Ürünler

Muhasebede Dönem İçi İşlemleri


Muhasebede Dönem İçi İşlemleri


Açıklama

 

KİTAP ADI
MUHASEBEDE DÖNEM İÇİ İŞLEMLERİ    

YAZAR ADI

Doç. Dr. Sami KARACAN

YAYINEVİ ADI

Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5936-67-9
Ebat: 16.2x23.5
Sayfa sayısı: 704
Baskı yılı: Şubat 2015 (3. Baskı)
 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 


KİTAP HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Muhasebe işlemleri, çeşitli nedenlerle muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyan çevrelere mali bilgi vermede bir araç olan mali tabloların daha kolay ve mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.

Ülkemizde 1.1.1994 tarihinden itibaren Tekdüzen Hesap Planının uygulanmasının zorunlu hale gelmesi de muhasebe işlemlerinin öneminin artmasında bir diğer etkendir.

Bu önemden hareketle yola çıkılan ve daha çok muhasebede dönem içi işlemlerini içeren bilgilerden oluşan bu çalışma muhasebede dönem içinde yapılacak işlemlere ilişkin ana konuları içermektedir.
Ayrıca yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısının kabul edilmesiyle Maliye Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) çerçevesinde 1.1.1994 tarihinden itibaren geçerli olan Tekdüzen Hesap Planının (THP) uygulanmasında önemli değişiklikler oluşturacak olan Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) da dikkate alınarak bu konuyla ilgili güncel bilgiler de çalışmaya ilave edilmiş ve çalışmanın kapsamı genişletilmiştir. Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları ile ilgili hususlar henüz tam bir netlik kazanmamıştır. Bu nedenle bu konudaki bilgiler kısmen dikkate alınmış, konu netlik kazandıkça sonraki baskılarda ilgili konuların geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Muhasebede Dönem İçi İşlemleri adıyla sunulan bu çalışma muhasebenin temel bilgilerini oluşturan ve okuyucuları belirli bir muhasebe bilgisi ile donatmayı amaçlayan on üç bölümden oluşmaktadır. Her bölümün sonunda yer alan değerlendirme soruları ya da konu testleri ile de konunun önemli olduğu noktalara okuyucunun ilgisini bir kez daha çekmek amaçlanmıştır.

Çalışmanın son bölümü olan ekler bölümünde ise konu testlerine ilişkin cevap anahtarı verildikten sonra Ülkemizde kullanılan Tekdüzen Hesap Planında yer alan hesaplar ana hesaplar çerçevesinde listelenmiş, ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları (TMSK) tarafından yayımlanan TMS/TFRS’lerin de bir listesi verilmiştir.

 

 İÇİNDEKİLER

1.       GENEL BİLGİLER

1.1.    MUHASEBENİN TANIMI, KAPSAMI VE AMAÇLARI

1.2.    MUHASEBENİN İŞLEVLERİ

1.3.    MUHASEBENİN BÖLÜMLERİ

1.4.    MUHASEBENİN VE MUHASEBE MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

1.5.    BİR SİSTEM OLARAK MUHASEBE, MUHASEBE SİSTEMİNE OLAN GEREKSİNİM VE  MUHASEBE BİLGİLERİNİN İŞLETME İÇİN ÖNEMİ

1.6.    MUHASEBE UYGULAMALARINA YÖN VEREN ESASLAR VE KURALLAR  

1.6.1.      Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

1.6.1.1.      Gelir Tablosu İlkeleri

1.6.1.2.       Bilanço İlkeleri

1.6.2.      Muhasebenin Temel Kavramları

1.6.3.      Uluslararası Muhasebe Standartları

1.6.4.      Diğer Kanun Ve Kurallar

1.7.    DEĞERLENDİRME SORULARI

 

2.     MUHASEBEDE KULLANILAN BAZI KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI

2.1.       VARLIK VE KAYNAK KAVRAMLARI.

2.2.       İŞ OLGUSU VE BELGE KAVRAMLARI.

2.3.       TAHSİLAT VE ÖDEME KAVRAMLARI.

2.4.       HASILAT VE HARCAMA KAVRAMLARI.

2.5.       GELİR VE GİDER KAVRAMLARI.

2.6.       MUHASEBEDE DÖNEMSELLİK KAVRAMI VE ÖNEMİ.

2.7.       NAKİT ESASI KAVRAMI.

2.8.       TAHAKKUK ESASI KAVRAMI.

2.9.      DEĞERLENDİRME SORULARI 

 

3.     TİCARİ İŞLEMLER VE MUHASEBE TEMEL EŞİTLİĞİ

3.1.       MUHASEBE TEMEL EŞİTLİĞİ.

3.2.       TİCARİ İŞLEMLERİN MUHASEBE TEMEL EŞİTLİĞİ İLE İZLENMESİ VE BİLANÇOYA ETKİSİ 

3.2.1.     Öz Sermayeye Etkisi Olmayan Ticari İşlemler ve Bilançoya Etkisi

3.2.2.     Öz Sermayeye Etkisi Olan Ticari İşlemler ve Bilançoya Etkisi

3.3.       DÖNEM BAŞI VE DÖNEM SONU ÖZ SERMAYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YOLUYLA DÖNEM KÂR YA DA ZARARININ HESAPLANMASI.

3.4.      DEĞERLENDİRME SORULARI 

 

4.       MUHASEBEDE HESAP KAVRAMI VE KAYIT YÖNTEMLERİ İLE TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI İLE BAĞLANTISI

4.1.    HESABIN TANIMI VE ŞEKLİ

4.2.    HESAPLA İLGİLİ KAVRAMLAR-

4.3.    HESAPLARA KAYIT YÖNTEMLERİ

4.3.1.      Tek Taraflı Kayıt Yöntemi

4.3.2.      Çift Taraflı Kayıt Yöntemi

4.4.    HESAPLARIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN KURALLAR-

4.4.1.      Bilanço Hesapları ve İşleyiş Kuralları

4.4.1.1.      Aktif Hesapların İşleyiş Kuralları

4.4.1.2.      Aktif Hesapların İşleyişine İlişkin Örnekler

4.4.1.3.      Pasif Hesapların İşleyiş Kuralları

4.4.1.4.      Pasif Hesapların İşleyişine İlişkin Örnekler

4.4.1.5.      Bilançoyu Düzenleyici Hesapların İşleyiş Kuralları

4.4.1.6.      Bilançoyu Düzenleyici Hesapların İşleyişine İlişkin Örnekler 19

4.4.2.      Gelir Tablosu Hesapları ve İşleyiş Kuralları

4.4.2.1.      Gelir Hesaplarının İşleyiş Kuralları

4.4.2.2.      Gelir Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnekler

4.4.2.3.      Gider Hesaplarının İşleyiş Kuralları

4.4.2.4.      Gider Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnekler

4.4.3.1.      Maliyet Hesaplarının İşleyiş Kuralları

4.4.3.2.      Maliyet Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnekler

4.4.4.      Nazım Hesaplar ve İşleyiş Kuralları

4.4.4.1.      Nazım Hesapların İşleyiş Kuralları

4.4.4.2.      Nazım Hesapların İşleyişine İlişkin Örnekler

4.4.5.      Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının Birlikte İşleyişi

4.4.5.1.      Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının Birlikte İşleyişine İlişkin Kurallar

4.4.5.2.      Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının Birlikte İşleyişine İlişkin Örnekler

4.5.    TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI İLE BAĞLANTISI 

4.5.1.      Hesap Çerçevesinin Tanımı, Amacı ve Nitelikleri

4.5.2.      Tekdüzen Hesap Çerçevesi

4.5.3.      Hesap Planının Tanımı ve Hesap Çerçevesi İle Bağlantısı

4.6.    DEĞERLENDİRME SORULARI

 

5.       GENEL OLARAK MALİ TABLOLARIN TANITIMI

5.1.    MALİ TABLO TANIMI VE İLKELERİ

5.2.    MALİ TABLOLARIN AMAÇLARI

5.3.    MALİ TABLO TÜRLERİ

5.4.    MALİ TABLOLARDAKİ BİLGİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

5.5.    TEMEL MALİ TABLOLAR-

5.5.1.      Bilanço

5.5.1.1.       Bilançonun Tanımı ve Şekilleri

5.5.1.2.       Bilanço Düzenleme İlkeleri

5.5.1.2.1.    Varlıklara İlişkin İlkeler

5.5.1.2.2.    Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler

5.5.1.2.3.    Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler

5.5.1.4.       Bilanço Dipnotları

5.5.1.5.     Türkiye Muhasebe Standartlarında Bilançonun Sunumuna İlişkin Temel Esaslar

5.5.2.      Bilanço İle İlgili Konu Testi

5.5.3.      Gelir Tablosu

5.5.3.1.       Gelir Tablosunun Tanımı ve Şekilleri

5.5.3.2.       Gelir Tablosu Düzenleme İlkeleri

5.5.3.3.       Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı

5.5.3.4.       Gelir Tablosu Dipnotları

5.5.3.5.        Türkiye Muhasebe Standartlarında Gelir Tablosunun Sunumuna İlişkin Temel Esaslar

5.5.4.      Gelir Tablosu İle İlgili Konu Testi

 

6.     MUHASEBE SÜRECİ

6.1.       MUHASEBE SÜRECİNDE İŞLEM SIRASI

6.2.       DÖNEM BAŞI ENVANTER ÇALIŞMALARI

6.3.       AÇILIŞ BİLANÇOSUNUN DÜZENLENMESİ

6.4.       AÇILIŞ KAYDIYLA HESAPLARIN AÇILMASI - YEVMİYE VE BÜYÜK DEFTER KAYITLARI-

6.4.1.     Açılış Kaydı ve Hesapların Açılması

6.4.2.     Yevmiye Defterine Kayıt

6.4.2.1.     Yevmiye Defterinin Tanımı ve Şekli

6.4.2.2.     Yevmiye Defterine Kayıtların Yapılma Şekli ve Yevmiye Maddesi Türleri

6.4.3.     Büyük Deftere Kayıt

6.4.3.1.     Büyük Defterin Tanımı ve Şekli

6.4.3.2.     İşlemlerin Büyük Deftere Aktarılması

6.4.3.3.     Büyük Defter - Yardımcı Defter İlişkisi

6.5.       DÖNEM İÇİ İŞLEMLERİN KAYDI – YEVMİYE VE BÜYÜK DEFTER KAYITLARI-

6.6.       MİZANLARIN DÜZENLENMESİ

6.6.1.     Mizanların Tanımı ve Şekli

6.6.2.     Aylık Mizanlar ile Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi

6.7.       DÖNEM SONU ENVANTER İŞLEMLERİ VE ENVANTER KAYITLARININ YAPILMASI-

6.8.       KESİN MİZANIN DÜZENLENMESİ

6.9.       MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ

6.9.1.     Dönem Sonu Bilançosunun Düzenlenmesi

6.9.2.     Gelir Tablosunun Düzenlenmesi

6.9.3.       Diğer Mali Tabloların Düzenlenmesi

6.10.     HESAPLARIN KAPATILMASI

6.11.     MUHASEBE SÜRECİNİN ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLMESİ

6.12.   DEĞERLENDİRME SORULARI

 

8.         GELİR TABLOSU HESAPLARI

8.1.      GENEL AÇIKLAMA

8.2.      GELİR TABLOSU HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-

8.3.      GELİR VE GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI

8.4.      GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ

8.5.      GELİR TABLOSU HESAPLARI İLE İLGİLİ KONU TESTİ

 

9.       MALİYET HESAPLARI

9.1.    GENEL AÇIKLAMA

9.2.    7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI

9.2.1.      7/A Maliyet Hesap Seçeneğinin Genel Özellikleri

9.2.2.      7/A Maliyet Hesap Seçeneğinde Kullanılan Hesaplara İlişkin Açıklamalar

9.2.2.1.       Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları

9.2.2.2.       Üretim Fonksiyonu İle İlgili Maliyet Hesapları

9.2.2.3.       Üretim Fonksiyonu İle İlgili Maliyet Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnek-

9.2.2.4.       Hizmet Fonksiyonu İle İlgili Maliyet Hesapları

9.2.2.5.       Hizmet Fonksiyonu İle İlgili Maliyet Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnek-

9.2.2.6.       Faaliyet Giderleri İle İlgili Maliyet Hesapları

9.2.2.7.       Faaliyet Giderleri İle İlgili Maliyet Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnek-

9.2.2.8.       7/A Maliyet Hesap Seçeneğinde Hesapların Kullanımına İlişkin Muhasebe Kayıt Süreci ve Maliyet Akım Şeması

9.3.    7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI

9.3.1.      7/B Maliyet Hesap Seçeneğinin Genel Özellikleri

9.3.2.      7/B Maliyet Hesap Seçeneğinde Kullanılan Hesaplara İlişkin Açıklamalar

9.3.3.      7/B Maliyet Hesap Seçeneğinde Kullanılan Hesapların İşleyişine İlişkin Örnek-

9.3.4.      7/B Maliyet Hesap Seçeneğinde Hesapların Kullanımına İlişkin Muhasebe Kayıt Süreci ve Maliyet Akım Şeması

9.4.    MALİYET HESAPLARI İLE İLGİLİ KONU TESTİ

 

10.       NAZIM HESAPLAR

10.1.     GENEL AÇIKLAMA

10.2.     NAZIM HESAPLARIN BÖLÜMLENMESİ

10.3.     NAZIM HESAPLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

10.4.     NAZIM HESAPLARIN BİLANÇODA GÖSTERİMİ

10.5.    NAZIM HESAPLARLA İLGİLİ KONU TESTİ 

 

11.     MUHASEBE HATALARI VE DÜZELTME YOLLARI

11.1.       MUHASEBE HATALARI

11.2.       YEVMİYE DEFTERİNDEKİ HATALAR VE DÜZELTİLMESİ

11.2.1.    Hesap İsimlerinde Hata Yapılması ve Düzeltilmesi

11.2.2.    Madde Tutarlarında Hata Yapılması ve Düzeltilmesi

11.2.3.    Yapılan Hatanın Madde Kapatılmadan Anlaşılması ve Düzeltilmesi

11.3.       BÜYÜK DEFTERDEKİ HATALAR VE DÜZELTİLMESİ

11.4.       ENVANTER DEFTERİNDEKİ HATALAR VE DÜZELTİLMESİ

11.5.       DEFTERLERDEKİ TOPLAMA HATALARI VE DÜZELTİLMESİ

11.6.       DİĞER HATALAR VE DÜZELTİLMESİ

11.7.     DEĞERLENDİRME SORULARI 

 

12.       MUHASEBEDE KULLANILAN TİCARİ DEFTER VE BELGELER

12.1.     TİCARİ DEFTER TUTMANIN AMAC

12.2.     TİCARİ DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR

12.3.     TİCARİ DEFTER TUTMA AÇISINDAN TACİRLER

12.4.     TACİRLER AÇISINDAN TUTULMASI ZORUNLU OLAN TİCARİ DEFTERLER

12.4.1.       Birinci Sınıf Tacirler Tarafından Tutulması Zorunlu Olan Ticari Defterler

12.4.1.1.       Envanter ve Bilanço Defteri

12.4.1.2.       Yevmiye Defteri

12.4.1.3.       Büyük Defter ( Defter-i Kebir)

12.4.1.4.       Diğer Defterler

12.4.2.       İkinci Sınıf Tacirler Tarafından Tutulması Zorunlu Olan Ticari Defterler

12.4.2.1.       İşletme Hesabı Defteri

12.5.     TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKİ

12.6.     TİCARİ DEFTERLERİN KAYIT DÜZEN

12.7.     TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI İLE İBRAZ ZORUNLULUĞU

12.8.     TİCARİ DEFTERLERİN KANIT GÜCÜ

12.9.     MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER

12.9.1.       VUK’NA GÖRE DÜZENLENEN BELGELER

12.9.1.1.    Fatura

12.9.1.2.    Sevk İrsaliyesi

12.9.1.3.    İrsaliyeli Fatura

12.9.1.4.    Perakende Satış Belgeleri

12.9.1.4.1.    Perakende Satış Fişleri

12.9.1.4.2.    Satış Fişleri ve Makineli Kasaların Kayıt Ruloları

12.9.1.4.3.    Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri

12.9.1.5.    Gider Pusulası

12.9.1.6.    Müstahsil Makbuzu

12.9.1.7.    Serbest Meslek Makbuzu

12.9.1.8.    Taşıma ve Otel işletmelerine Ait Belgeler

12.9.1.8.1.    Taşıma İrsaliyeleri

12.9.1.8.2.    Ambar Tesellüm Fişi

12.9.1.8.3.    Yolcu Listeleri

12.9.1.8.4.    Günlük Müşteri Listesi

12.9.2.       TTK’NA GÖRE DÜZENLENEN BELGELER

12.9.2.1.       Bono (Emre Muharrer Senet)

12.9.2.2.    Poliçe

12.9.2.3.    Çek

12.9.2.4.    Tahviller

12.9.2.5.    Makbuz Senedi ve Varant

12.9.2.6.    Taşıma Senedi

12.9.2.7.       Hisse Senetleri

12.9.3.       ÜCRET BORDROSU VE BORDRO YERİNE GEÇEN BELGELER

12.9.4.       BEYANNAMELER

12.9.4.1.    Yıllık Beyanname

12.9.4.1.1.    Gelir Vergisi Mükellefiyeti Açısından.

12.9.4.1.2.    Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açısından

12.9.4.2.    Muhtasar Beyanname

12.9.4.2.1.    Gelir Vergisi Mükellefiyeti Açısından

12.9.4.2.2.    Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açısından

12.9.4.3.    Münferit Beyannameler

12.9.4.3.1.    Gelir Vergisi Açısından Münferit Beyanname

12.9.4.3.2.    Kurumlar Vergisi Açısından Özel Beyanname

12.9.4.3.3.    Geçici Vergi Beyannamesi

12.9.4.4.    Diğer Beyannameler

12.9.5.       DİĞER BELGELER

12.9.5.1.    Haberleşme Belgeleri

12.9.5.2.    Döviz Alım ve Satım Belgeleri

12.9.5.3.    Dekont ve Sigorta Poliçeleri

12.9.5.4.    Adisyon

12.9.5.5.    Reçetele

12.10.        MİZANLAR

12.11.        MUHASEBEDE FİŞ KULLANILMASI VE KULLANILAN FİŞLER

12.11.1.     Açılış Fişi

12.11.2.     Tahsil Fişi

12.11.3.     Tediye (Ödeme) Fişi

12.11.4.     Mahsup Fişi

12.11.5.     Kapanış Fişi

12.12.        MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMI VE ÖNEMİ

12.12.1.     Bilgisayar ve Program Seçimi

12.12.2.     Muhasebe Programları

12.12.3.     Muhasebe Kayıtlarının Bilgisayarla Yapılması

12.13. DEĞERLENDİRME SORULARI 

 

 

 

 

 

 

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 248544
Aktif: 7
Bugün: 135
Dün: 488

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm