header Facebook Sayfamız

Ürünler

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ


FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ


Açıklama

KİTAP ADI
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

YAZAR ADI
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-03-2
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 232
Baskı yılı: Eylül 2013

 

Satış Fiyatı:     17.00 TL

 

İÇİNDEKİLER

 

0. SUNUŞ ........................................................................................................................I

00. İÇİNDEKİLER........................................................................................................ V

01. KISALTMALAR.....................................................................................................XI

02. ÖNSÖZ .................................................................................................................XIII

 

1. MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR............................................................ 1

10. MUHASEBE............................................................................................................. 1

100. GENEL AÇIKLAMA.............................................................................................. 1

101. BELGELERİN DÜZENLENMESİ.......................................................................... 2

102. HESAPLARIN TUTULMASI.................................................................................. 3

103. SONUÇ ÇIKARMA................................................................................................. 4

11. İŞLETMENİN ÖLÇÜMLENMESİ........................................................................ 5

110. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................... 5

111. MUHASEBE DENETİMİ........................................................................................ 7

112. FİNANSAL TABLOLARIN ÇÖZÜMLENMESİ.................................................... 7

113. MALİYET ÇÖZÜMLEMELERİ............................................................................. 8

12. MUHASEBE RAPORLARI.................................................................................... 8

120. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................... 8

121. DIŞ MUHASEBE RAPORLARI............................................................................. 9

122. İÇ MUHASEBE RAPORLARI................................................................................ 9

123. BİLGİ RAPORLARI.............................................................................................. 10

124. SORUMLULUK RAPORLARI............................................................................. 11

13. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI........................................................ 12

130. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 12

131. SPK – MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI.............................................. 12

132. TMS MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI................................................ 13

14. FİNANSAL TABLOLAR....................................................................................... 18

140. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 18

141. FİNANSAL DURUM TABLOSU.......................................................................... 18

142. GELİR TABLOSU.................................................................................................. 19

143. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU.................................................................. 20

144. FON AKIM TABLOSU.......................................................................................... 20

145. NAKİT AKIM TABLOSU...................................................................................... 21

146. KÂR DAĞITIM TABLOSU................................................................................... 22

147. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU.............................................................. 22

15. FİNANSAL TABLO ANALİZ YÖNTEMLERİ................................................... 23

150. GENEL AÇIKLAMA.............................................................................................. 23

151. SALTTUTARLAR YÖNTEMİ............................................................................... 24

152. ORANSAL SAYILAR YÖNTEMLERİ................................................................. 24

152.0 Açıklama................................................................................................................ 24

152.1 Dikey Yüzdeler Yöntemi....................................................................................... 24

152.2 Eğilim Yüzdeleri Yöntemi..................................................................................... 25

152.3 Oran Yöntemi......................................................................................................... 25

153. ORTALAMA TUTARLAR YÖNTEMLERİ.......................................................... 26

154. GRAFİK YÖNTEM................................................................................................ 27

 

2. FİNANSAL dURUM TABLOSU............................................................................. 29

20. FİNANSAL dURUM TABLOSU KAVRAMLARI.............................................. 29

200. FİNANSAL DURUM TABLOSU KAVRAMI...................................................... 29

201. VARLIK KAVRAMI.............................................................................................. 29

202. KAYNAK KAVRAMI............................................................................................ 31

21. FİNANSAL dURUM TABLOSUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ.............. 32

210. FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN TANIMI.................................................. 32

211. FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN KURUM İÇİN DÜZENLENMESİ......... 33

212. FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN BELİRLİ BİR AN İÇİN DÜZENLENMESİ...33

213. FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN VARLIK VE KAYNAĞI GÖSTERMESİ......33

214. FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN UYGUNLUĞU....................................... 33

22. FİNANSAL dURUM TABLOSUNUN ÇIKARILIŞI.......................................... 34

220. KURULUŞ FİNANSAL DURUM TABLOSUSUNUN DÜZENLENMESİ........ 34

221. FİNANSAL DURUM TABLOSU HESAP SINIFLARI VE KÜMELERİ............ 35

222. DÖNEMSONU FİNANSAL DURUM TABLOSUSUNUN DÜZENLENMESİ.. 36

23. FİNANSAL dURUM TABLOSU İLKELERİ....................................................... 37

230. GENEL AÇIKLAMA.............................................................................................. 37

231. DÜZENLİLİK İLKESİ............................................................................................ 37

232. AÇIKLIK İLKESİ.................................................................................................... 37

233. DOĞRULUK İLKESİ............................................................................................ 38

234. ÖZDEŞLİK İLKESİ............................................................................................... 38

235. BÜTÜNLÜK İLKESİ............................................................................................. 40

236. FİNANSAL DURUM TABLOSU İLKELERİ....................................................... 40

236.0 Açıklama............................................................................................................... 40

236.1 Varlıklara İlişkin İlkeler........................................................................................ 41

236.2 Yabancı Kaynaklara ilişkin İlkeler....................................................................... 42

236.3 Özkaynaklara İlişkin İlkeler................................................................................. 43

24. FİNANSAL dURUM TABLOSU KÜMELEMESİ............................................. 45

240. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 45

241. HESAP TİPİ FİNANSAL DURUM TABLOSU.................................................... 48

242. RAPOR TİPİ FİNANSAL DURUM TABLOSU................................................... 50

243. FİNANSAL DURUM TABLOSU TÜRLERİ........................................................ 51

243.0 Açıklama................................................................................................................ 51

243.1 Yasal Açıdan Finansal Durum Tablosu Türleri..................................................... 51

243.2 Düzenlendiği Zaman Açısından Finansal Durum Tablosu Türleri........................ 52

243.3 Örgütsel Açıdan Finansal Durum Tablosu Türleri............................................... 52

243.4 Yasal ve İşkolu Açısından Finansal Durum Tablosu Türleri................................ 53

243.5 Kuramsal Açıdan Finansal Durum Tablosu Türleri............................................... 53

25. FİNANSAL dURUM TABLOSUNUN ANALİZE HAZIRLANMASI.............. 53

250. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 53

251. TUTARLARI KISALTMA..................................................................................... 54

252. FİNANSAL DURUM TABLOSU HESAPLARINI KÜMELEME....................... 55

252.0 Açıklama............................................................................................................... 55

252.1 Dönen Varlıklar...................................................................................................... 55

252.2 Duran Varlıklar....................................................................................................... 57

252.3 Yabancı Kaynaklar................................................................................................. 60

252.4 Öz Kaynaklar......................................................................................................... 63

253. FİNANSAL DURUM TABLOSU TUTARLARINI AYIKLAMA VE ARINDIRMA…64

253.0 Açıklama................................................................................................................. 64

253.1 Aktifi Düzeltici ve Dönem Ayırıcı Hesaplar......................................................... 64

253.2 Pasifi Düzeltici ve Dönem Ayırıcı Hesaplar......................................................... 65

253.3 Ayıklamaya İlişkin Örnek..................................................................................... 66

253.4 Finansal Durum Tablosunun Arındırılması.......................................................... 69

26. FİNANSAL dURUM TABLOSUNUN ANALİZİ............................................... 69

260. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 69

261. KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLAR YÖNTEMİ.............................................. 70

262. DİKEY YÜZDELER YÖNTEMİ........................................................................... 72

263. EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ........................................................................ 73

264. ORAN YÖNTEMİ.................................................................................................. 75

264.0 Açıklama.......................................................................................................... 75

264.1 Likidite Oranları.............................................................................................. 76

264.2 Finansal Yapı Oranları..................................................................................... 77

264.3 Faaliyet Oranları.............................................................................................. 80

264.4 Kârlılık Oranları............................................................................................... 84

264.5 Borsa Başarı Oranları...................................................................................... 84

264.6 Oran Yöntemine İlişkin Örnek........................................................................ 86

 

3. GELİR TABLOSU....................................................................................................... 93

30. GELİR TABLOSU KAVRAMLARI........................................................................ 93

300. GELİR TABLOSU KAVRAMI.............................................................................. 93

301. GİDER KAVRAMI................................................................................................. 94

302. HASILAT KAVRAMI............................................................................................ 95

303. GELİR TABLOSUNUN ÇIKARILIŞI................................................................... 98

31. GELİR TABLOSU İLKELERİ................................................................................ 99

310. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 99

311. DÜZENLİLİK İLKESİ......................................................................................... 100

312. AÇIKLIK İLKESİ................................................................................................ 100

313. DOĞRULUK İLKESİ.......................................................................................... 100

314. ÖZDEŞLİK İLKESİ............................................................................................. 101

315. BÜTÜNLÜK İLKESİ........................................................................................... 101

316. GELİR TABLOSU İLKELERİ............................................................................. 101

32. GELİR TABLOSU KÜMELEMESİ...................................................................... 102

320. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 102

321. HESAP TİPİ GELİR TABLOSU.......................................................................... 103

322. RAPOR TİPİ GELİR TABLOSU......................................................................... 103

323. GELİR TABLOSU TÜRLERİ.............................................................................. 109

323.0 Açıklama......................................................................................................... 109

323.1 Tam Maliyetleme Gelir Tablosu...................................................................... 110

323.2 Değişken Maliyetleme Gelir Tablosu............................................................. 110

33. GELİR TABLOSUNUN ANALİZİ.........................................................................111

330. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................111

331. KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOLARI YÖNTEMİ................................... 112

332. DİKEY YÜZDELER YÖNTEMİ......................................................................... 113

333. EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ...................................................................... 114

334. ORAN YÖNTEMİ................................................................................................ 115

34. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU...................................................................117

340. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 117

341. SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ............................................................. 117

342. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ......................................................... 120

343. SATILAN HİZMET MALİYETİ......................................................................... 121

364. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ........................ 121

345. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN ÇÖZÜMLENMESİ....................... 122

346. SALTTUTARLAR YÖNTEMİ............................................................................. 122

347. DİKEY YÜZDELER YÖNTEMİ......................................................................... 123

348. EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ...................................................................... 123

349. ORAN YÖNTEMİ................................................................................................ 124

 

4. EK FİNANSAL TABLOLAR................................................................................... 127

40. GENEL BAKIŞ........................................................................................................ 127

41. FON AKIM TABLOSU........................................................................................... 127

410. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 127

411. FON AKIM TABLOSUNUN ÖNEMİ................................................................. 127

412. FON AKIM TABLOSUNUN ŞEKLİ................................................................... 128

413. FON AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ............................................... 129

414. TİP FON AKIM TABLOSU................................................................................. 138

415. FON AKIM TABLOSUNUN YORUMU............................................................. 139

42. NAKİT AKIM TABLOSU...................................................................................... 140

420. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 140

421. NAKİT AKIM TABLOSUNUN ÖNEMİ............................................................. 140

422. NAKİT AKIM TABLOSUNUN ŞEKLİ............................................................... 141

423. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ........................................... 142

424. TİP NAKİT AKIM TABLOSU............................................................................. 149

425. NAKİT AKIM TABLOSUNUN YORUMU........................................................ 152

43. KÂR TABLOLARI.................................................................................................. 152

430. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 152

431. KÂR DAĞITIM TABLOSU................................................................................. 153

432. KÂR DAĞITIM ÖZETİ TABLOSU.................................................................... 154

433. DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR TABLOSU............................................................ 156

434. TİP KÂR DAĞITIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ................................. 158

44. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU............................................................. 159

440. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 159

441. ÖDENMİŞ SERMAYE......................................................................................... 159

442. SERMAYE YEDEKLERİ.................................................................................... 160

443. KÂR YEDEKLERİ............................................................................................... 163

444. KÂR ZARAR HESAPLARI................................................................................ 165

445. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN ŞEKLİ...................................... 168

 

5. UFRS VE FİNANSAL TABLOLAR ........................................................................ 171

50. GENEL BAKIŞ........................................................................................................ 171

51. KAVRAMSAL ÇEVRE........................................................................................... 173

52. FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU............................................................. 177

53. NAKİT AKIŞ TABLOLARI STANDARDI........................................................... 181

 

6. MALİ TABLOLAR ANALİZİ TEST SORULARI................................................ 189

60. GENEL BAKIŞ......................................................................................................... 189

61. TEST SORULARI.................................................................................................... 189

62. TEST ÇÖZÜMLERİ................................................................................................ 202

 

7. SONUÇ........................................................................................................................ 210

70. ÖZETLEME.............................................................................................................. 210

71. SONSÖZ ...................................................................................................................211

72. A GLOSSARY OF FINANCIAL ANALYSIS TERMS.......................................... 212

               73. YARARLANILAN YAYINLAR.............................................................................. 215

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Anayasa Hukuku Pratik El Kitabı
Tarih: 09/06/2018
KİTAP ADI Anayasa Hukuku Pratik El kitabı YAZAR ADI  Soysal Aygün YAYINEVİ ADI ... Devamını oku...
Medeni Hukuk
Tarih: 09/06/2018
KİTAP ADI Medeni Hukuk YAZAR ADI  Mustafa Ahmet Şengel YAYINEVİ ADI Temsil KitapDETA... Devamını oku...
Dönüşüm Adli Hakimlik Özel Hukuk
Tarih: 09/06/2018
KİTAP ADIDönüşüm Adli Hakimlik Özel Hukuk YAZAR ADI Mehmet Altundiş-Mehm... Devamını oku...
Vergi Hukuku & Türk Vergi Sistemi
Tarih: 19/05/2018
KİTAP ADI Vergi Hukuku & Türk Vergi Sistemi YAZAR ADI  Serdar Şahin-Fulya Şahin YAYI... Devamını oku...
Kadın ve Liderlik
Tarih: 19/05/2018
KİTAP ADI Kadın ve Liderlik YAZAR ADI  Mine Halis YAYINEVİ ADI  Umuttepe YayınlarıD... Devamını oku...
Güven Yönetimi
Tarih: 19/05/2018
KİTAP ADI Güven Yönetimi YAZAR ADI Mine Halis YAYINEVİ ADI  Umuttepe Yayın... Devamını oku...
Dünya Ekonomisinde Altın
Tarih: 19/05/2018
KİTAP ADI  Dünya Ekonomisinde Altın YAZAR ADI Oğuz Bal YAYINEVİ ADI  Umutt... Devamını oku...
Sporda Halkla İlişkiler
Tarih: 19/05/2018
KİTAP ADI Sporda Halkla İlişkiler YAZAR ADI Ali Yıldırım YAYINEVİ ADI  Umuttepe Yayı... Devamını oku...
Siyaset ve Edebiyat
Tarih: 13/04/2018
KİTAP ADI Siyaset ve EdebiyatYAZAR ADI Hasan Yazıcı YAYINEVİ ADI Umuttepe Yayınlar... Devamını oku...
Çalışma Yaşamında Davranış
Tarih: 12/04/2018
KİTAP ADI Çalışma Yaşamında Davranış YAZAR ADI Prof. Dr. Aşkın Keser Doç. Dr... Devamını oku...

   Tüm haberler
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 140188
Aktif: 7
Bugün: 161
Dün: 361

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm