Ürünler

HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ


HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ


Açıklama

KİTAP ADI 
HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ

YAZAR ADI
Prof. Dr. Durmuş KAYA

Prof. Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5936-84-6
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 352
Baskı yılı: Kasım 2012

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Hava kalitesi, insan ve çevresi üzerine etki eden hava kirliliğinin göstergesi olan ve çevre havasında bulunan hava kirleticilerin artan miktarıyla azalan bir ölçüttür. İnsan, hayvan, bitki veya eşyalara zarar verebilecek miktarlarda toz, tütsü, gaz, sis, koku, duman veya buharlar gibi dış atmosferde bulunan bir veya daha fazla kirletici hava kirliliğine neden olmaktadır. Hava kirliliği, doğal olaylar, sosyal ve ekonomik etkinlikler sonucu oluşan is, duman, toz, gaz, buhar ve aeresol biçimindeki kirleticilerin havanın doğal bileşimi ve yapısını olumsuz yönde etkileyerek, insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunması olayıdır. Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin; insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli etkinlikleri sonucunda meydana gelen, üretim/tüketim işlemleri sırasında oluşan atıklarla, hava kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.

Ülkemizde hava kalitesi yönetimine ilişkin usul ve esaslar Avrupa Birliği (AB) çevre mevzuatıyla tam uyumlu olan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik ile temel olarak 13 kirleticiye ilişkin, insan sağlığı ve çevrenin korunabilmesi için sağlanması gerekli olan limit değerler belirlenmiştir. Sonuç olarak, AB ülkelerindeki hava kalitesi değerlerine ulaşılması hedeflenen bu Yönetmelikte; 2014 yılına kadar mevcut hava kalitesi sınır değerlerinin kademeli olarak azaltılması; 2014 yılından itibaren de önlem alma yükümlülükleriyle beraber yine kademeli olarak ana hedefin yakalanması öngörülmektedir. İnsan sağlığı ve çevrenin korunabilmesini için, ülkemizde hava kalitesi sınır değerleri bir plan dahilinde azalmakta; dolayısıyla mevcut hava kalitesinin iyileştirilmesi için atılması gerekli adımların önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

            Bu kitapta; hava kalitesi kontrol ve yönetimine ilişkin bilgiler derlenmiştir. Hava kirleticilerin; özellikleri/etkileri/ölçülmesi/izlenmesi ile bu kirleticilerin insan/bitki ve iklim değişikliğine olan etkileri ve bu olumsuz etkilerin giderilebilmesi için alınabilecek önlemler incelenmiştir. Çalışmanın konu ile ilgilenenlere yardımcı olmasını dileriz.

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ..................................................................................................................................V

 

1. DÜNYA VE ATMOSFER

1.1. Dünyanın Yapısı..........................................................................................................1

1.1.1. Dünyanın Oluşumu............................................................................................1

1.1.2. Dünyanın Yaşı....................................................................................................1

1.1.3. Dünyanın Biçimi................................................................................................2

1.1.4. Dünyanın İç Yapısı.............................................................................................2

1.1.5. Dünyanın Hareketi.............................................................................................4

1.1.6. Dünyanın Fiziksel Özellikleri...........................................................................4

1.1.6.1. Hidrosfer.....................................................................................................5

1.1.6.2. Geosfer.......................................................................................................6

1.1.6.3. Biyosfer.......................................................................................................8

1.1.7. Atmosfer..............................................................................................................9

1.1.7.1. Atmosferin Bileşimi.................................................................................12

1.1.7.2. Atmosferin Katmanları............................................................................13

 

2. HAVA KALİTESİ

2.1. Hava ve Önemi.........................................................................................................19

2.2. Hava Kalitesi ve Kirliliği.........................................................................................20

2.2.1. Hava Kalitesi İndeksi.......................................................................................22

2.2.2. Hava Kirliliğini Etkileyen Etmenler..............................................................22

 

3. HAVA KİRLİLİĞİNİN KAYNAKLARI

3.1. Yapay Kaynaklar.......................................................................................................27

3.1.1. Şehirleşme ve Konutların Isıtılması................................................................28

3.1.2. Endüstri.............................................................................................................28

3.1.3. Motorlu Taşıtlar................................................................................................29

3.1.4. Yapay Kaynaklardan Oluşan Kirliliği Etkileyen Etmenler...........................30

3.2. Doğal Kaynaklar......................................................................................................30

3.2.1. Relief Faktörü...................................................................................................30

3.2.2. İklim Etmenleri...............................................................................................30

3.2.2.1. Basınç ve Rüzgar.....................................................................................30

3.2.2.2. Nem..........................................................................................................31

3.2.2.2. Sıcaklık ve İnversion .............................................................................31

3.3. Diğer Kaynaklar.......................................................................................................31

 

4. YAKITLAR

4.1. Yakıt ve Çeşitleri.......................................................................................................33

4.1.1. Fosil Yakıtlar.....................................................................................................34

4.1.1.1. Fosil Kömürler..........................................................................................36

4.1.1.2. Petrol.........................................................................................................41

4.1.1.3. Doğal Gaz.................................................................................................42

4.1.1.4. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları...................................................................45

4.1.1.5. Fosil Yakıtların Kimyasal Yapısı............................................................47

4.1.1.6. Fosil Kökenli Sıvı Yakıt Üretimi............................................................49

4.1.2. Biyoyakıtlar......................................................................................................51

4.2. Yakıtların Isıl Değeri ..............................................................................................54

 

5. YANMA

5.1. Yanma İşlemi ve Özellikleri....................................................................................57

5.2. Yanma Çeşitleri........................................................................................................57

5.2.1. Teorik Tam Yanma .........................................................................................58

5.2.2. Tam Yanma .....................................................................................................58

5.2.3. Eksik Yanma ...................................................................................................59

5.2.4. Kısmi Eksik Yanma .......................................................................................59

5.3. Yanma Tepkimeleri..................................................................................................60

5.4. Yanma Hesabı...........................................................................................................61

5.4.1. Oksijen ve Hava Miktarı.................................................................................62

5.4.2. Yanma Ürünlerinin Miktarı............................................................................63

5.5. Alev...........................................................................................................................64

5.5.1. Alev Tipleri.......................................................................................................65

5.5.1.1. Ön Karışımlı Alev...................................................................................65

5.5.1.2. Difüzyon Alevi........................................................................................65

 

6. HAVA KİRLETİCİLER

6.1. Kükürtoksitler ve Partiküler Madde........................................................................67

6.1.1. Kükürt Dioksit..................................................................................................67

6.1.2. Kükürt trioksit..................................................................................................68

6.1.3. Asit Aerosolleri................................................................................................69

6.1.4. Partiküler Madde..............................................................................................70

6.1.4.1. Asılı Partiküler Madde............................................................................70

6.1.5. Kükürt Dioksit/Partiküler Madde/Asit Aerosol Kaynakları.........................71

6.1.5.1. Kükürt Dioksit Oluşum Kaynakları.......................................................71

6.1.5.2. Partiküler Madde Oluşum Kaynakları..................................................73

6.1.6. Kükürt Dioksit/Partiküler Madde/Asit Aerosollerinin Havada Bulunuşu...74

6.1.7. Ölçme Yöntemleri............................................................................................75

6.2.1. Kurşun..............................................................................................................75

6.2.1.1. Oluşum Kaynakları.................................................................................76

6.2.1.2. Havada Bulunuşu....................................................................................76

6.2.2. Kadmiyum.......................................................................................................77

6.2.2.1. Oluşum Kaynakları.................................................................................77

6.2.2.2. Havada Bulunuşu....................................................................................77

6.2.3. Nikel.................................................................................................................77

6.2.3.1. Oluşum Kaynakları.................................................................................77

6.2.3.2. Havada Bulunuşu....................................................................................78

6.2.4. Asbest...............................................................................................................78

6.2.4.1. Oluşum Kaynakları.................................................................................78

6.2.4.2. Havada Bulunuşu....................................................................................79

6.3. Azot Oksitleri............................................................................................................79

6.3.1. Oluşum Kaynakları..........................................................................................79

6.3.2. Havada Bulunuşu.............................................................................................82

6.3.3. Azot Taşınımı...................................................................................................82

6.3.4. Ölçme Yöntemleri ..........................................................................................83

6.4. Ozon ve Diğer Fotokimyasal Oksitleyiciler............................................................84

6.4.1. Oluşum Kaynakları..........................................................................................85

6.4.2. Havada Bulunuşu.............................................................................................86

6.4.3. Ölçme Yöntemleri ..........................................................................................86

6.5. Hidrokarbonlar..........................................................................................................87

6.5.1. Oluşum Kaynakları..........................................................................................87

6.5.2. Havada Bulunuşu.............................................................................................88

6.6. Polinükleer Aromatik Hidrokarbonlar....................................................................90

6.6.1. Oluşum Kaynakları..........................................................................................90

6.6.2. Havada Bulunuşu ...........................................................................................90

6.7. Karbon Oksitleri........................................................................................................90

6.7.1. Karbon Monoksit..............................................................................................91

6.7.1.1. Oluşum Kaynakları..................................................................................91

6.7.1.2. Havada Bulunuşu.....................................................................................92

6.7.2. Karbon Dioksit.................................................................................................93

6.7.2.1. Oluşum Kaynakları.................................................................................93

6.7.2.2. Havada Bulunuşu....................................................................................94

6.8. Sis ve Fotokimyasal Sis...........................................................................................96

 

7. HAVA KİRLETCİLERİN ETKİLERİ

7.1. Hava Kirleticiler......................................................................................................100

7.1.1. İç Ortam Hava Kirleticileri............................................................................100

7.2. Hava Kirleticilerin Etkileri....................................................................................101

7.3. Taşınma ve Birikim................................................................................................103

7.3.1 Taşınma............................................................................................................103

7.3.2. Birikim............................................................................................................104

 

8. İKLİM DEĞİŞİLİĞİ

8.1. İklim Değişikliği Oluşumu.................................................................................... 110

8.2. Sera Etkisi............................................................................................................... 111

8.2.1. Sera Gazları.................................................................................................... 115

8.2.1.1. Su Buharı............................................................................................... 116

8.2.1.2. Karbondioksit........................................................................................ 117

8.2.1.3. Karbonmonoksit.................................................................................... 117

8.2.1.4. Metan..................................................................................................... 118

8.2.1.5. Klorofluorokarbonlar ........................................................................... 118

8.2.1.6. Ozon....................................................................................................... 118

8.2.1.7. Diazotmonoksit...................................................................................... 119

8.2.1.8. Halonlar.................................................................................................. 119

8.2.1.9. Sera Gazı Birikimlerindeki Değişimler...............................................120

8.3. Küresel Sıcaklıklardaki Değişme .........................................................................120

8.4. Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri...................................................................121

8.4.1. İklim Değişikliğinin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri.............................122

8.4.1.1. İklim/Bitki Örtüsü/Su Kaynakları/Gıda Üretimine Etkiler...............124

8.4.2. İklim Değişikliğini Sağlık Üzerine Etkileri................................................126

8.4.2.1. İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Doğrudan Etkileri...................130

8.4.2.2. İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Dolaylı Etkileri........................ 131

8.4.3. Sağlığı Etkileyen Faktörlere Karşı Uyum ve Kapasitesi............................133

 

9. HAVA KİRLETİCİLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

9.1. Sağlık Üzerine Etkiler ve Risk Grupları...............................................................136

9.2. Hava Kirleticilerin İnsan Sağlığına Etkileri.........................................................137

9.2.1. Gaz Kirleticiler...............................................................................................137

9.2.1.1. Kükürt Oksitler......................................................................................139

9.2.1.2. Azot Oksitler.......................................................................................... 141

9.2.1.3. Karbonmonoksit ...................................................................................142

9.2.1.4. Ozon.......................................................................................................144

9.2.1.5. Uçucu Organik Bileşikler.....................................................................145

9.2.2. Kalıcı Organik Bileşikler .............................................................................145

9.2.3. Ağır Metaller..................................................................................................145

9.2.3.1.Kurşun.....................................................................................................146

9.2.3.2. Kadmiyum.............................................................................................148

9.2.3.3. Nikel.......................................................................................................149

9.2.3.4. Asbest.....................................................................................................150

9.2.3.5. Partiküler Madde...................................................................................151

9.2.3.6. Asit Aeroselleri .....................................................................................154

9.3. Hava Kirleticilerin Vücut Sistemlerine Etkileri...................................................154

9.3.1. Solunum Sistemi.............................................................................................154

9.3.2. Kardiyovasküler Sistem.................................................................................155

9.3.3. Sinir Sistemi...................................................................................................155

9.3.4. Sindirim Sistemi ve Üriner Sistem...............................................................155

 

10. HAVA KİRLETİCİ ETMENLERİN BİTKİLERE OLAN ETKİLERİ

10.1. Hava Kirleticilerin Bitkilere Etkileri ..................................................................157

10.2. Bazı Kirleticilerin Bitkiler Üzerindeki Etki Mekanizmaları.............................160

10.2.1. Sülfür Bileşiklerinin Bitkilere Etkisi..........................................................160

10.2.2. Fotooksidantlar ............................................................................................163

10.2.2.1. Ozon.....................................................................................................163

10.2.2.2. Peroksiasetil Nitrat .............................................................................165

10.2.2.3. Azot Oksitler.......................................................................................165

10.2.2.4. Floritler ...............................................................................................166

10.2.2.5. Partiküller ...........................................................................................166

10.3. Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkilerini Azaltmak...............................167

 

11. HAVA KALİTESİ İZLEME

11.1. İzleme ve Amaçları...............................................................................................169

11.2. İzleme Amaçlarının Belirlenmesi........................................................................169

11.3. İzleme Türleri ve Stratejileri................................................................................170

11.3.1. Görsel İzleme................................................................................................170

11.3.2. Süreç İzleme.................................................................................................170

11.3.3. Kaynak İzleme.............................................................................................. 171

11.3.4. Ortam İzleme................................................................................................172

11.3.5. Etki İzleme....................................................................................................172

11.4. İzleme Türlerinin Önemi......................................................................................173

11.5. Uygunluk İzlemesi................................................................................................173

11.6. Çevresel Etkilerin İzlenmesi................................................................................ 175

11.7. Kurumsal Gereklilikler......................................................................................... 175

11.8. Raporlama ve Yaptırım Gücü.............................................................................. 175

11.9. Etkin Kirlilik Kontrolü İçin İzleme Gereklilikleri............................................. 176

11.10. Çevresel İzleme Programlarının Tasarlanması................................................. 176

11.11. Hava İzleme.........................................................................................................180

11.11.1. Hava Emisyonu İzleme...............................................................................180

11.12. Hava Kalitesi İzleme...........................................................................................182

11.12.1. Hava İzleme Ağının Tasarımı -.................................................................182

11.12.1.1. Ağ Amacının Oluşturulması.............................................................182

11.12.1.2. İzleme Yapacak Aletlerin Yerleştirilmesi.........................................182

11.12.1.3. Ölçme Cihazı Yerleştirme İlkeleri....................................................183

11.13. Ölçme Yöntemleri...............................................................................................185

11.13.1. Elle Ölçme Yöntemleri...............................................................................185

11.13.2. Otomatik Yöntemler...................................................................................185

11.13.3. Optik Yöntemler.........................................................................................185

11.13.4. Yaygın Örnek Alma Yöntemi....................................................................186

11.14. Modelleme...........................................................................................................187

11.14.1. Model Seçimi ve Uygulama.......................................................................188

 

12. HAVA KALİTESİ İZLEME YÖNTEMLERİ VE ÖRNEKLEME

12.1. Hava Kalitesi İzleme Yöntemleri........................................................................192

12.1.1. Gaz Halindeki Kirleticiler İçin Pasif Örnekleyiciler.................................192

12.1.2. Aktif Örnekleyiciler.....................................................................................193

12.1.3. Otomatik Analizörler...................................................................................193

12.1.4. Uzaktan Algılayıcılar...................................................................................194

12.1.5. Biyoindikatörler............................................................................................194

12.2. Hava Kalitesi İzleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması.....................................195

12.3. Dış Ortam Havasında Asılı Partiküler Madde Ölçümü....................................196

12.3.1. Asılı Partiküler Madde Ölçme Yöntemleri................................................196

12.3.1.1. İzleme Amaçları...................................................................................196

12.3.1.2. Örnekleme Boyut Aralığının Seçimi.................................................197

12.3.2. Örnekleme Sistemleri..................................................................................197

12.3.2.1. Filtre Seçimi........................................................................................198

12.3.2.2. Boyut Seçici Örnek Girişsiz Örnekleme Sistemleri........................200

12.3.2.3. Partikül Boyut Ayırımlı Örnekleme Sistemleri................................201

12.3.3. Analiz Sistemleri.........................................................................................201

12.3.3.1. Kütle Analizi........................................................................................202

12.3.4. Partiküler Maddelerin Kimyasal/Fiziksel Özelliklerini Belirleme..........204

12.3.4.1. Partikül Morfolojisi.............................................................................205

12.3.4.2. Elementel Analizler İçin Analitik Yöntemler...................................205

12.3.4.3. Organik Bileşikler İçin Analitik Teknikler.......................................206

12.4. Pasif ve Aktif Örnekleme Yöntemleri................................................................207

12.4.1. Pasif Örnekleme Yöntemleri.......................................................................207

12.4.2.1. Pasif Örnekleyicilerin Genel İlkeleri.................................................207

12.4.4.2. Azot Dioksit İçin Pasif Örnekleyiciler..............................................208

12.4.4.3. Karbon Monoksit İçin Pasif Örnekleyiciler...................................... 210

12.4.4.4. Ozon İçin Pasif Örnekleyiciler........................................................... 211

12.4.4.5. Kükürt Dioksit İçin Pasif Örnekleyiciler.......................................... 211

12.4.4.6. Hidrokarbonlar İçin Pasif Örnekleyiciler..........................................212

12.4.5. Aktif Örnekleme Yöntemleri......................................................................213

12.4.5.1. Aktif Sistemlerin Temel İlkeleri.........................................................213

12.4.5.2. Soğurarak Örnekleme......................................................................... 214

12.5. Örnekleme Cihazları............................................................................................ 214

12.5.1. Her Bir Bileşen İçin Gerekli İşlem ve Cihazlar.........................................215

12.5.1.1. Örnekleme Girişi.................................................................................215

12.5.1.2. Toplama Ortamı.................................................................................. 216

12.5.1.3. Gazometre............................................................................................ 216

12.5.1.4. Pompa................................................................................................... 216

12.5.1.5. Basınç ve Sıcaklık Ölçer..................................................................... 216

12.5.1.6. Ön Filtre............................................................................................... 217

12.5.1.7. Akış Kontrol Ünitesi............................................................................ 217

12.5.1.8. Valf....................................................................................................... 218

12.5.1.9. Zaman Rölesi....................................................................................... 218

12.6. Kükürt Dioksit İçin Aktif Örnekleme................................................................ 218

12.6.1. Asidimetrik Yöntem.................................................................................... 218

12.6.2. İyon Kromatografik Yöntem......................................................................219

12.6.3. Pararosanilin Yöntemi.................................................................................219

12.6.4. Thorin Yöntemi...........................................................................................219

12.6.5. İmpregne Edilmiş Filtre Yöntemi...............................................................220

12.7. Azot Oksitleri İçin Aktif Örnekleme..................................................................221

12.7.1. Griess-Saltzman Yöntemi............................................................................221

12.7.2. TGS-ANSA Yöntemi...................................................................................221

12.7.3. Katı Film Soğurma Yöntemi.......................................................................222

12.8. Ozon İçin Aktif Örnekleme.................................................................................223

12.9. Karbon Monoksit İçin Aktif Örnekleme............................................................223

12.10. Otomatik Ölçme Yöntemleri..............................................................................223

12.10.1. Kükürt Dioksit Ölçümü.............................................................................223

12.10.1.1. UV Floresans Yöntemi......................................................................223

12.10.1.2. Alev İyonizasyon Yöntemi...............................................................224

12.10.1.3. Elektriksel İletkenlik Yöntemi..........................................................224

12.10.1.4. Kulonmetre Yöntemi.........................................................................225

12.11. Azot Oksit Ölçümü.............................................................................................225

12.11.1. Kimyasal Işıma Yöntemi...........................................................................226

12.11.2. Saltzman Yöntemi......................................................................................228

12.12. Karbon Monoksit Ölçümü.................................................................................229

12.12.1. Kızıl Ötesi Işınım Soğurma Yöntemi.......................................................229

12.12.2. Gaz Filtresi Korelasyon Yöntemi.............................................................230

12.13. Ozon Ölçümü......................................................................................................230

12.13.1. Ultraviyole Fotometrik Yöntem.................................................................230

12.13.2. Kimyasal Işıma Yöntemi...........................................................................231

12.13.3. Absorbsiyonmetri Yöntemi.......................................................................231

12.13.4. Kulonmetri Yöntemi..................................................................................231

12.14. Hidrokarbonların Ölçülmesi..............................................................................232

12.14.1. Alev İyonizasyonu Dedektörü Yöntemi...................................................232

12.14.2. Seçici Yakma Yöntemi .............................................................................232

12.15. Amonyak Ölçümü...............................................................................................234

12.16. Hidrojen Florür Ölçümü.....................................................................................235

12.16.1. İyon Elektrot Yöntemi................................................................................235

12.16.2. Absorbsiyonmetri Yöntemi.......................................................................235

12.17. Hidrojen Sülfür Ölçümü.....................................................................................235

12.17.1. Ön Arıtma Üniteli UV Fluoresans Yöntemi............................................235

12.17.2. Kulonmetri Yöntemi..................................................................................236

12.17.3. Test Kağıdı Fotoelektrik Yöntemi.............................................................236

 

13. İKLİM ETMENLERİ VE ÖLÇÜLMESİ

13.1. Kuru ve Nemli Havanın Bileşimi........................................................................237

13.2. Standart Atmosfer.................................................................................................238

13.3. İklim Etmenleri.....................................................................................................238

13.3.1. Güneş Enerjisi..............................................................................................239

13.3.1.1. Elektromanyetik Spektrum.................................................................241

13.3.1.2. Güneş Işınımı......................................................................................244

13.3.1.3. Güneş Işınımı Ölçümü........................................................................251

13.3.2. Sıcaklık.........................................................................................................261

13.3.2.1. Kuru Termometre Sıcaklığı................................................................262

13.3.2.2. Yaş Termometre Sıcaklığı..................................................................262

13.3.2.3. Çiğlenme Sıcaklığı..............................................................................263

13.3.2.4. Sıcaklık Ölçümü..................................................................................264

13.3.3. Bağıl Nem.....................................................................................................277

13.3.3.1. Tanımı ve Hesaplanması.....................................................................277

13.3.3.2. Mutlak Nem ve Hesaplanması...........................................................279

13.3.3.3. Bağıl Nem Ölçümü.............................................................................280

13.3.4. Atmosfer Basıncı..........................................................................................282

13.3.4.1. Atmosfer Basıncının Ölçümü.............................................................282

13.3.5. Rüzgar ..........................................................................................................285

13.3.5.1. Tanımı ve Özellikleri...........................................................................285

13.3.5.2. Rüzgar Hızı ve Yönü..........................................................................286

13.3.5.3. Rüzgar Ölçümü....................................................................................286

13.3.5.4. Rüzgar Gülü ve Anemometre ...........................................................287

13.3.5.5. Rüzgar Ölçüm Direği..........................................................................289

13.3.6. Yağış..............................................................................................................293

13.3.6.1. Yağışın Meydana Gelmesi .................................................................293

13.3.6.2. Yağışların Sınıflandırılması ..............................................................294

13.3.6.3. Yağmur Ölçümü .................................................................................294

13.3.6.4. Kar Ölçümü ........................................................................................295

13.3.6.5. Yağış Ölçüm Hataları ........................................................................296

13.4. İklim İçin Otomatik Gözlem İstasyonu..............................................................296

13.4.1. Otomatik Gözlem İstasyonunun Elemanları..............................................297

13.4.1.1. Rüzgar Hızı ve Yönü Algılayıcıları....................................................297

13.4.1.2. Sıcaklık ve Bağıl Nem Algılayıcısı....................................................299

13.4.1.3. Bağıl Nem Algılayıcısı .......................................................................300

13.4.1.4. Yağış Ölçer...........................................................................................301

13.4.1.5. Basınç Algılayıcısı...............................................................................301

13.4.1.6. Toplam ve Doğrudan Güneşlenme.....................................................302

13.4.1.7. İzleyici...................................................................................................302

 

14. HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

14.2. Atık Yönetimi ......................................................................................................304

14.2.1 Atık Yönetimi Programı...............................................................................304

14.3. Kirliliği Önlemenin Faydaları..............................................................................307

14.4. Sınır Değerler........................................................................................................308

14.5. Uyarı Kademeleri.................................................................................................309

14.6. Hava Kirliliğinin Önlenmesi .............................................................................. 310

14.6.1. Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Alınabilecek Önlemler........................312

14.6.2. Küresel Isınmaya Karşı Alınabilecek Önlemler........................................ 314

14.6.3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları.................................................................. 314

 

              KAYNAKLAR ................................................................................................................. 319

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 236085
Aktif: 11
Bugün: 96
Dün: 436

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm