Ürünler

Şirketler Muhasebesi


Şirketler Muhasebesi


Açıklama

KİTAP ADI

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

YAZAR ADI
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR      
   
ISBN: 978-605-5936-70-9
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 296
Baskı yılı: Ekim 2013 (4. Baskı)

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

  

 

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ve

6335 Sayılı Kanun ile Yeni TTK'da Yapılan Değişikliklere Göre Güncellenmiş.

 

Bu çalışmada 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan Kollektif, Komandit, Anonim, Limited ve Hisseli Komandit Şirketler üzerinde durulmuş, bu şirketlere özgü  çeşitli muhasebe işlemleri konusunda öğrencilerin temel bilgi edinmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.

 

                                                İÇİNDEKİLER

0. SUNUŞ...........................................................................................................V-XIV

00. İÇİNDEKİLER.....................................................................................................V

01. KISALTMALAR.............................................................................................XIII

02. ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ.........................................................................XV

 

1. MUHASEBE............................................................................................................ 1

10. GENEL BAKIŞ...................................................................................................... 1

11. TEMEL MUHASEBE............................................................................................ 2

110. Genel Açıklama.................................................................................................. 2

111. Belgelerin Düzenlenmesi.................................................................................. 2

112. Hesapların Tutulması........................................................................................ 3

114. Hesapların Tutulmasına İlişkin Örnek................................................................... 11

114.0. Açıklama........................................................................................................... 11

114.1. Örnek İşolgusu.................................................................................................... 11

114.2. Hesap Planı......................................................................................................... 12

114.3. Günlük Defter İşlemleri..................................................................................... 13

114.4. Büyük Defter İşlemleri ..................................................................................... 15

114.5. Genel Geçici Sağlama ....................................................................................... 16

12. DÖNEMSEL MUHASEBE............................................................................................. 17

120. Genel Açıklama........................................................................................................... 17

121. Sonuç Çıkarma............................................................................................................ 17

122. Sonuç Çıkarmaya İlişkin Örnek................................................................................ 18

122.0. Açıklama ............................................................................................................ 18

122.1. KDV Hesaplarının Kapatılması........................................................................ 19

122.2. Başarı Hesaplarının Kapatılması...................................................................... 21

122.3. Kesin Sağlamanın Düzenlenmesi..................................................................... 27

122.4. Hesapların Kapatılması...................................................................................... 32

123. MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ.............................................................. 35

123.0. Açıklama............................................................................................................. 35

123.1. Bilançonun Düzenlenmesi................................................................................. 35

123.2. Gelir Tablosunun Düzenlenmesi....................................................................... 38

13. TÜRSEL MUHASEBELER........................................................................................... 39

130. Genel Açıklama........................................................................................................... 39

131. Banka Muhasebesi.......................................................................................................40

131.0. Açıklama.............................................................................................................40

131.1. Banka İşletmelerinin Özellikleri........................................................................40

131.2. Bankaların Muhasebe Örgüt Yapısı..................................................................40

131.3. Bankalarda Yapılan İşlemler.............................................................................. 41

120. İnşaat Muhasebesi ........................................................................................... 42

132.0 Açıklama.............................................................................................................. 42

132.1. İnşaat İşletmelerinin Özellikleri........................................................................ 42

132.2. İnşaat İşleri Kavramları..................................................................................... 43

132.3. İnşaat İşletmelerinde Yapılan İşlemler.............................................................. 43

133. Konaklama İşletmeleri Muhasebesi...........................................................................44

133.0. Açıklama.............................................................................................................44

133.1. Konaklama İşletmelerinin Özellikleri............................................................... 45

133.2. Konaklama İşletmelerinin Muhasebe Örgüt Yapısı......................................... 45

133.3. Muhasebe Departmanında Yapılan İşler..........................................................46

133.4. Konaklama İşletmelerinde Yapılan Muhasebe İşlemleri.................................46

14. ŞİRKETLER MUHASEBESİ........................................................................................46

140. Genel Açıklama...........................................................................................................46

141. Şirketlerin Sınıflandırılması....................................................................................... 47

142. Şahıs Şirketleri............................................................................................................. 48

143.Sermaye Şirketleri......................................................................................................... 49

144. Kooperatifler................................................................................................................ 50

145. Şirketlere Özgü Muhasebe İşlemleri.......................................................................... 51

146. Şirketlere Özgü Hesaplar............................................................................................ 51

146.0. Açıklama............................................................................................................. 51

146.1. Ödenmiş Sermaye ............................................................................................. 52

146.2. Sermaye Yedekleri ............................................................................................ 52

146.3. Kâr Yedekleri...................................................................................................... 53

146.4. Kâr Zarar Hesapları...........................................................................................54

146.5. Ortaklardan Alacaklar/Ortaklara Borçlar Hesabı ...........................................54

 

2. KOLLEKTİF ŞİRKETLER............................................................................................. 55

20. GENEL BAKIŞ................................................................................................................. 55

21. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU....................................................................... 55

210. Genel Açıklama.......................................................................................................... 55

211. Kollektif Şirkette Kuruluş Kayıtları........................................................................... 57

212. Taahhüdün Tamamının Yerine Getirilmesi............................................................... 57

213. Taahhüdün Kısmen Yerine Getirilmesi..................................................................... 61

22. KOLLEKTİF ŞİRKETTE SERMAYE ARTIRIMI..................................................64

220. Genel Açıklama...........................................................................................................64

221. Ortakların Sermaye Paylarını Artırmaları................................................................ 65

222. Ortakların Kâr Paylarını Sermayeye Ekleme...........................................................66

223. Yeni Ortak Alarak Sermaye Artırma........................................................................ 68

224. Şirket Alacaklısını Ortak Olarak Alma.................................................................... 69

23. KOLLEKTİF ŞİRKETTE SERMAYE AZALTIMI................................................. 70

230. Genel Açıklama........................................................................................................... 70

231. Fazla Olan Sermayenin Azaltılması........................................................................... 71

232. Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltımı........................................................................... 72

233. Ortak Çıkarma Nedeniyle Sermaye Azaltımı........................................................... 73

24. KOLLEKTİF ŞİRKETTE KÂR DAĞITIMI............................................................ 77

240. Genel Açıklama........................................................................................................... 77

241. Kârın Ortaklara Eşit Olarak Dağıtılması ................................................................. 77

242. Kârın Ortakların Sermaye Payları ile Oranlı Dağıtımı ......................................... 78

243. Sermaye Payı Üzerinden Faiz Hesaplama, Kalan Kârı Dağıtma............................ 79

244. Yönetici Ortağa Prim Ayırma, Kalan Kârı Dağıtma........................................................ 81

25. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ZARAR DAĞITIMI........................................................ 83

250. Genel Açıklama........................................................................................................... 83

251. Zarar Oluşumuna İlişkin Örnek................................................................................ 83

252. Zararın Ortaklarca Karşılanması............................................................................... 85

253. Zararın Sermayeden İndirilmesi................................................................................ 85

26. KOLLEKTİF ŞİRKETTE TASFİYE........................................................................... 86

260. Genel Açıklama........................................................................................................... 86

261. Kollektif Şirketlerde Tasfiyeye İlişkin Örnek........................................................... 89

27. KOLLEKTİF ŞİRKETTE BİRLEŞME......................................................................97

270. Genel Açıklama...........................................................................................................97

271. Birleşme Bilgileri......................................................................................................... 98

272. A ve Ortakları Kollektif Şirketi Kayıtları............................................................... 100

273. AB Kollektif Şirketi Kayıtları.................................................................................. 102

274. CD Kollektif Şirketi Kayıtları.................................................................................. 107

275. Kollektif Şirkette Aktarma ...................................................................................... 112

 

3. KOMANDİT ŞİRKETLER.............................................................................................117

30. GENEL BAKIŞ................................................................................................................117

31. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU.......................................................................118

310. Genel Açıklama..........................................................................................................118

311. Komandit Şirkette Kuruluş Kayıtları....................................................................... 120

32. KOMANDİT ŞİRKETTE SERMAYE ARTIRIMI................................................. 122

320. Genel Açıklama......................................................................................................... 122

321. Sermaye Artırımını Nakden Yerine Getirme.......................................................... 122

322. Kâr Paylarının Sermayeye Eklenmesi..................................................................... 124

33. KOMANDİT ŞİRKETTE SERMAYE AZALTIMI................................................ 126

330. Genel Açıklama......................................................................................................... 126

331. Azaltılan Sermayenin Nakden Ödenmesi................................................................ 126

332. Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltımı......................................................................... 128

34. KOMANDİT ŞİRKETTE KÂR DAĞITIMI............................................................ 129

340. Genel Açıklama ....................................................................................................... 129

341. Komandit Şirketlerde Kâr Dağıtım Örneği............................................................. 129

35. KOMANDİT ŞİRKETTE ZARAR DAĞITIMI........................................................131

350. Genel Açıklama..........................................................................................................131

351. Zarar Oluşumuna İlişkin Örnek............................................................................... 132

352. Zararın Ortaklarca Karşılanması............................................................................. 134

353. Zararın Sermayeden İndirilmesi.............................................................................. 134

36. KOMANDİT ŞİRKETTE TASFİYE.......................................................................... 135

37. KOMANDİT ŞİRKETTE BİRLEŞME..................................................................... 137

370. Genel Açıklama......................................................................................................... 137

371. Birleşme Bilgileri....................................................................................................... 137

372. AC Komandit Şirketi Kayıtları................................................................................. 138

373. A ve Ortakları Komandit Şirketi Kayıtları..............................................................141

374. C ve Ortakları Komandit Şirketi Kayıtları.............................................................. 144

 

4. ANONİM ŞİRKETLER.................................................................................................. 147

40. GENEL BAKIŞ............................................................................................................... 147

41. ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU................................................................... 148

410. Genel Açıklama......................................................................................................... 148

411. Anonim Şirketlerde Kuruluş Kayıtları..................................................................... 153

42. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI.............................................. 160

420. Genel Açıklama......................................................................................................... 160

421. Yeni Hisse Senedi Çıkararak Sermaye Artırımı..................................................... 163

422. Değer Artış Fonunu Sermayeye Ekleme................................................................. 163

423. Dağıtılmayan Kârların Sermayeye Eklenmesi........................................................ 165

424. Yasal Yedeklerin Sermayeye Eklenmesi................................................................. 165

425. Şartlı Sermaye Artırımı............................................................................................ 166

43. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI............................................ 166

430. Genel Açıklama......................................................................................................... 166

431. Payların Nominal Değerini İndirme........................................................................ 168

432. Payları Birleştirme..................................................................................................... 169

433. Payların Bir Bölümünün Yok Edilmesi................................................................... 169

44. ANONİM ŞİRKETLERDE TAHVİL ÇIKARMA................................................. 170

440. Genel Açıklama......................................................................................................... 170

441. Tahvil Çıkarmaya İlişkin Kayıtlar............................................................................171

442. Tahvillerin Satılması................................................................................................. 172

444. Tahvil Faizlerinin Ödenmesi ....................................................................................176

445. Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahviller................................................................176

45. ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR / ZARAR DAĞITIMI....................................... 178

450. Genel Açıklama......................................................................................................... 178

451. Dönem Kârından Vergi Hesaplaması..................................................................... 179

452. Dönem Kârından Yedek Akçe ve Dağıtılacak Kârların (Temettü) Hesabı.......... 180

453. Kâr Dağıtım Tablosu................................................................................................. 183

453.0. Açıklama........................................................................................................... 183

453.1. Kâr Dağıtım Tablosunun Düzenlenme Kuralları........................................... 183

453.2. Kâr Dağıtım Tablosunun Biçimsel Yapısı...................................................... 183

454. Halka Kapalı A.Ş’lerde Kâr Dağıtım Hesapları ve Muhasebeleştirme Örneği.......185

455. Halka Açık A.Ş’lerde Kâr Dağıtım Hesapları ve Muhasebeleştirme Örneği....... 193

456. Anonim Şirketlerde Zarar Dağıtımı.........................................................................205

46. ANONİM ŞİRKETLERDE MALİ DURAN VARLIKLAR..................................206

460. Genel Açıklama.........................................................................................................206

461. Bağlı Menkul Kıymetler...........................................................................................207

462. Bağlı Menkul Kıy. Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(-).....................................207

463. İştirakler ve Sermaye Taahhütleri............................................................................209

464. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı..........................................210

465. Bağlı Ortaklıklar ve Sermaye Taahhütleri...............................................................211

466. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Pay. Değer Düşüklüğü Karşılığı ................................211

47. ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE....................................................................... 212

470. Genel Açıklama......................................................................................................... 212

471. Tasfiye Memurları ve Tasfiye İşlemleri....................................................................214

472. Anonim Şirketlerde Tasfiyeye İlişkin Örnek...........................................................217

48. ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM.....................................................................226

480. Genel Açıklama.........................................................................................................226

481. Sermaye Şirketlerinde İşlem Denetimi ve Özel Denetim...................................... 227

482. Sermaye Şirketlerinde Denetim ..............................................................................228

49. HOLDİNGLER................................................................................................................ 230

490. Genel Açıklama ........................................................................................................ 230

491. Holding Türleri.......................................................................................................... 231

492. Holdinglerin Yarar ve Sakıncaları........................................................................... 232

493. Holding Şirketlerde Kuruluş..................................................................................... 233

494. Holding Şirketlerde Kuruluş Kayıtları.................................................................... 233

 

5. LİMİTED ŞİRKETLER......................................................................................... 235

50. GENEL BAKIŞ.................................................................................................. 235

51. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU.................................................................. 236

510. Genel Açıklama................................................................................................ 236

511. Limited Şirkette Kuruluş Kayıtları.................................................................... 238

52. LİMİTED ŞİRKETTE SERMAYE ARTIRIMI...................................................... 241

520. Genel Açıklama.................................................................................................. 241

521. Sermaye Artırımına İlişkin Uygulama................................................................... 242

53. LİMİTED ŞİRKETTE SERMAYE AZALTIMI....................................................244

530. Genel Açıklama..............................................................................................244

531. Sermaye Azaltımına İlişkin Uygulama...................................................................244

54. LİMİTED ŞİRKETTE KÂR DAĞITIMI................................................................. 245

540. Genel Açıklama............................................................................................. 245

541. Kâr Dağıtımına İlişkin Uygulama........................................................................... 245

55. LİMİTED ŞİRKETTE ZARAR DAĞITIMI............................................................ 253

 

6. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER.................. 255

60. GENEL BAKIŞ................................................................................................... 255

61. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ

KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU..................................................................... 255

610. Genel Açıklama.................................................................................................. 255

611. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirkette Kuruluş Kayıtları..................... 256

62. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT

ŞİRKETTE SERMAYE ARTIRIMI......................................................................... 258

620. Genel Açıklama................................................................................................ 258

621. Sermaye Artırımına İlişkin Örnek......................................................................... 258

63. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE SERMAYE AZALTIMI ......261

630. Genel Açıklama................................................................................................. 261

631. Sermaye Azaltım Kayıtları................................................................................... 261

64. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE KÂR DAĞITIMI....... 262

640. Genel Açıklama.................................................................................................. 262

641. Kâr Dağıtımına İlişkin Uygulama........................................................................... 262

 

7. SONUÇ............................................................................................................... 269

70. ÖZETLEME ...................................................................................................... 269

71. SONSÖZ........................................................................................................... 270

72. DOĞRU YANLIŞ TESTİ..................................................................................... 270

73. YARARLANILAN YAYINLAR............................................................................. 275

74. YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI............................................................... 276

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 248544
Aktif: 7
Bugün: 120
Dün: 488

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm