönetimine Etki Eden Faktörler 382
C.Borç Yönetimi ile Para ve Maliye Politikası İlişkisi 383
D.Olağanüstü Borç Yönetimi 383
E.İç Borçları Azaltma ve Sona Erdirme 384
F.Borçlanmanın Ekonomik Etkileri 384
438. Dünya Borç Krizi ve Uluslararası Mali Kuruluşlar 385
A.Dünya Borç Krizinin Ortaya Çıkış Nedenleri 386
B.Dünya Borç Krizine Çözüm Çabaları 387
C.Uluslararası Mali Kuruluşlar 387
439. Türk Dış Borçlanma Tarihi 388
A.Osmanlı Devleti'nin Dış Borçlanma Nedenleri 389
B.Dış Borçlanma Girişimleri 390
C.İlk Dış Borçlanmadan Moratyum İlanına 390
D.Duyunu Umumiye İdaresi 391
E.1881 Yılından Sonraki Dış Borçlanmalar 391
F.Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Borçlanması 392

44. BÜTÇE TEORİSİ VE KAMU BÜTÇESİ 396
440. Genel Açıklama 396
441. Bütçe ve İşlevleri 396
442. Bütçe Teorileri 398
A.Klasik Bütçe Teorisi 398
B.Devri Bütçe Teorisi 398
C.Telafi Edici Bütçe Teorisi 399
443. Bütçe İlkeleri 399
444. Bütçe Sistemleri ve Bütçe Türleri 401
445. Bütçe Süreci 403
A.Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması 403
B.Bütçenin Uygulanması 405
C.Bütçenin Kapatılması 406
446. Bütçe Denetimi 407
447. Bütçe Politikası 407
A.Denk Bütçe Politikası 407
B.Açık Bütçe Politikası 408
C.Açık Bütçe Politikası ile İlgili Görüşler 408
D.Bütçe Açıklarının Etkileri 409
448. Bütçe Tarihi 410
A.İngiltere'de Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 410
B.Fransa'da Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 411
C.ABD'de Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 411
D.Osmanlı Devleti'nde Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 412
E.Cumhuriyet Döneminde Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 415

45. MALİYE POLİTİKASI 416
450. Genel Açıklama 416
A.İktisat Biliminde Teori ve Politika 417
B.İktisat Politikasının Amaçları 418
C.İktisat Politikasının Araçları 418
451. Çeşitli Açılardan Maliye Politikası 419
A.Maliye Politikasının Konusu 419
B.Maliye Politikasının Amaçları 419
C.Maliye Politikasında Amaç-Araç Uyumu 420
D.Maliye Politikası Araçları 421
452. Maliye Politikasının Etkinliği 421
A.Teorik Yaklaşımlar 421
B.Maliye Politikası ve Ulusal Gelir Dengesi 423
453. Ekonomik İstikrarı Sağlamada Para ve Maliye Politikası 424
454. Maliye Politikası Uygulama Seçenekleri 425
A.İradi Maliye Politikası 425
B.Otomatik Stabilizatörler 426
C.Formül Esnekliği Yöntemi 426
455. Enflasyonla Mücadele ve Maliye Politikası 427
A.Kamu Harcamaları Politikası 427
B.Vergi Politikası 428
C.Borçlanma Politikası 429
456. Deflasyonla Mücadele ve Maliye Politikası 429
A.Kamu Harcamaları Politikası 430
B.Vergi Politikası 431
C.Borçlanma Politikası 431
457. Stagflasyon ve Maliye Politikası 432
A.Gelirler Politikası 433
B.Sektör ve Bölge Temelli Önlemler 433
C.Politika Araçlarının Optimal Bileşimi 433
D.Vergi Temelli Gelirler Politikası 434
E.Üretimi Teşvik ve Toplam Arzı Artırma 434
458. Büyüme-İktisadi Kalkınma ve Maliye Politikası 434
A.Kalkınmanın Finansmanı İçin Kamu Harcamaları 435
B.Kalkınmanın Finansmanı İçin Vergiler 435
C.Kalkınmanın Finansmanı İçin Borçlanma 436
459. Gelir Dağılımı ve Maliye Politikası 436
A.Kamu Harcamalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 437
B.Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 437
C.Borçlanmanın Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 438

46. VERGİ HUKUKU 439
460. Genel Açıklama 439
461. Vergi Hukukunda Taraflar 440
462. Vergi Hukukunun Kaynakları 440
A.Yasama Organından Doğan Kaynaklar 441
B.Yürütme Organından Doğan Kaynaklar 441
C.Yargı Organından Doğan Kaynaklar 442
D.Diğer Kaynaklar 442
463. Vergi Kanunlarının Uygulanması 443
A.Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması 443
B.Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması 443
C.Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması 443
464. Vergi Hukukunda Süreler 445
A.Organik Tasnif 446
B.Hukuki Nitelikleri Açısından Tasnif 446
C.Sürelerin Hesaplanması 446
D.Sürelerin Uzaması 447
465. Mükellef Ödevleri 447
A.Bildirim Ödevleri 448
B.Kayıt Nizamına Yönelik Ödevler 448
C.Belge Düzenleme, Verme ve Saklama Ödevi 448
D.Defter Tasdiki Ödevi 449
E.Defter Tutma Ödevi 450
F.Diğer Ödevler 450
466. Vergi İdaresi ve Bilgi Edinme 450
A.Yoklama 450
B.Vergi İncelemesi 451
C.Arama 451
D.Bilgi Toplama 451
E.İstihbarat Arşivi 452
467. Vergi Suçları ve Uyuşmazlıkları 452
A.Kabahatler 452
B.Suçlar 452
C.Vergi Suç ve Cezalarıyla İlgili Ortak Hükümler 453
D.Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 453
468. Kamu Alacağının Korunması 455
A.Kamu Alacağını Güvence Altına Alma 455
B.Kamu Alacağının Değerini Koruma 456
C.Kamu Alacağının Zorla Tahsili 456
D.Zamanaşımı 457
E.Tecil 457
469. Vergi Hukuku Tarihi 458
A.Vergi Hukukunun Dünyadaki Gelişimi 458
B.Vergi Hukukunun Türkiye'deki Gelişimi 458

47. TÜRK VERGİ SİSTEMİ 460
470. Genel Açıklama 460
471. Gelir Üzerinden Alınan Gelir Vergisi 460
A.Gelir Vergisi Türleri 461
B.193 Sayılı Kanuna Göre Gelirin Özellikleri 461
C.Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefi 462
D.Gelir Unsurları ve Tespiti 462
E.Gelir Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi 465
F.Gelirin Toplanması ve Zarar Mahsubu 466
G.Geçici Vergi 466
472. Gelir Üzerinden Alınan Kurumlar Vergisi 466
473. Servet Üzerinden Alınan Emlak Vergisi 467
474. Servet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 468
A.Motorlu Taşıtlar Vergisi 468
B.Veraset ve İntikal Vergisi 468
475. Harcamalar Üzerinden Alınan Katma Değer Vergisi 470
476. Harcamalar Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 470

48. KAMU YÖNETİMİ 472
480. Genel Açıklama 472
481. Kamu Yönetiminin Niteliği 472
A.Kamu Yönetiminin Tanımı 472
B.Kamu Yönetiminin Unsurları 473
C.Kamu Yönetimi Özel Yönetim Ayırımı 474
D.Devlet 474
E.Kamu Yönetimi ve Diğer Bilim Dalları 475
482. Kamu Yönetiminin Gelişimi 476
A.Avrupa'da Kamu Yönetimi Düşüncesi 476
B.ABD'de Kamu Yönetimi Düşüncesi 477
C.Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı 478
D.Türkiye'de Kamu Yönetimi 479
483. Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi 480
A.Merkezden Yönetim 480
B.Yerinden Yönetim 481
C.Türk Kamu Yönetimi Örgütlenmesi 482
484. Kamu Yönetiminin Merkezi ve Yerel Yönetim Yapısı 482
A.Merkezi Yönetimin Başkent Örgütü 483
B.Merkezi Yönetimin Taşra Örgütü 484
C.Yerel Yönetimler 484
485. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları 485
A.Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 486
B.Mesleki Kamu Kurumları 486
C.Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 486
486. Bürokrasi 487
A.Bürokrasi Tanımları 487
B.Bürokrasinin Teorik Çerçevesi 488
C.Bürokrasinin Olumsuz Yanlarını Giderme 490
D.Bürokrasi ve Siyasi Kurumlar 491
E.Bürokrasinin Gelişimi 492
F.Bürokrasi Sorunları 492
487. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kamu 494
488. Kamu Hizmetlerine Giriş ve Memurluk 495
489. Kamu Yönetiminde Denetim 497
A.Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik 497
B.Siyasi Denetim 498
C.İdari Denetim 498
D.Ombudsman Denetimi 498
E.Yargı Denetimi 498
F.Baskı Grupları ve Kamuoyu Denetimi 499
G.Yönetimde Açıklık 499
H.Kamu Yönetiminde Etik 499


5. MUHASEBE 501

50. GENEL BAKIŞ 51. BİREYSEL MUHASEBE 502
510. Genel Açıklama 502
511. Bireysel Muhasebenin Gelir Unsurları 503
512. Emek ve Ücret 503
513. Doğal Kaynaklar ve Rant 505
514. Sermaye ve Faiz 505
515. Girişim ve Kâr 506

52. EVYÖNETSEL MUHASEBE 508
520. Genel Açıklama 508
521. Oikonomia 509
522. Ev Yönetimi 510
A.Evlere Gereksinimin Nedeni 511
B.Malların ve Yiyeceklerin Yönetimi 511
C.Eşin Yönetimi 512
D.Çocukların Yönetimi 513
E.Hizmetçilerin ve Kölelerin Yönetimi 514
523. Mikro İktisat ve Hane Halkı Davranışı 515
524. Hanehalkı Harcama Hesaplamaları 516
525. Hane Halkı Gelir Hesaplamaları 517

53. KURUMSAL MUHASEBE 518
530. Genel Açıklama 518
531. Kurumsal İşlem Muhasebesi 518
A. Belgelerin Düzenlenmesi 518
B. Hesapların Tutulması 519
C. Sonuç Çıkarma 520
D. Kurumsal İşlem Muhasebesinin Sınıflandırılması 521
532. Kurumsal İşletme Muhasebesi 521
A. Maliyet Muhasebesi 522
B.İşletmenin Ölçümlenmesi 524
C. Planlama Hesapları 525
D.Kurumsal İşletme Muhasebesinin Sınıflandırılması 526

54. KAMUSAL MUHASEBE 527
540. Genel Açıklama 527
541. Devlet Muhasebesi 527
A.Kullanılan Defterler 529
B.Hesap Çerçevesi 529
C.Bütçe Hesapları 529
542. Belediye Muhasebesi 530
A.Nakit Esaslıdan Tahakkuk Esaslı Muhasebeye Geçiş 530
B.Hesap Çerçevesi ve Genel Hesap Planı 531
C. Kayıtta Kullanılacak Belgeler ve Defterler 533
543. Siyasi Partiler Muhasebesi 535
A.Tutulacak Defterler 535
B.Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları 536
C.Siyasi Partilerde Harcamalar 536
D.Siyasi Partilerde Hesap İşleri 537
544. Dernekler Muhasebesi 537
A.Dernek Kavramı ve Türleri 538
B.Derneklerde Üye Unsuru 538
C.Derneklerde Amaç Unsur 539
D.Derneğin Tüzel Kişiliği ve Organları 539
E.Tutulacak Defterler 540
F.Derneklerde Hesap İşleri 540
545. Vakıflar Muhasebesi 541
A.Vakıf Türleri 541
B.Vakıfta Mal Unsuru 542
C.Vakıf Kurma İşlemleri 542
D.Vakfın Tüzel Kişiliği ve Organları 543
E.Vakıflarda Hesap İşleri 544
546. Meslek Odaları Muhasebesi 545
A.TÜRMOB Bilançosu Örneği 546
B.TÜRMOB Gelir Tablosu Örneği 548
C.Kocaeli SMMMO Bilançosu Örneği 548
D.Kocaeli SMMMO Gelir Tablosu Örneği 550
547. Sendikalar Muhasebesi 550
A.Sendika Zorunlu Organları 551
B.Sendika Gelirleri 551
C. Tutulacak Defterler 552
D.Bilanço Düzenleme 552
E.Sendikalarda Hesap İşleri 553

55. ULUSAL MUHASEBE 554
550. Genel Açıklama 554
551. Toplam Hasıla 555
A.Katışık Yurt İçi Hasıla (KYİH) 555
B.Katışık Ulusal Hasıla (KUH) 556
C.Net Ulusal Hasıla (NUH) 557
552. Toplam Gelir 557
A.Ulusal Gelir (UG) 558
B.Bireysel Gelir (BG) 558
C.Kullanılabilir Gelir (KG) 559
D.Toplam Yurt İçi Gelir (TYİG) 559
553. Toplam Harcamalar 559
554. Ulusal Geliri Hesaplama Yöntemleri 560
A.Üretim Yöntemi 560
B.Gelir Yöntemi 562
C.Harcamalar Yöntemi 563

56. MUHASEBE TARİHİ 564
560. Genel Açıklama 564
561. İlk Çağ'da Hesap Tutma 565
A.Babil ve Asur 565
B.Mısır 566
C.Çin 566
D.Eski Yunan 566
E.Roma 567
F.Antik ve Modern Muhasebe 568
562. Orta Çağ'da Hesap Tutma 568
A.Feodal Geçmiş 569
B.Devlet Muhasebesi 569
C.Mali Muhasebenin Evrimi 570
D.Feodalite Muhasebesi 571
E.Feodal Denetim 571
F.Muhasebede Tek Forma Geçiş 572
G.Malikâne ve Dünya 572
563. Çift Yanlı Defter Tutma 573
A.İtalyan Ticareti 573
B.Yeni Sistemin Benzersizliği 574
C.Tüccar ve Banker Hesapları 575
D.Cenova ve Venedik 575
E.Floransa 575
F.Pacioli Öncesi Çift Yanlı İşleme 576
564. Pacioli ve Venedik Yöntemi 577
A.Summa Kitabı 577
B.Summa'nın Yakın Zamana Etkisi 580
565. Pacioli Sonrası Çift Yanlı İşleme 580
A.İtalya 581
B.Almanya 582
C.Hollanda 582
D.İngiltere 582
E.Genel Değerlendirme 583
566. Muhasebe Defterleri ve Finansal Tablolar Evrimi 584
567. Şirketlerin Gelişimi 586

57. MUHASEBE SİSTEMLERİ 588
570. Genel Açıklama 588
571. Hesap Çerçevesi ve Hesap Planları 588
572. Birci Muhasebe Sistemleri 589
A.Aşırı Birci Muhasebe Sistemleri 590
B.Ilımlı Birci Muhasebe Sistemleri 591
573. İkici Muhasebe Sistemleri 592
A.Ilımlı İkici Muhasebe Sistemleri 592
B.Aşırı İkici Muhasebe Sistemleri 593
574. Ilımlı İkici Hesap Çerçeveleri Üzerine Değerlendirme 594
575. Aşırı İkici Hesap Çerçeveleri Üzerine Değerlendirme 595


6. SONUÇ 599

60. İKTİSADA İLİŞKİN BULGULAR 599
600. Genel Açıklama 599
601. Mikro İktisat 599
602. Makro İktisat 600
603. Ortodoks Mikro İktisat 601
604. Ortodoks Makro İktisat 603
605. Ortodoks İktisadın Araçları ve Eleştirisi 604
A.Toplam Talep Eğrileri 605
B.Farksızlık Eğrileri 605
C.Eş Üretim Eğrileri 605
D.IS-LM Modeli 605
E.Philips Eğrisi 606
F.Toplam Arz-Toplam Talep Eğrileri 606
G.Ortodoks İktisadın Eleştirisi 606
606.Heterodoks İktisat 607
607. Mikro-Makro iktisat Ayrımı 607
608. İktisat Bilim midir? 609
609. İktisatçı Kimdir? 612
61. MALİYEYE İLİŞKİN BULGULAR 613
610. Genel Açıklama 613
611. Kamu Maliyesi Teorisi 613
612. Vergi Teorisi ve Vergileme 613
613. Devlet Borçlanması 614
614. Kamu Bütçesi 614
615. Maliye Politikası 615
616. Vergi Hukuku 616
617. Türk Vergi Sistemi 617
618. Kamu Yönetimi 617

62. MUHASEBEYE İLİŞKİN BULGULAR 619
620. Genel Açıklama 619
621. Bireysel Muhasebe 620
622. Evyönetsel Muhasebe 621
623. Kurumsal Muhasebe 622
624. Kamusal Muhasebe 622
625. Ulusal Muhasebe 623
626. Muhasebede Belge 623
627. Muhasebede Hesaplar 624
A.Varlık Hesapları 624
B.Kaynak Hesapları 625
C.Gider Hesapları 626
D.Gelir Hesapları 626
628. Muhasebede Envanter 627
A.Gider Hesaplarının Kapatılması 627
B.Kâr Zarar Hesabının Kapatılması 628
C.Varlık Hesaplarının Kapatılması 628
D.Kaynak Hesaplarının Kapatılması 629
629. Muhasebede Raporlama 629
A.Bilançonun Düzenlenmesi 629
B.Gelir Tablosunun Düzenlenmesi 631

63. İKTİSAT-MALİYE VE MUHASEBE İLİŞKİLERİ 631
630. Genel Açıklama 631
631. İktisat - Maliye İlişkisi 632
632. İktisat - Muhasebe İlişkisi 633
A.İktisat ve Muhasebe Arasındaki Benzerlikler 633
B.İktisat ve Muhasebe Arasındaki Farklılıklar 633
633. Maliye - Muhasebe İlişkisi 634
A.Maliye ve Muhasebenin Birbirini Bütünlemesi 634
B.Maliye ve Muhasebe Arasındaki Farklılıklar 634
64. SONSÖZ 635
65. YARARLANILAN YAYINLAR 636
66. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 639
67. YAZARIN YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI 641

İÇİNDEKİLER

01.ÖNSÖZ 1
02. İTHAF 2
03. TEŞEKKÜRLER 5
04. KISALTMALAR 6


1.İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN TARİHİ 7

10. İKTİSAT ÖNCESİ İKTİSAT 7
100. Genel Açıklama 7
101. İlk Çağ'da İktisadi Düşünce 7
102. Hint Uygarlığı ve İbraniler 8
A.Hint Uygarlığı 8
B.İbraniler 9
103. Eski Yunan 11
A.Pythagoras (M.Ö.582-507) 12
B.Heraclitus (M.Ö.535-475) 12
C.Democritus (M.Ö.460-370) 12
D.Xenepon (Ksenofanes) (M.Ö. 440-335) 12
E. Platon (Eflatun) (M.Ö.427-347) 13
F. Aristo ( Aristoteles ) ( M.Ö. 384-322 ) 13
104. Roma Uygarlığı 14
A.Hukukçuların İktisadi Düşünceleri 14
B.Filozofların İktisadi Düşünceleri 15
C.Tarım Yazarlarının İktisadi Düşünceleri 16
D.Değer ve Diğer Görüşler 16
E.Roma Düşüncesi 17
F.Hıristiyan İktisadi Düşüncesi 17
105. Orta Çağ'da İktisadi Düşünce 18
A.Gresham Kanunu 20
B.Feodalizm ve Skolastik Düşünce 21
C.Kapitalizm ve Laikliğin Doğuşu 23
D.Haçlı Seferleri (1096-1291 ) 24
E.Ebedi Kurtuluş ve Ahlâk Varsayımları 25
106. İslam ve İktisadi Düşünce 25
A.İslam'ın İktisadi Düşünce Kaynakları 28
B.Tedbir-El Menzil 30
C.İmam-ı Gazali ( 1058-1111 ) 30
D.İbn-i Haldûn ( 1332-1406 ) 31
107. Merkantilizm 32
A.Külçeci Merkantilizm 34
B.Sınai Merkantilizm 35
C.Ticari Merkantilizm 35
D.Alman Merkantilizmi 36
E.Genel Değerlendirme 37

11. LİBERALİZM 37
110. Genel Açıklama 37
111. Fizyokrasi 37
112. Kapitalizm 40
A.Ticari ve Mali Kapitalizm 40
B. Sınai Kapitalizm 40
C.Tekelci Kapitalizm 42
113. Liberalizmin Özü 42
114. Liberalizmin Üstünlükleri 43
115. Liberalizmin Eleştirisi 44
116. Neo Liberalizm 45

12. KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE 46
120. Genel Açıklama 46
121. Adam Simith (1723-1790) 46
A.İşbölümü 46
B.Emek-Değer Teorisi 47
C.Bölüşüm Teorisi 48
D.Tasarruf ve Yatırım 48
E.İktisadi Refah ve Hükümetin Görevleri 49
F.Genel Değerlendirme 49
122. David Ricardo ( 1772-1823) 49
A.Değer Teorisi 50
B.Rant, Ücret ve Kâr Teorisi 50
C.Bölüşüm Teorisi 51
123. Jean Baptiste Say (1767-1832) 51
124. Thomas Robert Malthus (1766-1834) 52
125. John Stuart Mill (1806-1873) 53
126. Klasik İktisadi Düşünce Teorileri 54
A.Emek-Değer Teorisi 54
B.Üretim Teorisi 54
C.Rant Teorisi 55
D.Nüfus Teorisi 55
E.Ücret Fonu Teorisi 55
F.Tasarruf ve Kâr Teorisi 56
G.Büyüme Teorisi 57
H.Para Teorisi 57
I.Genel Denge Teorisi 57
J. Dış Ticaret Teorisi 58
K. Klasik Teorilerin Genel Değerlemesi 58

13. SOSYALİZM VE HETERODOKS YAKLAŞIMLAR 59
130. Sosyalizmin Doğuşu 59
131. Sosyalizmin Tanımı 60
132. Sosyalist Doktrinler 60
133. İdealist Sosyalizm 61
A.Alman Tarihçi Ekolü 61
B.Ulusal İktisat Doktrini 62
C.Müdahaleci Ekoller 62
D.Diğer Akımlar 64
134. Bilimsel Sosyalizm 67
A.Karl Rodbertus (1805-1875 ) 67
B.Ferdinand Lassalle (1825-1864) 68
C.Friedrich Engels (1820-1895) 68
135. Karl Marks (1815-1883) 68
A.Marks'ın Ekonomik Görüşleri 69
B.Marks'ın Felsefesi 71

14. NEO KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE 72
140. Genel Açıklama 72
141. Avusturya Psikoloji Okulu 73
A.Karl Menger ( 1840-1921 ) 73
B.Böhm-Bawerk ( 1851-1914 ) 74
142. Lozan Matematik Okulu 76
A.Leon Walras ( 1834-1910 ) 76
B.Vilfredo Pareto ( 1848-1923 ) 77
C.Herman Heinrich Gossen ( 1810-1858 ) 77
D.Joseph Alois Schumpeter ( 1883-1950 ) 78
E.Gustav Cassel ( 1866-1946 ) 78
F.Irwing Fisher ( 1867-1947 ) 79
G.Stanley Jevons ( 1835-1882 ) 80
143. Cambridge Ekolü 81
A.Alfred Marshall ( 1842-1924 ) 81
B.Arthur Cecil Pigou ( 1877-1959 ) 82
144. Marshall ve Neo Klasik İktisat 83
A.Talep Teorisi 83
B. Arz Teorisi 84
C.Fiyat Teorisi 85
D.Bölüşüm Teorisi 86
E. Para Teorisi 87
145. Kurumsal İktisat 87
A.Thorstein Veblen ( 1857-1929 ) 89
B.John Kenneth Galbraith ( 1908-2006 ) 89
C.Karl Gunnar Mydral ( 1898-1987 ) 90
146. Refah Ekonomisi 91
A.Sosyal Refah 91
B.Sosyal Maliyet 91
C.Dışsal Ekonomiler 92

15. KEYNES İKTİSADI 93
150. Genel Açıklama 93
151. Keynes Devrimi ve Genel Teori 94
152. Keynes İktisadının Varsayımları 95
153. Keynes'ten Kalanlar 97
154. Yeni Keynesyenler 100
A.Fiyat Katılıkları 100
B.Ücret Katılıkları 101
C.Rasyonel Beklentiler 102
155. Post Keynesyenler 103

16. KEYNES KARŞITLARI 105
160. Genel Açıklama 105
161.Monetarist (Paracı) Teori 105
162. Yeni Klasik Teori 106
163. Arz Yanlı İktisat 107
164. Toplumsal Seçim Teorisi 108
A.Toplumsal Refah Fonksiyonu 109
B.Arrow ve Seçim Çelişkisi 109
165. Anayasal İktisat 110

17. POLİTİK İKTİSAT 112
170. Genel Açıklama 112
171. Politik Ekonomi 113
172. İktisat ve Siyaset Arasındaki Farklar 114
173. İktisat Teorisi ve İktisat Politikası 114
174. Tercihler 116
175. Amaç ve Araçların Seçimi 117
176. Açık Ekonomi Politik İktisat 118
A. Açık Ekonomi ve Milli Gelir Denge Düzeyi 119
B.Ödemeler Bilançosu ( ÖB ) Politikası 121
C.Döviz Kurunun Belirlenmesi 124
D.Döviz Kuru Politikası: Devalüasyon 126
E. Açık Ekonomide Politika Seçimi 129
177. Dışsal Araçların Sınırları 131

18. KÜRESEL FİNANS 132
180. Genel Açıklama 132
181. Küresel Finansın Doğuşu 133
A.Askeri Amaçlar 133
B.Fuar Mektupları 134
C.Sanayi Devrimi ve Napolyon Savaşları 134
D.Gümrük Tarifelerinin Kalkması 134
E.Yeni Finansal Araçların Çıkması 134
F.Para ve Finans Kurumlarının Gelişmesi 135
G.Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi 136
H.Siyasi ve İdeolojik Nedenler 137
182. Küresel Finansın Etkileri 137
A.Küresel Finans Araçları 137
B.Küresel Finans ve Kriz 138
C.Küresel Finans ve Olumluluklar 139
D.Küresel Finans ve İktisadi Büyüme 139
E.Küresel Finansın Sınırları 140
183. Küresel Finansın Tarihsel Gelişimi 141
A.Birinci Dönem (1870-1914) 142
B.İkinci Dönem (1914-1944) 142
C.Üçüncü Dönem (1944-1971) 143
D.Dördüncü Dönem (1971-2013) 145
E.Genel Değerlendirme 147
184.Küresel Finans ve İstikrar 148
A.Etkin Piyasa Hipotezi 149
B.Keynes'in Finansal İstikrarsızlık Teorisi 150
C.Minsky'nin Finansal İstikrarsızlık Teorisi 154
185. Küresel Finans ve İktisadi Kriz 158
A.İktisadi Kriz Teorileri 158
B.Psikolojik Kriz Teorileri 159
C.Borç Birikimi Teorisi 159
D.İkinci Dünya Krizi 160
E.Genel Değerlendirme 164
186. Küresel Finans ve Makro İktisat 164
A.Klasik Makro Teorinin Aksiyomları 164
B.Klasik Makro Teorinin Metodolojik Özellikleri 166
C.Klasik Makro Teoride Reform Arayışları 168
D.Öneri 168

19. İKTİSADİ DÜŞÜNCE-GENEL DEĞERLENDİRME 169

2.MİKRO İKTİSAT 171

20. GENEL BAKIŞ 171
21. FİYAT MEKANİZMASI 172
210. Genel Açıklama 172
211. Talep Kavramı 172
A.Talep Fonksiyonu 172
B.Talep Eğrisi ve Talep Kanunu 173
C.Giffen Çelişkisi 173
D.Talep Değişmeleri 174
E.Talep Kayması 174
F.Talep Esnekliği 175
212. Arz Kavramı 176
A.Arz Fonksiyonu 176
B.Arz Eğrisi ve Arz Kanunu 177
C.Arz Değişmeleri 177
D.Arz Kaymaları 177
E.Arz Esnekliği 178
213. Piyasa Dengesi 179
A.Piyasa Dengesi ve Zaman Dilimleri 179
B.Talep Kaymaları ve Denge 180
C.Arz Kaymaları ve Denge 180
D.Talep ve Arzın Birlikte Kayması 180
E.Esneklik-Kayma ve Denge İlişkisi 180
214. Tüketici ve Üretici Rantı 181
215. Karaborsa Fiyatı 182
216. King Kanunu ve Örümcek Ağı Teoremi 182
217. Taban-Tavan Fiyat Politikaları 183

22. TALEP ANALİZİ 184
220. Genel Açıklama 184
221. Kardinal Fayda-Toplam Fayda 185
222. Marjinal Fayda 185
223. Ordinal Fayda ve Kayıtsızlık Eğrisi 186
224. Tüketici Bütçe Doğrusu 187
225. Tüketici Dengesi 188
226. Tüketici Bütçesinin Değişmesi 188

23. ARZ ANALİZİ 189
230. Genel Açıklama 189
231. Üretim Faktörleri ve Fonksiyonu 190
A.Emek 190
B.Sermaye 190
C. Doğal Kaynaklar 191
D. Girişimci 191
E. Teknoloji 191
F.Üretim Fonksiyonu 191
232. Azalan Verim Kanunu 192
233. Eş Ürün Eğrileri-Eş Maliyet Doğruları 192
234. Üretici Dengesi 193
235. Üretici Bütçesinin Değişmesi 193
236. Üretim Maliyetleri 194
A.Maliyetler ve Kârlar 194
B.Kısa Dönem Maliyet Eğrileri 195
C.Uzun dönem Maliyet Eğrileri 196
D.Ölçek Ekonomileri, 197

24. MAL PİYASALARI 198
240. Genel Açıklama 198
241. Tam Rekabet Piyasaları 198
242. Eksik Rekabet Piyasaları 199
243. Monopol Piyasaları 200
244. Düopol Piyasaları 201
245. Oligopol Piyasaları 201
246. Monopollü Rekabet Piyasaları 202

25. FAKTÖR PİYASALARI 203
250. Genel Açıklama 203
251.Faktör Talebi 203
252. Faktör Arzı 204
253. Faktör Piyasasında Fiyat Oluşumu 204
254. Emek Geliri-Ücret 205
A.Emek Arzı 205
B.Emek Talebi 205
C.Ücretin Belirlenmesi 206
D.Ücret Farklılıkları 206
E.Asgari Ücret 206
255. Sermaye Geliri-Faiz 206
A.Sermaye 206
B.Faiz 207
C.Faiz Teorileri 207
D.Faiz Oranının Belirlenmesi 208
256. Toprak Geliri-Rant 208
257. Girişimci Geliri – Kâr 209

26. GELİR DAĞILIMI 210
260. Genel Açıklama 210
261. Gelir Dağılımı Çeşitleri 210
262. Gelir Dağılımı Eşitsizliği 211
263. Gelir Dağılımı Eşitsizlik Ölçüleri 211
264. Lorenz Eğrisi 211
265.Gini Katsayısı 212
266. Dalton-Atkinson Ölçütü 212
267. Diğer Eşitsizlik Ölçüleri 212


3. MAKRO İKTİSAT 213

30. GENEL BAKIŞ 213
31. ULUSAL GELİR HESAPLARI 213
310. Genel Açıklama 213
311. Ulusal Gelir Kavramları 213
312. Ulusal Gelir Tüketim Faktörü 215
313. Ulusal Gelir Tasarruf Faktörü 216
314. Ulusal Gelir Yatırım Faktörü 217
315. Ulusal Gelir Denge Düzeyi 219
A.Toplam Arz-Toplam Talep Yaklaşımı 219
B.Yatırım Tasarruf Eşitliği 220
C.Fiyatlar Genel Düzeyi ve Ulusal Gelir 220
D.Dış Ticaret ve Ulusal Gelir 220
E.Ulusal Gelir Denge Düzeyinin Değişmesi 221
316. Tam İstihdam ve Ulusal Gelir 221
A.Enflasyonist Açık 222
B.Deflasyonist Açık 222
317. Devlet Harcamaları ve Ulusal Gelir 222
A.Devlet Harcamaları ve Ulusal Gelir Dengesi 223
B.Vergiler ve Ulusal Gelir Dengesi 223

32. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 224
320. Genel Açıklama 224
321. İstihdam ve İşgücü 224
322. Yapısal İşsizlik 225
323. İradi-Gayri İradi İşsizlik 225
324. Friksiyonel İşsizlik 225
325. Konjonktürel İşsizlik 226
326. Gizli İşsizlik 226
327. İşsizliğin Maliyeti 226
33. PARA POLİTİKASI 228
330. Genel Açıklama 228
331. Paranın Tanımı ve Özellikleri 228
332. Para Sistemleri 228
333. Para Talebi 229
A.Para Talebinin Nedenleri 229
B.Para Talebini Belirleyen Etmenler 230
334. Para Arzı 231
335. Paranın Değeri-Miktar Teorisi 233
A.Fisher Denklemi-Mübadele Yaklaşımı 233
B.Cambridge Denklemi-Para Tutumu Yaklaşımı 233
336. Para Politikasının Amaçları 234
337. Para Politikasının Araçları ve Kuralları 235
338. Maliye Politikası 236

34. ENFLASYON 237
340. Enflasyonun Tanımı ve Nedenleri 237
341. Enflasyon Çeşitleri 237
342. Enflasyonun Etkileri 239
A.Gelir ve Servet Dağılımı Bakımından 239
B.Üretim ve İstihdam Bakımından 239
C.Ödemeler Dengesi ve Kaynak Dağılımı Açısından 239
343. Enflasyon Maliyeti 240
344. Enflasyonla Mücadele 240
A.Toplam Arzı Artırmaya Yönelik Uygulamalar 240
B.Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Uygulamalar 241
345. Deflasyon 241
346. Devalüasyon 242
347. Revalüasyon 242

35. ULUSLARARASI İKTİSAT 242
350. Genel Açıklama 242
351. Dış Ticaret Teorileri 243
A. Klasik Dış Ticaret Teorileri 243
B.Fırsat Maliyeti 244
C.Heckscher-Ohlin Faktör Donatımı Teorisi 244
D.Leontief Paradoksu 244
E.Yeni Teoriler 244
F.Dış Ticaret Hadleri 245
352. Dış Ticaret Politikası 245
353. Uluslararası Ticaret ve Serbestleşme 246
354. Ödemeler Bilançosu 246
A.Cari İşlemler Hesabı 247
B.Sermaye Hesabı 247
C.Rezerv Hesabı 248
D.Net Hata ve Noksan 248
355. Döviz Piyasası ve Döviz Kuru 249
356. Döviz Kuru Sistemleri 250
357. Uluslararası Para Sistemi 250
A.Altın Standardı Sistemi 250
B.Bretton Woods Sistemi 251
C.Modern Para Sistemleri 251

36. İKTİSADİ BÜYÜME VE DALGALANMALAR 252
360. Genel Açıklama 252
361. Büyüme ve İktisadi Gelişme Kavramı 252
362. İktisadi Büyüme Modelleri 252
A.Klasik Büyüme Teorisi 252
B.Harrod-Domar Büyüme Modeli 253
C.Neo-Klasik Büyüme Modeli 254
363. İktisadi Büyümenin Faktörleri 254
364. AGÜ ve İktisadi Büyüme 255
365. Büyümeyi Hızlandırma 256
A.Tasarrufu Teşvik Politikaları Uygulamak 256
B.Teknolojik Gelişmeyi ve Üretkenliği Artırmak 256
C.Beşeri Sermayenin Eğitilmesi 256
D.Sosyal Sermayenin Kuvvetlendirilmesi 256
366. Kalkınma Modelleri ve Stratejileri 257
A.W.Whitman Rostow'un Kalkınma Modeli 257
B.Dengeli Kalkınma Modeli 258
C.Dengesiz Kalkınma Modeli 258
D.Kalkınma Stratejileri 258
367. İktisadi Dalgalanmalar 259
368. Konjonktür Teorileri 260

37. TÜRKİYE EKONOMİSİ 261
370. Genel Açıklama 261
371. Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri 262
A.Coğrafi Konum ve Doğal Kaynaklar 262
B.İşgücü Piyasası ve Sosyal Güvenlik 264
C.Tasarruf Eğilimi ve Bölgesel Kalkınma 266
D.Dünya Ekonomisi ve Türkiye 267
372. Türkiye'de Ulusal Gelir ve Gelir Dağılımı 268
A.Dönemsel GSYİH ve Büyüme 268
B.Sektör Gelişmeleri ve Ekonomik Büyüme 270
C.Türkiye'de Gelir Dağılımı 270
D.Türkiye'de Yoksulluk 271
373. Türkiye'de Kamu Ekonomisinin Gelişimi 271
A.Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri 272
B.Türkiye'de Bütçenin Gelişimi 272
C.Türkiye'de İç Borçlanma ve Borç Yönetimi 273
D.Türkiye'de Özelleştirme 274
E.Türkiye'de Yerel Yönetimler 275
374. Türkiye'de Tarım Sektöründe Gelişmeler 275
A.Tarımsal Faaliyetin Özellikleri 275
B.Çeşitli Açılardan Türk Tarım Sektörü 276
C.Türk Tarım Sektörünün Üretim Yapısı 277
D.Türkiye'de Tarımsal GSYİH, İstihdam ve Dış Ticaret 279
E.Türkiye'de Tarımı Destekleme Politikaları 280
375. Türkiye'de Sanayi Sektöründe Gelişmeler 281
A.Türkiye'de Sanayi Sektörünün Gelişimi 281
B.Sanayide Yapısal Değişim 284
C.Sanayi Sektörünün Katma Değeri 285
D.Sanayi Sektöründe Sorunlar 285
376. Türkiye'de Hizmet Sektöründe Gelişmeler 286
A.Hizmet Sektörünün Kapsamı 286
B.Ticaret Sektörü 287
C.Ulaştırma Sektörü 287
D.Haberleşme Sektörü 288
E.İnşaat ve Müteahhitlik Hizmetleri 288
F.Turizm Sektörü 288
377. Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar 289
A.T.C. Merkez Bankası 289
B.Bankacılık Sektörü 290
C.Ekonomik Krizler 292
D.İstikrar Politikaları 293
E.Türkiye'de Uygulanan Ekonomik İstikrar Programları 293
378. Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar ve Döviz Piyasası 294
A.Ödemeler Bilançosu 294
B.Cari İşlemler ve Dış Ticaret Açığı 295
C.Finans Hesabı 296
D.Dış Borçlar 298
E.Döviz Piyasası 301

38. SOSYAL SİYASET 303
380. Genel Açıklama 303
A.Sosyal Siyaset Kavramının Doğuşu ve Gelişmesi 303
B.Sosyal Siyaset Kavramının Doğuşunu Hazırlayan Olaylar 303
C.Sosyal Siyasetin Tanımı 304
D.Sosyal Siyasetin Kapsamı 305
381. İşgücünün Kaynakları ve Emek Piyasaları 305
A.İşgüçlerinin Sağlandığı Kaynaklar 306
B.Emek Piyasası Analizi 307
382. Nüfus, İstihdam, İşgücü, Ücretler ve Verimlilik 309
A.Nüfus 309
B.İstihdam 310
C.İşgücü 311
D.Ücretler ve Üretkenlik 311
383. Sosyal Siyaset Problemleri 312
A.19.Yüzyılda Karşılaşılan Sosyal Siyaset Problemleri 312
B.20.Yüzyılda Karşılaşılan Sosyal Siyaset Problemleri 312
384. Kapitalizm 312
A.Kapitalizmin Mahiyeti 312
B.Kapitalizmin Problemleri 315
385. Sosyal Siyasetin Diğer Alanlarla İlişkileri 320
A.Sosyal Siyasetin Sosyalist Doktrinler İle İlişkisi 320
B.Sosyal Siyaset İle Diğer Bilim Dallarının İlişkisi 322
C.Sosyal Siyasetin Benzer Kavramlarla İlişkisi 324
386. Sosyal Siyasetin Ulusal Araçları 326
A.Kamu Müdahalesi 326
B.Kolektif Kendi Kendine Yardım Mekanizması 328
387. Sosyal Siyasetin Uluslararası Araçları 329
A.Uluslararası Sosyal Siyasetin Tarihsel Gelişimi 330
B.Uluslararası Çalışma Örgütü 330
C.Uluslararası Mesleki Kuruluşlar 330
39. MAKRO İKTİSAT-GENEL DEĞERLENDİRME 331


4. MALİYE 333

40. GENEL BAKIŞ 333
41. KAMU MALİYESİ TEORİSİ 333
410. Genel Açıklama 333
411. Kamu Maliyesi ve Devlet Faaliyetleri 334
A.Geleneksel Yaklaşımlar 334
B.Güncel Yaklaşımlar 335
C.Devlet Faaliyeti Yaklaşımları 335
412. Kamu Sektörünün İşlev ve Görevleri 337
413. Kamu Hizmeti ve Dışsallıklar 338
A.Kamu Hizmetinde Üretim Modelleri 338
B.Dışsallıklar 340
C.Dışsallık Çözüm Yöntemleri 341
414. Kamu Kesimi ve Siyasi Kararların Alınması 342
415. Kamu Harcamaları 343
A.İdari Sınıflandırma 344
B.Ekonomik Sınıflandırma 345
C.Diğer Sınıflandırmalar 346
416. Kamu Harcamalarının Etkileri ve Sınırı 346
A.Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri 346
B.Ekonomik İstikrar Üzerine Etkileri 347
C.Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri 347
D.Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkileri 347
E.Kamu Harcamalarının Sınırı 347
417. Kamu Harcamalarındaki Artış 348
A.Kamu Harcamalarının Görünüşte Artış Nedenleri 348
B.Kamu Harcamalarının Gerçekte Artış Nedenleri 348
C.Kamu H

İÇİNDEKİLER

01.ÖNSÖZ 1
02. İTHAF 2
03. TEŞEKKÜRLER 5
04. KISALTMALAR 6


1.İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN TARİHİ 7

10. İKTİSAT ÖNCESİ İKTİSAT 7
100. Genel Açıklama 7
101. İlk Çağ'da İktisadi Düşünce 7
102. Hint Uygarlığı ve İbraniler 8
A.Hint Uygarlığı 8
B.İbraniler 9
103. Eski Yunan 11
A.Pythagoras (M.Ö.582-507) 12
B.Heraclitus (M.Ö.535-475) 12
C.Democritus (M.Ö.460-370) 12
D.Xenepon (Ksenofanes) (M.Ö. 440-335) 12
E. Platon (Eflatun) (M.Ö.427-347) 13
F. Aristo ( Aristoteles ) ( M.Ö. 384-322 ) 13
104. Roma Uygarlığı 14
A.Hukukçuların İktisadi Düşünceleri 14
B.Filozofların İktisadi Düşünceleri 15
C.Tarım Yazarlarının İktisadi Düşünceleri 16
D.Değer ve Diğer Görüşler 16
E.Roma Düşüncesi 17
F.Hıristiyan İktisadi Düşüncesi 17
105. Orta Çağ'da İktisadi Düşünce 18
A.Gresham Kanunu 20
B.Feodalizm ve Skolastik Düşünce 21
C.Kapitalizm ve Laikliğin Doğuşu 23
D.Haçlı Seferleri (1096-1291 ) 24
E.Ebedi Kurtuluş ve Ahlâk Varsayımları 25
106. İslam ve İktisadi Düşünce 25
A.İslam'ın İktisadi Düşünce Kaynakları 28
B.Tedbir-El Menzil 30
C.İmam-ı Gazali ( 1058-1111 ) 30
D.İbn-i Haldûn ( 1332-1406 ) 31
107. Merkantilizm 32
A.Külçeci Merkantilizm 34
B.Sınai Merkantilizm 35
C.Ticari Merkantilizm 35
D.Alman Merkantilizmi 36
E.Genel Değerlendirme 37

11. LİBERALİZM 37
110. Genel Açıklama 37
111. Fizyokrasi 37
112. Kapitalizm 40
A.Ticari ve Mali Kapitalizm 40
B. Sınai Kapitalizm 40
C.Tekelci Kapitalizm 42
113. Liberalizmin Özü 42
114. Liberalizmin Üstünlükleri 43
115. Liberalizmin Eleştirisi 44
116. Neo Liberalizm 45

12. KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE 46
120. Genel Açıklama 46
121. Adam Simith (1723-1790) 46
A.İşbölümü 46
B.Emek-Değer Teorisi 47
C.Bölüşüm Teorisi 48
D.Tasarruf ve Yatırım 48
E.İktisadi Refah ve Hükümetin Görevleri 49
F.Genel Değerlendirme 49
122. David Ricardo ( 1772-1823) 49
A.Değer Teorisi 50
B.Rant, Ücret ve Kâr Teorisi 50
C.Bölüşüm Teorisi 51
123. Jean Baptiste Say (1767-1832) 51
124. Thomas Robert Malthus (1766-1834) 52
125. John Stuart Mill (1806-1873) 53
126. Klasik İktisadi Düşünce Teorileri 54
A.Emek-Değer Teorisi 54
B.Üretim Teorisi 54
C.Rant Teorisi 55
D.Nüfus Teorisi 55
E.Ücret Fonu Teorisi 55
F.Tasarruf ve Kâr Teorisi 56
G.Büyüme Teorisi 57
H.Para Teorisi 57
I.Genel Denge Teorisi 57
J. Dış Ticaret Teorisi 58
K. Klasik Teorilerin Genel Değerlemesi 58

13. SOSYALİZM VE HETERODOKS YAKLAŞIMLAR 59
130. Sosyalizmin Doğuşu 59
131. Sosyalizmin Tanımı 60
132. Sosyalist Doktrinler 60
133. İdealist Sosyalizm 61
A.Alman Tarihçi Ekolü 61
B.Ulusal İktisat Doktrini 62
C.Müdahaleci Ekoller 62
D.Diğer Akımlar 64
134. Bilimsel Sosyalizm 67
A.Karl Rodbertus (1805-1875 ) 67
B.Ferdinand Lassalle (1825-1864) 68
C.Friedrich Engels (1820-1895) 68
135. Karl Marks (1815-1883) 68
A.Marks'ın Ekonomik Görüşleri 69
B.Marks'ın Felsefesi 71

14. NEO KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE 72
140. Genel Açıklama 72
141. Avusturya Psikoloji Okulu 73
A.Karl Menger ( 1840-1921 ) 73
B.Böhm-Bawerk ( 1851-1914 ) 74
142. Lozan Matematik Okulu 76
A.Leon Walras ( 1834-1910 ) 76
B.Vilfredo Pareto ( 1848-1923 ) 77
C.Herman Heinrich Gossen ( 1810-1858 ) 77
D.Joseph Alois Schumpeter ( 1883-1950 ) 78
E.Gustav Cassel ( 1866-1946 ) 78
F.Irwing Fisher ( 1867-1947 ) 79
G.Stanley Jevons ( 1835-1882 ) 80
143. Cambridge Ekolü 81
A.Alfred Marshall ( 1842-1924 ) 81
B.Arthur Cecil Pigou ( 1877-1959 ) 82
144. Marshall ve Neo Klasik İktisat 83
A.Talep Teorisi 83
B. Arz Teorisi 84
C.Fiyat Teorisi 85
D.Bölüşüm Teorisi 86
E. Para Teorisi 87
145. Kurumsal İktisat 87
A.Thorstein Veblen ( 1857-1929 ) 89
B.John Kenneth Galbraith ( 1908-2006 ) 89
C.Karl Gunnar Mydral ( 1898-1987 ) 90
146. Refah Ekonomisi 91
A.Sosyal Refah 91
B.Sosyal Maliyet 91
C.Dışsal Ekonomiler 92

15. KEYNES İKTİSADI 93
150. Genel Açıklama 93
151. Keynes Devrimi ve Genel Teori 94
152. Keynes İktisadının Varsayımları 95
153. Keynes'ten Kalanlar 97
154. Yeni Keynesyenler 100
A.Fiyat Katılıkları 100
B.Ücret Katılıkları 101
C.Rasyonel Beklentiler 102
155. Post Keynesyenler 103

16. KEYNES KARŞITLARI 105
160. Genel Açıklama 105
161.Monetarist (Paracı) Teori 105
162. Yeni Klasik Teori 106
163. Arz Yanlı İktisat 107
164. Toplumsal Seçim Teorisi 108
A.Toplumsal Refah Fonksiyonu 109
B.Arrow ve Seçim Çelişkisi 109
165. Anayasal İktisat 110

17. POLİTİK İKTİSAT 112
170. Genel Açıklama 112
171. Politik Ekonomi 113
172. İktisat ve Siyaset Arasındaki Farklar 114
173. İktisat Teorisi ve İktisat Politikası 114
174. Tercihler 116
175. Amaç ve Araçların Seçimi 117
176. Açık Ekonomi Politik İktisat 118
A. Açık Ekonomi ve Milli Gelir Denge Düzeyi 119
B.Ödemeler Bilançosu ( ÖB ) Politikası 121
C.Döviz Kurunun Belirlenmesi 124
D.Döviz Kuru Politikası: Devalüasyon 126
E. Açık Ekonomide Politika Seçimi 129
177. Dışsal Araçların Sınırları 131

18. KÜRESEL FİNANS 132
180. Genel Açıklama 132
181. Küresel Finansın Doğuşu 133
A.Askeri Amaçlar 133
B.Fuar Mektupları 134
C.Sanayi Devrimi ve Napolyon Savaşları 134
D.Gümrük Tarifelerinin Kalkması 134
E.Yeni Finansal Araçların Çıkması 134
F.Para ve Finans Kurumlarının Gelişmesi 135
G.Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi 136
H.Siyasi ve İdeolojik Nedenler 137
182. Küresel Finansın Etkileri 137
A.Küresel Finans Araçları 137
B.Küresel Finans ve Kriz 138
C.Küresel Finans ve Olumluluklar 139
D.Küresel Finans ve İktisadi Büyüme 139
E.Küresel Finansın Sınırları 140
183. Küresel Finansın Tarihsel Gelişimi 141
A.Birinci Dönem (1870-1914) 142
B.İkinci Dönem (1914-1944) 142
C.Üçüncü Dönem (1944-1971) 143
D.Dördüncü Dönem (1971-2013) 145
E.Genel Değerlendirme 147
184.Küresel Finans ve İstikrar 148
A.Etkin Piyasa Hipotezi 149
B.Keynes'in Finansal İstikrarsızlık Teorisi 150
C.Minsky'nin Finansal İstikrarsızlık Teorisi 154
185. Küresel Finans ve İktisadi Kriz 158
A.İktisadi Kriz Teorileri 158
B.Psikolojik Kriz Teorileri 159
C.Borç Birikimi Teorisi 159
D.İkinci Dünya Krizi 160
E.Genel Değerlendirme 164
186. Küresel Finans ve Makro İktisat 164
A.Klasik Makro Teorinin Aksiyomları 164
B.Klasik Makro Teorinin Metodolojik Özellikleri 166
C.Klasik Makro Teoride Reform Arayışları 168
D.Öneri 168

19. İKTİSADİ DÜŞÜNCE-GENEL DEĞERLENDİRME 169

2.MİKRO İKTİSAT 171

20. GENEL BAKIŞ 171
21. FİYAT MEKANİZMASI 172
210. Genel Açıklama 172
211. Talep Kavramı 172
A.Talep Fonksiyonu 172
B.Talep Eğrisi ve Talep Kanunu 173
C.Giffen Çelişkisi 173
D.Talep Değişmeleri 174
E.Talep Kayması 174
F.Talep Esnekliği 175
212. Arz Kavramı 176
A.Arz Fonksiyonu 176
B.Arz Eğrisi ve Arz Kanunu 177
C.Arz Değişmeleri 177
D.Arz Kaymaları 177
E.Arz Esnekliği 178
213. Piyasa Dengesi 179
A.Piyasa Dengesi ve Zaman Dilimleri 179
B.Talep Kaymaları ve Denge 180
C.Arz Kaymaları ve Denge 180
D.Talep ve Arzın Birlikte Kayması 180
E.Esneklik-Kayma ve Denge İlişkisi 180
214. Tüketici ve Üretici Rantı 181
215. Karaborsa Fiyatı 182
216. King Kanunu ve Örümcek Ağı Teoremi 182
217. Taban-Tavan Fiyat Politikaları 183

22. TALEP ANALİZİ 184
220. Genel Açıklama 184
221. Kardinal Fayda-Toplam Fayda 185
222. Marjinal Fayda 185
223. Ordinal Fayda ve Kayıtsızlık Eğrisi 186
224. Tüketici Bütçe Doğrusu 187
225. Tüketici Dengesi 188
226. Tüketici Bütçesinin Değişmesi 188

23. ARZ ANALİZİ 189
230. Genel Açıklama 189
231. Üretim Faktörleri ve Fonksiyonu 190
A.Emek 190
B.Sermaye 190
C. Doğal Kaynaklar 191
D. Girişimci 191
E. Teknoloji 191
F.Üretim Fonksiyonu 191
232. Azalan Verim Kanunu 192
233. Eş Ürün Eğrileri-Eş Maliyet Doğruları 192
234. Üretici Dengesi 193
235. Üretici Bütçesinin Değişmesi 193
236. Üretim Maliyetleri 194
A.Maliyetler ve Kârlar 194
B.Kısa Dönem Maliyet Eğrileri 195
C.Uzun dönem Maliyet Eğrileri 196
D.Ölçek Ekonomileri, 197

24. MAL PİYASALARI 198
240. Genel Açıklama 198
241. Tam Rekabet Piyasaları 198
242. Eksik Rekabet Piyasaları 199
243. Monopol Piyasaları 200
244. Düopol Piyasaları 201
245. Oligopol Piyasaları 201
246. Monopollü Rekabet Piyasaları 202

25. FAKTÖR PİYASALARI 203
250. Genel Açıklama 203
251.Faktör Talebi 203
252. Faktör Arzı 204
253. Faktör Piyasasında Fiyat Oluşumu 204
254. Emek Geliri-Ücret 205
A.Emek Arzı 205
B.Emek Talebi 205
C.Ücretin Belirlenmesi 206
D.Ücret Farklılıkları 206
E.Asgari Ücret 206
255. Sermaye Geliri-Faiz 206
A.Sermaye 206
B.Faiz 207
C.Faiz Teorileri 207
D.Faiz Oranının Belirlenmesi 208
256. Toprak Geliri-Rant 208
257. Girişimci Geliri – Kâr 209

26. GELİR DAĞILIMI 210
260. Genel Açıklama 210
261. Gelir Dağılımı Çeşitleri 210
262. Gelir Dağılımı Eşitsizliği 211
263. Gelir Dağılımı Eşitsizlik Ölçüleri 211
264. Lorenz Eğrisi 211
265.Gini Katsayısı 212
266. Dalton-Atkinson Ölçütü 212
267. Diğer Eşitsizlik Ölçüleri 212


3. MAKRO İKTİSAT 213

30. GENEL BAKIŞ 213
31. ULUSAL GELİR HESAPLARI 213
310. Genel Açıklama 213
311. Ulusal Gelir Kavramları 213
312. Ulusal Gelir Tüketim Faktörü 215
313. Ulusal Gelir Tasarruf Faktörü 216
314. Ulusal Gelir Yatırım Faktörü 217
315. Ulusal Gelir Denge Düzeyi 219
A.Toplam Arz-Toplam Talep Yaklaşımı 219
B.Yatırım Tasarruf Eşitliği 220
C.Fiyatlar Genel Düzeyi ve Ulusal Gelir 220
D.Dış Ticaret ve Ulusal Gelir 220
E.Ulusal Gelir Denge Düzeyinin Değişmesi 221
316. Tam İstihdam ve Ulusal Gelir 221
A.Enflasyonist Açık 222
B.Deflasyonist Açık 222
317. Devlet Harcamaları ve Ulusal Gelir 222
A.Devlet Harcamaları ve Ulusal Gelir Dengesi 223
B.Vergiler ve Ulusal Gelir Dengesi 223

32. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 224
320. Genel Açıklama 224
321. İstihdam ve İşgücü 224
322. Yapısal İşsizlik 225
323. İradi-Gayri İradi İşsizlik 225
324. Friksiyonel İşsizlik 225
325. Konjonktürel İşsizlik 226
326. Gizli İşsizlik 226
327. İşsizliğin Maliyeti 226
33. PARA POLİTİKASI 228
330. Genel Açıklama 228
331. Paranın Tanımı ve Özellikleri 228
332. Para Sistemleri 228
333. Para Talebi 229
A.Para Talebinin Nedenleri 229
B.Para Talebini Belirleyen Etmenler 230
334. Para Arzı 231
335. Paranın Değeri-Miktar Teorisi 233
A.Fisher Denklemi-Mübadele Yaklaşımı 233
B.Cambridge Denklemi-Para Tutumu Yaklaşımı 233
336. Para Politikasının Amaçları 234
337. Para Politikasının Araçları ve Kuralları 235
338. Maliye Politikası 236

34. ENFLASYON 237
340. Enflasyonun Tanımı ve Nedenleri 237
341. Enflasyon Çeşitleri 237
342. Enflasyonun Etkileri 239
A.Gelir ve Servet Dağılımı Bakımından 239
B.Üretim ve İstihdam Bakımından 239
C.Ödemeler Dengesi ve Kaynak Dağılımı Açısından 239
343. Enflasyon Maliyeti 240
344. Enflasyonla Mücadele 240
A.Toplam Arzı Artırmaya Yönelik Uygulamalar 240
B.Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Uygulamalar 241
345. Deflasyon 241
346. Devalüasyon 242
347. Revalüasyon 242

35. ULUSLARARASI İKTİSAT 242
350. Genel Açıklama 242
351. Dış Ticaret Teorileri 243
A. Klasik Dış Ticaret Teorileri 243
B.Fırsat Maliyeti 244
C.Heckscher-Ohlin Faktör Donatımı Teorisi 244
D.Leontief Paradoksu 244
E.Yeni Teoriler 244
F.Dış Ticaret Hadleri 245
352. Dış Ticaret Politikası 245
353. Uluslararası Ticaret ve Serbestleşme 246
354. Ödemeler Bilançosu 246
A.Cari İşlemler Hesabı 247
B.Sermaye Hesabı 247
C.Rezerv Hesabı 248
D.Net Hata ve Noksan 248
355. Döviz Piyasası ve Döviz Kuru 249
356. Döviz Kuru Sistemleri 250
357. Uluslararası Para Sistemi 250
A.Altın Standardı Sistemi 250
B.Bretton Woods Sistemi 251
C.Modern Para Sistemleri 251

36. İKTİSADİ BÜYÜME VE DALGALANMALAR 252
360. Genel Açıklama 252
361. Büyüme ve İktisadi Gelişme Kavramı 252
362. İktisadi Büyüme Modelleri 252
A.Klasik Büyüme Teorisi 252
B.Harrod-Domar Büyüme Modeli 253
C.Neo-Klasik Büyüme Modeli 254
363. İktisadi Büyümenin Faktörleri 254
364. AGÜ ve İktisadi Büyüme 255
365. Büyümeyi Hızlandırma 256
A.Tasarrufu Teşvik Politikaları Uygulamak 256
B.Teknolojik Gelişmeyi ve Üretkenliği Artırmak 256
C.Beşeri Sermayenin Eğitilmesi 256
D.Sosyal Sermayenin Kuvvetlendirilmesi 256
366. Kalkınma Modelleri ve Stratejileri 257
A.W.Whitman Rostow'un Kalkınma Modeli 257
B.Dengeli Kalkınma Modeli 258
C.Dengesiz Kalkınma Modeli 258
D.Kalkınma Stratejileri 258
367. İktisadi Dalgalanmalar 259
368. Konjonktür Teorileri 260

37. TÜRKİYE EKONOMİSİ 261
370. Genel Açıklama 261
371. Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri 262
A.Coğrafi Konum ve Doğal Kaynaklar 262
B.İşgücü Piyasası ve Sosyal Güvenlik 264
C.Tasarruf Eğilimi ve Bölgesel Kalkınma 266
D.Dünya Ekonomisi ve Türkiye 267
372. Türkiye'de Ulusal Gelir ve Gelir Dağılımı 268
A.Dönemsel GSYİH ve Büyüme 268
B.Sektör Gelişmeleri ve Ekonomik Büyüme 270
C.Türkiye'de Gelir Dağılımı 270
D.Türkiye'de Yoksulluk 271
373. Türkiye'de Kamu Ekonomisinin Gelişimi 271
A.Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri 272
B.Türkiye'de Bütçenin Gelişimi 272
C.Türkiye'de İç Borçlanma ve Borç Yönetimi 273
D.Türkiye'de Özelleştirme 274
E.Türkiye'de Yerel Yönetimler 275
374. Türkiye'de Tarım Sektöründe Gelişmeler 275
A.Tarımsal Faaliyetin Özellikleri 275
B.Çeşitli Açılardan Türk Tarım Sektörü 276
C.Türk Tarım Sektörünün Üretim Yapısı 277
D.Türkiye'de Tarımsal GSYİH, İstihdam ve Dış Ticaret 279
E.Türkiye'de Tarımı Destekleme Politikaları 280
375. Türkiye'de Sanayi Sektöründe Gelişmeler 281
A.Türkiye'de Sanayi Sektörünün Gelişimi 281
B.Sanayide Yapısal Değişim 284
C.Sanayi Sektörünün Katma Değeri 285
D.Sanayi Sektöründe Sorunlar 285
376. Türkiye'de Hizmet Sektöründe Gelişmeler 286
A.Hizmet Sektörünün Kapsamı 286
B.Ticaret Sektörü 287
C.Ulaştırma Sektörü 287
D.Haberleşme Sektörü 288
E.İnşaat ve Müteahhitlik Hizmetleri 288
F.Turizm Sektörü 288
377. Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar 289
A.T.C. Merkez Bankası 289
B.Bankacılık Sektörü 290
C.Ekonomik Krizler 292
D.İstikrar Politikaları 293
E.Türkiye'de Uygulanan Ekonomik İstikrar Programları 293
378. Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar ve Döviz Piyasası 294
A.Ödemeler Bilançosu 294
B.Cari İşlemler ve Dış Ticaret Açığı 295
C.Finans Hesabı 296
D.Dış Borçlar 298
E.Döviz Piyasası 301

38. SOSYAL SİYASET 303
380. Genel Açıklama 303
A.Sosyal Siyaset Kavramının Doğuşu ve Gelişmesi 303
B.Sosyal Siyaset Kavramının Doğuşunu Hazırlayan Olaylar 303
C.Sosyal Siyasetin Tanımı 304
D.Sosyal Siyasetin Kapsamı 305
381. İşgücünün Kaynakları ve Emek Piyasaları 305
A.İşgüçlerinin Sağlandığı Kaynaklar 306
B.Emek Piyasası Analizi 307
382. Nüfus, İstihdam, İşgücü, Ücretler ve Verimlilik 309
A.Nüfus 309
B.İstihdam 310
C.İşgücü 311
D.Ücretler ve Üretkenlik 311
383. Sosyal Siyaset Problemleri 312
A.19.Yüzyılda Karşılaşılan Sosyal Siyaset Problemleri 312
B.20.Yüzyılda Karşılaşılan Sosyal Siyaset Problemleri 312
384. Kapitalizm 312
A.Kapitalizmin Mahiyeti 312
B.Kapitalizmin Problemleri 315
385. Sosyal Siyasetin Diğer Alanlarla İlişkileri 320
A.Sosyal Siyasetin Sosyalist Doktrinler İle İlişkisi 320
B.Sosyal Siyaset İle Diğer Bilim Dallarının İlişkisi 322
C.Sosyal Siyasetin Benzer Kavramlarla İlişkisi 324
386. Sosyal Siyasetin Ulusal Araçları 326
A.Kamu Müdahalesi 326
B.Kolektif Kendi Kendine Yardım Mekanizması 328
387. Sosyal Siyasetin Uluslararası Araçları 329
A.Uluslararası Sosyal Siyasetin Tarihsel Gelişimi 330
B.Uluslararası Çalışma Örgütü 330
C.Uluslararası Mesleki Kuruluşlar 330
39. MAKRO İKTİSAT-GENEL DEĞERLENDİRME 331


4. MALİYE 333

40. GENEL BAKIŞ 333
41. KAMU MALİYESİ TEORİSİ 333
410. Genel Açıklama 333
411. Kamu Maliyesi ve Devlet Faaliyetleri 334
A.Geleneksel Yaklaşımlar 334
B.Güncel Yaklaşımlar 335
C.Devlet Faaliyeti Yaklaşımları 335
412. Kamu Sektörünün İşlev ve Görevleri 337
413. Kamu Hizmeti ve Dışsallıklar 338
A.Kamu Hizmetinde Üretim Modelleri 338
B.Dışsallıklar 340
C.Dışsallık Çözüm Yöntemleri 341
414. Kamu Kesimi ve Siyasi Kararların Alınması 342
415. Kamu Harcamaları 343
A.İdari Sınıflandırma 344
B.Ekonomik Sınıflandırma 345
C.Diğer Sınıflandırmalar 346
416. Kamu Harcamalarının Etkileri ve Sınırı 346
A.Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri 346
B.Ekonomik İstikrar Üzerine Etkileri 347
C.Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri 347
D.Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkileri 347
E.Kamu Harcamalarının Sınırı 347
417. Kamu Harcamalarındaki Artış 348
A.Kamu Harcamalarının Görünüşte Artış Nedenleri 348
B.Kamu Harcamalarının Gerçekte Artış Nedenleri 348
C.Kamu Harcama Artışını Açıklayan Yaklaşımlar 349
D.Kamu Harcama Artışını Açıklayan Diğer Görüşler 350
418. Kamusal Mal ve Hizmetler 351
419. Kamu Hizmetlerinde Diğer Konular 352

42. KAMU GELİRLERİ VE VERGİ TEORİSİ 354
420. Genel Açıklama 354
421. Kamu Gelirleri 354
422. Vergi Teorisi ve Vergileme Tekniği 356
A.Verginin Amaçları 356
B.Verginin Tanımı ve Nitelikleri 356
C.Verginin Tarihsel Gelişimi 356
D.Vergiyi Açıklayan Teoriler 357
E. Verginin Unsurları 358
F.Vergilendirme Süreci 358
G.Vergi Alacağını Sona Erdiren Durumlar 359
423. Vergileme İlkeleri 359
A.Adam Simith'in Vergileme İlkeleri 359
B.Wagner'in Vergileme İlkeleri 359
C.Çağdaş Vergileme İlkeleri 360
424. Vergi Ödeme Gücü 360
A.Vergi Tarifelerinden Yararlanma 361
B.En Az Geçim İndirimi Uygulaması 361
C.Ayırma İlkesi 362
D.Vergi İstisna ve Muafiyetlerine Yer Verme 362
425. Vergi İle İlgili Kavramlar 362
426. Vergi Yansıması 366
A.Yansımayı Belirleyen Faktörler 366
B.Yansımayı Etkileyen Faktörler 367
C.Vergi Yansıması Türleri 367
427. Vergilerin Sınıflandırılması 368
428. Tek Vergi Uygulaması 369

43. DEVLET BORÇLANMASI 370
430. Borçlanma Kavramı 370
431. Borçlanma Yaklaşımları 370
A.Klasik Yaklaşım 370
B.Neo-Klasik Yaklaşım 371
C.Ricardo'cu Yaklaşım 372
D.Keynesyen Yaklaşım 372
E.Modern Yaklaşım 372
432. Devlet Borçlarının Nedenleri 373
A.Büyük Ölçekli Yatırımların Finansmanı 373
B.Borç Servisi 373
C.Bütçe Açıklarının Finansmanı 374
D.Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma 374
433. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması 375
A.Süre Bakımından Devlet Borçları 375
B.Gönüllülük Esasına Göre Devlet Borçları 375
C.Sağlandığı Kaynak Açısından Devlet Borçları 376
434. İç Borçlar 376
435. Dış Borçlar 378
436. Türkiye'de İç Borçlanma 379
A.Türkiye'de İç Borçlanmada Kullanılacak Araçlar 379
B.Türkiye'de İç Borç Senedi İhraç Yöntemleri 379
C.Devlet İç Borç Senetlerinin İkincil Piyasası 379
D.Piyasa Yapıcılığı Sistemi 380
E.Türkiye'de İç Borçların Gelişimi 380
437. Borç Yönetimi ve Etkileri 381
A.Borç Yönetiminin Amaçları 382
B.Borç Yönetimine Etki Eden Faktörler 382
C.Borç Yönetimi ile Para ve Maliye Politikası İlişkisi 383
D.Olağanüstü Borç Yönetimi 383
E.İç Borçları Azaltma ve Sona Erdirme 384
F.Borçlanmanın Ekonomik Etkileri 384
438. Dünya Borç Krizi ve Uluslararası Mali Kuruluşlar 385
A.Dünya Borç Krizinin Ortaya Çıkış Nedenleri 386
B.Dünya Borç Krizine Çözüm Çabaları 387
C.Uluslararası Mali Kuruluşlar 387
439. Türk Dış Borçlanma Tarihi 388
A.Osmanlı Devleti'nin Dış Borçlanma Nedenleri 389
B.Dış Borçlanma Girişimleri 390
C.İlk Dış Borçlanmadan Moratyum İlanına 390
D.Duyunu Umumiye İdaresi 391
E.1881 Yılından Sonraki Dış Borçlanmalar 391
F.Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Borçlanması 392

44. BÜTÇE TEORİSİ VE KAMU BÜTÇESİ 396
440. Genel Açıklama 396
441. Bütçe ve İşlevleri 396
442. Bütçe Teorileri 398
A.Klasik Bütçe Teorisi 398
B.Devri Bütçe Teorisi 398
C.Telafi Edici Bütçe Teorisi 399
443. Bütçe İlkeleri 399
444. Bütçe Sistemleri ve Bütçe Türleri 401
445. Bütçe Süreci 403
A.Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması 403
B.Bütçenin Uygulanması 405
C.Bütçenin Kapatılması 406
446. Bütçe Denetimi 407
447. Bütçe Politikası 407
A.Denk Bütçe Politikası 407
B.Açık Bütçe Politikası 408
C.Açık Bütçe Politikası ile İlgili Görüşler 408
D.Bütçe Açıklarının Etkileri 409
448. Bütçe Tarihi 410
A.İngiltere'de Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 410
B.Fransa'da Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 411
C.ABD'de Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 411
D.Osmanlı Devleti'nde Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 412
E.Cumhuriyet Döneminde Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi 415

45. MALİYE POLİTİKASI 416
450. Genel Açıklama 416
A.İktisat Biliminde Teori ve Politika 417
B.İktisat Politikasının Amaçları 418
C.İktisat Politikasının Araçları 418
451. Çeşitli Açılardan Maliye Politikası 419
A.Maliye Politikasının Konusu 419
B.Maliye Politikasının Amaçları 419
C.Maliye Politikasında Amaç-Araç Uyumu 420
D.Maliye Politikası Araçları 421
452. Maliye Politikasının Etkinliği 421
A.Teorik Yaklaşımlar 421
B.Maliye Politikası ve Ulusal Gelir Dengesi 423
453. Ekonomik İstikrarı Sağlamada Para ve Maliye Politikası 424
454. Maliye Politikası Uygulama Seçenekleri 425
A.İradi Maliye Politikası 425
B.Otomatik Stabilizatörler 426
C.Formül Esnekliği Yöntemi 426
455. Enflasyonla Mücadele ve Maliye Politikası 427
A.Kamu Harcamaları Politikası 427
B.Vergi Politikası 428
C.Borçlanma Politikası 429
456. Deflasyonla Mücadele ve Maliye Politikası 429
A.Kamu Harcamaları Politikası 430
B.Vergi Politikası 431
C.Borçlanma Politikası 431
457. Stagflasyon ve Maliye Politikası 432
A.Gelirler Politikası 433
B.Sektör ve Bölge Temelli Önlemler 433
C.Politika Araçlarının Optimal Bileşimi 433
D.Vergi Temelli Gelirler Politikası 434
E.Üretimi Teşvik ve Toplam Arzı Artırma 434
458. Büyüme-İktisadi Kalkınma ve Maliye Politikası 434
A.Kalkınmanın Finansmanı İçin Kamu Harcamaları 435
B.Kalkınmanın Finansmanı İçin Vergiler 435
C.Kalkınmanın Finansmanı İçin Borçlanma 436
459. Gelir Dağılımı ve Maliye Politikası 436
A.Kamu Harcamalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 437
B.Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 437
C.Borçlanmanın Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 438

46. VERGİ HUKUKU 439
460. Genel Açıklama 439
461. Vergi Hukukunda Taraflar 440
462. Vergi Hukukunun Kaynakları 440
A.Yasama Organından Doğan Kaynaklar 441
B.Yürütme Organından Doğan Kaynaklar 441
C.Yargı Organından Doğan Kaynaklar 442
D.Diğer Kaynaklar 442
463. Vergi Kanunlarının Uygulanması 443
A.Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması 443
B.Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması 443
C.Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması 443
464. Vergi Hukukunda Süreler 445
A.Organik Tasnif 446
B.Hukuki Nitelikleri Açısından Tasnif 446
C.Sürelerin Hesaplanması 446
D.Sürelerin Uzaması 447
465. Mükellef Ödevleri 447
A.Bildirim Ödevleri 448
B.Kayıt Nizamına Yönelik Ödevler 448
C.Belge Düzenleme, Verme ve Saklama Ödevi 448
D.Defter Tasdiki Ödevi 449
E.Defter Tutma Ödevi 450
F.Diğer Ödevler 450
466. Vergi İdaresi ve Bilgi Edinme 450
A.Yoklama 450
B.Vergi İncelemesi 451
C.Arama 451
D.Bilgi Toplama 451
E.İstihbarat Arşivi 452
467. Vergi Suçları ve Uyuşmazlıkları 452
A.Kabahatler 452
B.Suçlar 452
C.Vergi Suç ve Cezalarıyla İlgili Ortak Hükümler 453
D.Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 453
468. Kamu Alacağının Korunması 455
A.Kamu Alacağını Güvence Altına Alma 455
B.Kamu Alacağının Değerini Koruma 456
C.Kamu Alacağının Zorla Tahsili 456
D.Zamanaşımı 457
E.Tecil 457
469. Vergi Hukuku Tarihi 458
A.Vergi Hukukunun Dünyadaki Gelişimi 458
B.Vergi Hukukunun Türkiye'deki Gelişimi 458

47. TÜRK VERGİ SİSTEMİ 460
470. Genel Açıklama 460
471. Gelir Üzerinden Alınan Gelir Vergisi 460
A.Gelir Vergisi Türleri 461
B.193 Sayılı Kanuna Göre Gelirin Özellikleri 461
C.Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefi 462
D.Gelir Unsurları ve Tespiti 462
E.Gelir Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi 465
F.Gelirin Toplanması ve Zarar Mahsubu 466
G.Geçici Vergi 466
472. Gelir Üzerinden Alınan Kurumlar Vergisi 466
473. Servet Üzerinden Alınan Emlak Vergisi 467
474. Servet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 468
A.Motorlu Taşıtlar Vergisi 468
B.Veraset ve İntikal Vergisi 468
475. Harcamalar Üzerinden Alınan Katma Değer Vergisi 470
476. Harcamalar Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 470

48. KAMU YÖNETİMİ 472
480. Genel Açıklama 472
481. Kamu Yönetiminin Niteliği 472
A.Kamu Yönetiminin Tanımı 472
B.Kamu Yönetiminin Unsurları 473
C.Kamu Yönetimi Özel Yönetim Ayırımı 474
D.Devlet 474
E.Kamu Yönetimi ve Diğer Bilim Dalları 475
482. Kamu Yönetiminin Gelişimi 476
A.Avrupa'da Kamu Yönetimi Düşüncesi 476
B.ABD'de Kamu Yönetimi Düşüncesi 477
C.Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı 478
D.Türkiye'de Kamu Yönetimi 479
483. Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi 480
A.Merkezden Yönetim 480
B.Yerinden Yönetim 481
C.Türk Kamu Yönetimi Örgütlenmesi 482
484. Kamu Yönetiminin Merkezi ve Yerel Yönetim Yapısı 482
A.Merkezi Yönetimin Başkent Örgütü 483
B.Merkezi Yönetimin Taşra Örgütü 484
C.Yerel Yönetimler 484
485. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları 485
A.Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 486
B.Mesleki Kamu Kurumları 486
C.Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 486
486. Bürokrasi 487
A.Bürokrasi Tanımları 487
B.Bürokrasinin Teorik Çerçevesi 488
C.Bürokrasinin Olumsuz Yanlarını Giderme 490
D.Bürokrasi ve Siyasi Kurumlar 491
E.Bürokrasinin Gelişimi 492
F.Bürokrasi Sorunları 492
487. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kamu 494
488. Kamu Hizmetlerine Giriş ve Memurluk 495
489. Kamu Yönetiminde Denetim 497
A.Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik 497
B.Siyasi Denetim 498
C.İdari Denetim 498
D.Ombudsman Denetimi 498
E.Yargı Denetimi 498
F.Baskı Grupları ve Kamuoyu Denetimi 499
G.Yönetimde Açıklık 499
H.Kamu Yönetiminde Etik 499


5. MUHASEBE 501

50. GENEL BAKIŞ 51. BİREYSEL MUHASEBE 502
510. Genel Açıklama 502
511. Bireysel Muhasebenin Gelir Unsurları 503
512. Emek ve Ücret 503
513. Doğal Kaynaklar ve Rant 505
514. Sermaye ve Faiz 505
515. Girişim ve Kâr 506

52. EVYÖNETSEL MUHASEBE 508
520. Genel Açıklama 508
521. Oikonomia 509
522. Ev Yönetimi 510
A.Evlere Gereksinimin Nedeni 511
B.Malların ve Yiyeceklerin Yönetimi 511
C.Eşin Yönetimi 512
D.Çocukların Yönetimi 513
E.Hizmetçilerin ve Kölelerin Yönetimi 514
523. Mikro İktisat ve Hane Halkı Davranışı 515
524. Hanehalkı Harcama Hesaplamaları 516
525. Hane Halkı Gelir Hesaplamaları 517

53. KURUMSAL MUHASEBE 518
530. Genel Açıklama 518
531. Kurumsal İşlem Muhasebesi 518
A. Belgelerin Düzenlenmesi 518
B. Hesapların Tutulması 519
C. Sonuç Çıkarma 520
D. Kurumsal İşlem Muhasebesinin Sınıflandırılması 521
532. Kurumsal İşletme Muhasebesi 521
A. Maliyet Muhasebesi 522
B.İşletmenin Ölçümlenmesi 524
C. Planlama Hesapları 525
D.Kurumsal İşletme Muhasebesinin Sınıflandırılması 526

54. KAMUSAL MUHASEBE 527
540. Genel Açıklama 527
541. Devlet Muhasebesi 527
A.Kullanılan Defterler 529
B.Hesap Çerçevesi 529
C.Bütçe Hesapları 529
542. Belediye Muhasebesi 530
A.Nakit Esaslıdan Tahakkuk Esaslı Muhasebeye Geçiş 530
B.Hesap Çerçevesi ve Genel Hesap Planı 531
C. Kayıtta Kullanılacak Belgeler ve Defterler 533
543. Siyasi Partiler Muhasebesi 535
A.Tutulacak Defterler 535
B.Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları 536
C.Siyasi Partilerde Harcamalar 536
D.Siyasi Partilerde Hesap İşleri 537
544. Dernekler Muhasebesi 537
A.Dernek Kavramı ve Türleri 538
B.Derneklerde Üye Unsuru 538
C.Derneklerde Amaç Unsur 539
D.Derneğin Tüzel Kişiliği ve Organları 539
E.Tutulacak Defterler 540
F.Derneklerde Hesap İşleri 540
545. Vakıflar Muhasebesi 541
A.Vakıf Türleri 541
B.Vakıfta Mal Unsuru 542
C.Vakıf Kurma İşlemleri 542
D.Vakfın Tüzel Kişiliği ve Organları 543
E.Vakıflarda Hesap İşleri 544
546. Meslek Odaları Muhasebesi 545
A.TÜRMOB Bilançosu Örneği 546
B.TÜRMOB Gelir Tablosu Örneği 548
C.Kocaeli SMMMO Bilançosu Örneği 548
D.Kocaeli SMMMO Gelir Tablosu Örneği 550
547. Sendikalar Muhasebesi 550
A.Sendika Zorunlu Organları 551
B.Sendika Gelirleri 551
C. Tutulacak Defterler 552
D.Bilanço Düzenleme 552
E.Sendikalarda Hesap İşleri 553

55. ULUSAL MUHASEBE 554
550. Genel Açıklama 554
551. Toplam Hasıla 555
A.Katışık Yurt İçi Hasıla (KYİH) 555
B.Katışık Ulusal Hasıla (KUH) 556
C.Net Ulusal Hasıla (NUH) 557
552. Toplam Gelir 557
A.Ulusal Gelir (UG) 558
B.Bireysel Gelir (BG) 558
C.Kullanılabilir Gelir (KG) 559
D.Toplam Yurt İçi Gelir (TYİG) 559
553. Toplam Harcamalar 559
554. Ulusal Geliri Hesaplama Yöntemleri 560
A.Üretim Yöntemi 560
B.Gelir Yöntemi 562
C.Harcamalar Yöntemi 563

56. MUHASEBE TARİHİ 564
560. Genel Açıklama 564
561. İlk Çağ'da Hesap Tutma 565
A.Babil ve Asur 565
B.Mısır 566
C.Çin 566
D.Eski Yunan 566
E.Roma 567
F.Antik ve Modern Muhasebe 568
562. Orta Çağ'da Hesap Tutma 568
A.Feodal Geçmiş 569
B.Devlet Muhasebesi 569
C.Mali Muhasebenin Evrimi 570
D.Feodalite Muhasebesi 571
E.Feodal Denetim 571
F.Muhasebede Tek Forma Geçiş 572
G.Malikâne ve Dünya 572
563. Çift Yanlı Defter Tutma 573
A.İtalyan Ticareti 573
B.Yeni Sistemin Benzersizliği 574
C.Tüccar ve Banker Hesapları 575
D.Cenova ve Venedik 575
E.Floransa 575
F.Pacioli Öncesi Çift Yanlı İşleme 576
564. Pacioli ve Venedik Yöntemi 577
A.Summa Kitabı 577
B.Summa'nın Yakın Zamana Etkisi 580
565. Pacioli Sonrası Çift Yanlı İşleme 580
A.İtalya 581
B.Almanya 582
C.Hollanda 582
D.İngiltere 582
E.Genel Değerlendirme 583
566. Muhasebe Defterleri ve Finansal Tablolar Evrimi 584
567. Şirketlerin Gelişimi 586

57. MUHASEBE SİSTEMLERİ 588
570. Genel Açıklama 588
571. Hesap Çerçevesi ve Hesap Planları 588
572. Birci Muhasebe Sistemleri 589
A.Aşırı Birci Muhasebe Sistemleri 590
B.Ilımlı Birci Muhasebe Sistemleri 591
573. İkici Muhasebe Sistemleri 592
A.Ilımlı İkici Muhasebe Sistemleri 592
B.Aşırı İkici Muhasebe Sistemleri 593
574. Ilımlı İkici Hesap Çerçeveleri Üzerine Değerlendirme 594
575. Aşırı İkici Hesap Çerçeveleri Üzerine Değerlendirme 595


6. SONUÇ 599

60. İKTİSADA İLİŞKİN BULGULAR 599
600. Genel Açıklama 599
601. Mikro İktisat 599
602. Makro İktisat 600
603. Ortodoks Mikro İktisat 601
604. Ortodoks Makro İktisat 603
605. Ortodoks İktisadın Araçları ve Eleştirisi 604
A.Toplam Talep Eğrileri 605
B.Farksızlık Eğrileri 605
C.Eş Üretim Eğrileri 605
D.IS-LM Modeli 605
E.Philips Eğrisi 606
F.Toplam Arz-Toplam Talep Eğrileri 606
G.Ortodoks İktisadın Eleştirisi 606
606.Heterodoks İktisat 607
607. Mikro-Makro iktisat Ayrımı 607
608. İktisat Bilim midir? 609
609. İktisatçı Kimdir? 612
61. MALİYEYE İLİŞKİN BULGULAR 613
610. Genel Açıklama 613
611. Kamu Maliyesi Teorisi 613
612. Vergi Teorisi ve Vergileme 613
613. Devlet Borçlanması 614
614. Kamu Bütçesi 614
615. Maliye Politikası 615
616. Vergi Hukuku 616
617. Türk Vergi Sistemi 617
618. Kamu Yönetimi 617

62. MUHASEBEYE İLİŞKİN BULGULAR 619
620. Genel Açıklama 619
621. Bireysel Muhasebe 620
622. Evyönetsel Muhasebe 621
623. Kurumsal Muhasebe 622
624. Kamusal Muhasebe 622
625. Ulusal Muhasebe 623
626. Muhasebede Belge 623
627. Muhasebede Hesaplar 624
A.Varlık Hesapları 624
B.Kaynak Hesapları 625
C.Gider Hesapları 626
D.Gelir Hesapları 626
628. Muhasebede Envanter 627
A.Gider Hesaplarının Kapatılması 627
B.Kâr Zarar Hesabının Kapatılması 628
C.Varlık Hesaplarının Kapatılması 628
D.Kaynak Hesaplarının Kapatılması 629
629. Muhasebede Raporlama 629
A.Bilançonun Düzenlenmesi 629
B.Gelir Tablosunun Düzenlenmesi 631

63. İKTİSAT-MALİYE VE MUHASEBE İLİŞKİLERİ 631
630. Genel Açıklama 631
631. İktisat - Maliye İlişkisi 632
632. İktisat - Muhasebe İlişkisi 633
A.İktisat ve Muhasebe Arasındaki Benzerlikler 633
B.İktisat ve Muhasebe Arasındaki Farklılıklar 633
633. Maliye - Muhasebe İlişkisi 634
A.Maliye ve Muhasebenin Birbirini Bütünlemesi 634
B.Maliye ve Muhasebe Arasındaki Farklılıklar 634
64. SONSÖZ 635
65. YARARLANILAN YAYINLAR 636
66. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 639
67. YAZARIN YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI 641

İÇİNDEKİLER

01.ÖNSÖZ 1
02. İTHAF 2
03. TEŞEKKÜRLER 5
04. KISALTMALAR 6


1.İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN TARİHİ 7

10. İKTİSAT ÖNCESİ İKTİSAT 7
100. Genel Açıklama 7
101. İlk Çağ'da İktisadi Düşünce 7
102. Hint Uygarlığı ve İbraniler 8
A.Hint Uygarlığı 8
B.İbraniler 9
103. Eski Yunan 11
A.Pythagoras (M.Ö.582-507) 12
B.Heraclitus (M.Ö.535-475) 12
C.Democritus (M.Ö.460-370) 12
D.Xenepon (Ksenofanes) (M.Ö. 440-335) 12
E. Platon (Eflatun) (M.Ö.427-347) 13
F. Aristo ( Aristoteles ) ( M.Ö. 384-322 ) 13
104. Roma Uygarlığı 14
A.Hukukçuların İktisadi Düşünceleri 14
B.Filozofların İktisadi Düşünceleri 15
C.Tarım Yazarlarının İktisadi Düşünceleri 16
D.Değer ve Diğer Görüşler 16
E.Roma Düşüncesi 17
F.Hıristiyan İktisadi Düşüncesi 17
105. Orta Çağ'da İktisadi Düşünce 18
A.Gresham Kanunu 20
B.Feodalizm ve Skolastik Düşünce 21
C.Kapitalizm ve Laikliğin Doğuşu 23
D.Haçlı Seferleri (1096-1291 ) 24
E.Ebedi Kurtuluş ve Ahlâk Varsayımları 25
106. İslam ve İktisadi Düşünce 25
A.İslam'ın İktisadi Düşünce Kaynakları 28
B.Tedbir-El Menzil 30
C.İmam-ı Gazali ( 1058-1111 ) 30
D.İbn-i Haldûn ( 1332-1406 ) 31
107. Merkantilizm 32
A.Külçeci Merkantilizm 34
B.Sınai Merkantilizm 35
C.Ticari Merkantilizm 35
D.Alman Merkantilizmi 36
E.Genel Değerlendirme 37

11. LİBERALİZM 37
110. Genel Açıklama 37
111. Fizyokrasi 37
112. Kapitalizm 40
A.Ticari ve Mali Kapitalizm 40
B. Sınai Kapitalizm 40
C.Tekelci Kapitalizm 42
113. Liberalizmin Özü 42
114. Liberalizmin Üstünlükleri 43
115. Liberalizmin Eleştirisi 44
116. Neo Liberalizm 45

12. KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE 46
120. Genel Açıklama 46
121. Adam Simith (1723-1790) 46
A.İşbölümü 46
B.Emek-Değer Teorisi 47
C.Bölüşüm Teorisi 48
D.Tasarruf ve Yatırım 48
E.İktisadi Refah ve Hükümetin Görevleri 49
F.Genel Değerlendirme 49
122. David Ricardo ( 1772-1823) 49
A.Değer Teorisi 50
B.Rant, Ücret ve Kâr Teorisi 50
C.Bölüşüm Teorisi 51
123. Jean Baptiste Say (1767-1832) 51
124. Thomas Robert Malthus (1766-1834) 52
125. John Stuart Mill (1806-1873) 53
126. Klasik İktisadi Düşünce Teorileri 54
A.Emek-Değer Teorisi 54
B.Üretim Teorisi 54
C.Rant Teorisi 55
D.Nüfus Teorisi 55
E.Ücret Fonu Teorisi 55
F.Tasarruf ve Kâr Teorisi 56
G.Büyüme Teorisi 57
H.Para Teorisi 57
I.Genel Denge Teorisi 57
J. Dış Ticaret Teorisi 58
K. Klasik Teorilerin Genel Değerlemesi 58

13. SOSYALİZM VE HETERODOKS YAKLAŞIMLAR 59
130. Sosyalizmin Doğuşu 59
131. Sosyalizmin Tanımı 60
132. Sosyalist Doktrinler 60
133. İdealist Sosyalizm 61
A.Alman Tarihçi Ekolü 61
B.Ulusal İktisat Doktrini 62
C.Müdahaleci Ekoller 62
D.Diğer Akımlar 64
134. Bilimsel Sosyalizm 67
A.Karl Rodbertus (1805-1875 ) 67
B.Ferdinand Lassalle (1825-1864) 68
C.Friedrich Engels (1820-1895) 68
135. Karl Marks (1815-1883) 68
A.Marks'ın Ekonomik Görüşleri 69
B.Marks'ın Felsefesi 71

14. NEO KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE 72
140. Genel Açıklama 72
141. Avusturya Psikoloji Okulu 73
A.Karl Menger ( 1840-1921 ) 73
B.Böhm-Bawerk ( 1851-1914 ) 74
142. Lozan Matematik Okulu 76
A.Leon Walras ( 1834-1910 ) 76
B.Vilfredo Pareto ( 1848-1923 ) 77
C.Herman Heinrich Gossen ( 1810-1858 ) 77
D.Joseph Alois Schumpeter ( 1883-1950 ) 78
E.Gustav Cassel ( 1866-1946 ) 78
F.Irwing Fisher ( 1867-1947 ) 79
G.Stanley Jevons ( 1835-1882 ) 80
143. Cambridge Ekolü 81
A.Alfred Marshall ( 1842-1924 ) 81
B.Arthur Cecil Pigou ( 1877-1959 ) 82
144. Marshall ve Neo Klasik İktisat 83
A.Talep Teorisi 83
B. Arz Teorisi 84
C.Fiyat Teorisi 85
D.Bölüşüm Teorisi 86
E. Para Teorisi 87
145. Kurumsal İktisat 87
A.Thorstein Veblen ( 1857-1929 ) 89
B.John Kenneth Galbraith ( 1908-2006 ) 89
C.Karl Gunnar Mydral ( 1898-1987 ) 90
146. Refah Ekonomisi 91
A.Sosyal Refah 91
B.Sosyal Maliyet 91
C.Dışsal Ekonomiler 92

15. KEYNES İKTİSADI 93
150. Genel Açıklama 93
151. Keynes Devrimi ve Genel Teori 94
152. Keynes İktisadının Varsayımları 95
153. Keynes'ten Kalanlar 97
154. Yeni Keynesyenler 100
A.Fiyat Katılıkları 100
B.Ücret Katılıkları 101
C.Rasyonel Beklentiler 102
155. Post Keynesyenler 103

16. KEYNES KARŞITLARI 105
160. Genel Açıklama 105
161.Monetarist (Paracı) Teori 105
162. Yeni Klasik Teori 106
163. Arz Yanlı İktisat 107
164. Toplumsal Seçim Teorisi 108
A.Toplumsal Refah Fonksiyonu 109
B.Arrow ve Seçim Çelişkisi 109
165. Anayasal İktisat 110

17. POLİTİK İKTİSAT 112
170. Genel Açıklama 112
171. Politik Ekonomi 113
172. İktisat ve Siyaset Arasındaki Farklar 114
173. İktisat Teorisi ve İktisat Politikası 114
174. Tercihler 116
175. Amaç ve Araçların Seçimi 117
176. Açık Ekonomi Politik İktisat 118
A. Açık Ekonomi ve Milli Gelir Denge Düzeyi 119
B.Ödemeler Bilançosu ( ÖB ) Politikası 121
C.Döviz Kurunun Belirlenmesi 124
D.Döviz Kuru Politikası: Devalüasyon 126
E. Açık Ekonomide Politika Seçimi 129
177. Dışsal Araçların Sınırları 131

18. KÜRESEL FİNANS 132
180. Genel Açıklama 132
181. Küresel Finansın Doğuşu 133
A.Askeri Amaçlar 133
B.Fuar Mektupları 134
C.Sanayi Devrimi ve Napolyon Savaşları 134
D.Gümrük Tarifelerinin Kalkması 134
E.Yeni Finansal Araçların Çıkması 134
F.Para ve Finans Kurumlarının Gelişmesi 135
G.Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi 136
H.Siyasi ve İdeolojik Nedenler 137
182. Küresel Finansın Etkileri 137
A.Küresel Finans Araçları 137
B.Küresel Finans ve Kriz 138
C.Küresel Finans ve Olumluluklar 139
D.Küresel Finans ve İktisadi Büyüme 139
E.Küresel Finansın Sınırları 140
183. Küresel Finansın Tarihsel Gelişimi 141
A.Birinci Dönem (1870-1914) 142
B.İkinci Dönem (1914-1944) 142
C.Üçüncü Dönem (1944-1971) 143
D.Dördüncü Dönem (1971-2013) 145
E.Genel Değerlendirme 147
184.Küresel Finans ve İstikrar 148
A.Etkin Piyasa Hipotezi 149
B.Keynes'in Finansal İstikrarsızlık Teorisi 150
C.Minsky'nin Finansal İstikrarsızlık Teorisi 154
185. Küresel Finans ve İktisadi Kriz 158
A.İktisadi Kriz Teorileri 158
B.Psikolojik Kriz Teorileri 159
C.Borç Birikimi Teorisi 159
D.İkinci Dünya Krizi 160
E.Genel Değerlendirme 164
186. Küresel Finans ve Makro İktisat 164
A.Klasik Makro Teorinin Aksiyomları 164
B.Klasik Makro Teorinin Metodolojik Özellikleri 166
C.Klasik Makro Teoride Reform Arayışları 168
D.Öneri 168

19. İKTİSADİ DÜŞÜNCE-GENEL DEĞERLENDİRME 169

2.MİKRO İKTİSAT 171

20. GENEL BAKIŞ 171
21. FİYAT MEKANİZMASI 172
210. Genel Açıklama 172
211. Talep Kavramı 172
A.Talep Fonksiyonu 172
B.Talep Eğrisi ve Talep Kanunu 173
C.Giffen Çelişkisi 173
D.Talep Değişmeleri 174
E.Talep Kayması 174
F.Talep Esnekliği 175
212. Arz Kavramı 176
A.Arz Fonksiyonu 176
B.Arz Eğrisi ve Arz Kanunu 177
C.Arz Değişmeleri 177
D.Arz Kaymaları 177
E.Arz Esnekliği 178
213. Piyasa Dengesi 179
A.Piyasa Dengesi ve Zaman Dilimleri 179
B.Talep Kaymaları ve Denge 180
C.Arz Kaymaları ve Denge 180
D.Talep ve Arzın Birlikte Kayması 180
E.Esneklik-Kayma ve Denge İlişkisi 180
214. Tüketici ve Üretici Rantı 181
215. Karaborsa Fiyatı 182
216. King Kanunu ve Örümcek Ağı Teoremi 182
217. Taban-Tavan Fiyat Politikaları 183

22. TALEP ANALİZİ 184
220. Genel Açıklama 184
221. Kardinal Fayda-Toplam Fayda 185
222. Marjinal Fayda 185
223. Ordinal Fayda ve Kayıtsızlık Eğrisi 186
224. Tüketici Bütçe Doğrusu 187
225. Tüketici Dengesi 188
226. Tüketici Bütçesinin Değişmesi 188

23. ARZ ANALİZİ 189
230. Genel Açıklama 189
231. Üretim Faktörleri ve Fonksiyonu 190
A.Emek 190
B.Sermaye 190
C. Doğal Kaynaklar 191
D. Girişimci 191
E. Teknoloji 191
F.Üretim Fonksiyonu 191
232. Azalan Verim Kanunu 192
233. Eş Ürün Eğrileri-Eş Maliyet Doğruları 192
234. Üretici Dengesi 193
235. Üretici Bütçesinin Değişmesi 193
236. Üretim Maliyetleri 194
A.Maliyetler ve Kârlar 194
B.Kısa Dönem Maliyet Eğrileri 195
C.Uzun dönem Maliyet Eğrileri 196
D.Ölçek Ekonomileri, 197

24. MAL PİYASALARI 198
240. Genel Açıklama 198
241. Tam Rekabet Piyasaları 198
242. Eksik Rekabet Piyasaları 199
243. Monopol Piyasaları 200
244. Düopol Piyasaları 201
245. Oligopol Piyasaları 201
246. Monopollü Rekabet Piyasaları 202

25. FAKTÖR PİYASALARI 203
250. Genel Açıklama 203
251.Faktör Talebi 203
252. Faktör Arzı 204
253. Faktör Piyasasında Fiyat Oluşumu 204
254. Emek Geliri-Ücret 205
A.Emek Arzı 205
B.Emek Talebi 205
C.Ücretin Belirlenmesi 206
D.Ücret Farklılıkları 206
E.Asgari Ücret 206
255. Sermaye Geliri-Faiz 206
A.Sermaye 206
B.Faiz 207
C.Faiz Teorileri 207
D.Faiz Oranının Belirlenmesi 208
256. Toprak Geliri-Rant 208
257. Girişimci Geliri – Kâr 209

26. GELİR DAĞILIMI 210
260. Genel Açıklama 210
261. Gelir Dağılımı Çeşitleri 210
262. Gelir Dağılımı Eşitsizliği 211
263. Gelir Dağılımı Eşitsizlik Ölçüleri 211
264. Lorenz Eğrisi 211
265.Gini Katsayısı 212
266. Dalton-Atkinson Ölçütü 212
267. Diğer Eşitsizlik Ölçüleri 212


3. MAKRO İKTİSAT 213

30. GENEL BAKIŞ 213
31. ULUSAL GELİR HESAPLARI 213
310. Genel Açıklama 213
311. Ulusal Gelir Kavramları 213
312. Ulusal Gelir Tüketim Faktörü 215
313. Ulusal Gelir Tasarruf Faktörü 216
314. Ulusal Gelir Yatırım Faktörü 217
315. Ulusal Gelir Denge Düzeyi 219
A.Toplam Arz-Toplam Talep Yaklaşımı 219
B.Yatırım Tasarruf Eşitliği 220
C.Fiyatlar Genel Düzeyi ve Ulusal Gelir 220
D.Dış Ticaret ve Ulusal Gelir 220
E.Ulusal Gelir Denge Düzeyinin Değişmesi 221
316. Tam İstihdam ve Ulusal Gelir 221
A.Enflasyonist Açık 222
B.Deflasyonist Açık 222
317. Devlet Harcamaları ve Ulusal Gelir 222
A.Devlet Harcamaları ve Ulusal Gelir Dengesi 223
B.Vergiler ve Ulusal Gelir Dengesi 223

32. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 224
320. Genel Açıklama 224
321. İstihdam ve İşgücü 224
322. Yapısal İşsizlik 225
323. İradi-Gayri İradi İşsizlik 225
324. Friksiyonel İşsizlik 225
325. Konjonktürel İşsizlik 226
326. Gizli İşsizlik 226
327. İşsizliğin Maliyeti 226
33. PARA POLİTİKASI 228
330. Genel Açıklama 228
331. Paranın Tanımı ve Özellikleri 228
332. Para Sistemleri 228
333. Para Talebi 229
A.Para Talebinin Nedenleri 229
B.Para Talebini Belirleyen Etmenler 230
334. Para Arzı 231
335. Paranın Değeri-Miktar Teorisi 233
A.Fisher Denklemi-Mübadele Yaklaşımı 233
B.Cambridge Denklemi-Para Tutumu Yaklaşımı 233
336. Para Politikasının Amaçları 234
337. Para Politikasının Araçları ve Kuralları 235
338. Maliye Politikası 236

34. ENFLASYON 237
340. Enflasyonun Tanımı ve Nedenleri 237
341. Enflasyon Çeşitleri 237
342. Enflasyonun Etkileri 239
A.Gelir ve Servet Dağılımı Bakımından 239
B.Üretim ve İstihdam Bakımından 239
C.Ödemeler Dengesi ve Kaynak Dağılımı Açısından 239
343. Enflasyon Maliyeti 240
344. Enflasyonla Mücadele 240
A.Toplam Arzı Artırmaya Yönelik Uygulamalar 240
B.Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Uygulamalar 241
345. Deflasyon 241
346. Devalüasyon 242
347. Revalüasyon 242

35. ULUSLARARASI İKTİSAT 242
350. Genel Açıklama 242
351. Dış Ticaret Teorileri 243
A. Klasik Dış Ticaret Teorileri 243
B.Fırsat Maliyeti 244
C.Heckscher-Ohlin Faktör Donatımı Teorisi 244
D.Leontief Paradoksu 244
E.Yeni Teoriler 244
F.Dış Ticaret Hadleri 245
352. Dış Ticaret Politikası 245
353. Uluslararası Ticaret ve Serbestleşme 246
354. Ödemeler Bilançosu 246
A.Cari İşlemler Hesabı 247
B.Sermaye Hesabı 247
C.Rezerv Hesabı 248
D.Net Hata ve Noksan 248
355. Döviz Piyasası ve Döviz Kuru 249
356. Döviz Kuru Sistemleri 250
357. Uluslararası Para Sistemi 250
A.Altın Standardı Sistemi 250
B.Bretton Woods Sistemi 251
C.Modern Para Sistemleri 251

36. İKTİSADİ BÜYÜME VE DALGALANMALAR 252
360. Genel Açıklama 252
361. Büyüme ve İktisadi Gelişme Kavramı 252
362. İktisadi Büyüme Modelleri 252
A.Klasik Büyüme Teorisi 252
B.Harrod-Domar Büyüme Modeli 253
C.Neo-Klasik Büyüme Modeli 254
363. İktisadi Büyümenin Faktörleri 254
364. AGÜ ve İktisadi Büyüme 255
365. Büyümeyi Hızlandırma 256
A.Tasarrufu Teşvik Politikaları Uygulamak 256
B.Teknolojik Gelişmeyi ve Üretkenliği Artırmak 256
C.Beşeri Sermayenin Eğitilmesi 256
D.Sosyal Sermayenin Kuvvetlendirilmesi 256
366. Kalkınma Modelleri ve Stratejileri 257
A.W.Whitman Rostow'un Kalkınma Modeli 257
B.Dengeli Kalkınma Modeli 258
C.Dengesiz Kalkınma Modeli 258
D.Kalkınma Stratejileri 258
367. İktisadi Dalgalanmalar 259
368. Konjonktür Teorileri 260

37. TÜRKİYE EKONOMİSİ 261
370. Genel Açıklama 261
371. Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri 262
A.Coğrafi Konum ve Doğal Kaynaklar 262
B.İşgücü Piyasası ve Sosyal Güvenlik 264
C.Tasarruf Eğilimi ve Bölgesel Kalkınma 266
D.Dünya Ekonomisi ve Türkiye 267
372. Türkiye'de Ulusal Gelir ve Gelir Dağılımı 268
A.Dönemsel GSYİH ve Büyüme 268
B.Sektör Gelişmeleri ve Ekonomik Büyüme 270
C.Türkiye'de Gelir Dağılımı 270
D.Türkiye'de Yoksulluk 271
373. Türkiye'de Kamu Ekonomisinin Gelişimi 271
A.Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri 272
B.Türkiye'de Bütçenin Gelişimi 272
C.Türkiye'de İç Borçlanma ve Borç Yönetimi 273
D.Türkiye'de Özelleştirme 274
E.Türkiye'de Yerel Yönetimler 275
374. Türkiye'de Tarım Sektöründe Gelişmeler 275
A.Tarımsal Faaliyetin Özellikleri 275
B.Çeşitli Açılardan Türk Tarım Sektörü 276
C.Türk Tarım Sektörünün Üretim Yapısı 277
D.Türkiye'de Tarımsal GSYİH, İstihdam ve Dış Ticaret 279
E.Türkiye'de Tarımı Destekleme Politikaları 280
375. Türkiye'de Sanayi Sektöründe Gelişmeler 281
A.Türkiye'de Sanayi Sektörünün Gelişimi 281
B.Sanayide Yapısal Değişim 284
C.Sanayi Sektörünün Katma Değeri 285
D.Sanayi Sektöründe Sorunlar 285
376. Türkiye'de Hizmet Sektöründe Gelişmeler 286
A.Hizmet Sektörünün Kapsamı 286
B.Ticaret Sektörü 287
C.Ulaştırma Sektörü 287
D.Haberleşme Sektörü 288
E.İnşaat ve Müteahhitlik Hizmetleri 288
F.Turizm Sektörü 288
377. Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar 289
A.T.C. Merkez Bankası 289
B.Bankacılık Sektörü 290
C.Ekonomik Krizler 292
D.İstikrar Politikaları 293
E.Türkiye'de Uygulanan Ekonomik İstikrar Programları 293
378. Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar ve Döviz Piyasası 294
A.Ödemeler Bilançosu 294
B.Cari İşlemler ve Dış Ticaret Açığı 295
C.Finans Hesabı 296
D.Dış Borçlar 298
E.Döviz Piyasası 301

38. SOSYAL SİYASET 303
380. Genel Açıklama 303
A.Sosyal Siyaset Kavramının Doğuşu ve Gelişmesi 303
B.Sosyal Siyaset Kavramının Doğuşunu Hazırlayan Olaylar 303
C.Sosyal Siyasetin Tanımı 304
D.Sosyal Siyasetin Kapsamı 305
381. İşgücünün Kaynakları ve Emek Piyasaları 305
A.İşgüçlerinin Sağlandığı Kaynaklar 306
B.Emek Piyasası Analizi 307
382. Nüfus, İstihdam, İşgücü, Ücretler ve Verimlilik 309
A.Nüfus 309
B.İstihdam 310
C.İşgücü 311
D.Ücretler ve Üretkenlik 311
383. Sosyal Siyaset Problemleri 312
A.19.Yüzyılda Karşılaşılan Sosyal Siyaset Problemleri 312
B.20.Yüzyılda Karşılaşılan Sosyal Siyaset Problemleri 312
384. Kapitalizm 312
A.Kapitalizmin Mahiyeti 312
B.Kapitalizmin Problemleri 315
385. Sosyal Siyasetin Diğer Alanlarla İlişkileri 320
A.Sosyal Siyasetin Sosyalist Doktrinler İle İlişkisi 320
B.Sosyal Siyaset İle Diğer Bilim Dallarının İlişkisi 322
C.Sosyal Siyasetin Benzer Kavramlarla İlişkisi 324
386. Sosyal Siyasetin Ulusal Araçları 326
A.Kamu Müdahalesi 326
B.Kolektif Kendi Kendine Yardım Mekanizması 328
387. Sosyal Siyasetin Uluslararası Araçları 329
A.Uluslararası Sosyal Siyasetin Tarihsel Gelişimi 330
B.Uluslararası Çalışma Örgütü 330
C.Uluslararası Mesleki Kuruluşlar 330
39. MAKRO İKTİSAT-GENEL DEĞERLENDİRME 331


4. MALİYE 333

40. GENEL BAKIŞ 333
41. KAMU MALİYESİ TEORİSİ 333
410. Genel Açıklama 333
411. Kamu Maliyesi ve Devlet Faaliyetleri 334
A.Geleneksel Yaklaşımlar 334
B.Güncel Yaklaşımlar 335
C.Devlet Faaliyeti Yaklaşımları 335
412. Kamu Sektörünün İşlev ve Görevleri 337
413. Kamu Hizmeti ve Dışsallıklar 338
A.Kamu Hizmetinde Üretim Modelleri 338
B.Dışsallıklar 340
C.Dışsallık Çözüm Yöntemleri 341
414. Kamu Kesimi ve Siyasi Kararların Alınması 342
415. Kamu Harcamaları 343
A.İdari Sınıflandırma 344
B.Ekonomik Sınıflandırma 345
C.Diğer Sınıflandırmalar 346
416. Kamu Harcamalarının Etkileri ve Sınırı 346
A.Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri 346
B.Ekonomik İstikrar Üzerine Etkileri 347
C.Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri 347
D.Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkileri 347
E.Kamu Harcamalarının Sınırı 347
417. Kamu Harcamalarındaki Artış 348
A.Kamu Harcamalarının Görünüşte Artış Nedenleri 348
B.Kamu Harcamalarının Gerçekte Artış Nedenleri 348
C.Kamu H

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 633,25    633,25   
2 337,84    675,68   
3 229,87    689,61   
4 176,20    704,81   
5 144,13    720,64   
6 121,37    728,24   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 633,25    633,25   
2 328,02    656,05   
3 221,00    663,01   
4 167,49    669,98   
5 135,52    677,58   
6 113,99    683,91   
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 633,25    633,25   
2 328,02    656,05   
3 221,00    663,01   
4 167,49    669,98   
5 135,52    677,58   
6 113,99    683,91   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 633,25    633,25   
2 328,02    656,05   
3 221,00    663,01   
4 167,49    669,98   
5 135,52    677,58   
6 113,99    683,91   
Paraf Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 633,25    633,25   
2 328,02    656,05   
3 221,00    663,01   
4 167,49    669,98   
5 135,52    677,58   
6 113,99    683,91   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 633,25    633,25   
2 328,02    656,05   
3 221,00    663,01   
4 167,49    669,98   
5 135,52    677,58   
6 113,99    683,91   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 633,25    633,25   
2 328,02    656,05   
3 221,00    663,01   
4 167,49    669,98   
5 135,52    677,58   
6 113,99    683,91   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 633,25    633,25   
2 -    -   
3 -    -   
4 -    -   
5 -    -   
6 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat