Ürünler

Muhasebe Denetimi


Muhasebe Denetimi


Açıklama

KİTAP ADI 

MUHASEBE DENETİMİ     

YAZAR ADI
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5936-51-8
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 380
Baskı yılı: 2016 (Genişletilmiş 4. Baskı)

  

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

  

İÇİNDEKİLER

 

01. ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ....................................................................................XV

02. KISALTMALAR...................................................................................................... XVII

 

1. DENETİM KAVRAMLARI...........................................................................................1

10.GENEL BAKIŞ.................................................................................................................1

11.DENETİM ........................................................................................................................1

110.Genel Açıklama..............................................................................................................1

111.Denetimin Tanımı........................................................................................................2

112.Denetim İktisadi Birim İçin Yapılır.........................................................................3

113.Denetim Bir Karşılaştırmadır....................................................................................3

114.Denetim Uzman Kişilerce Yapılır.............................................................................3

115.Denetimde Kanıtlar Toplanır ve Değerlenir..........................................................4

116.Denetim Sonucunda Rapor Düzenlenir..................................................................4

117.Denetim Bir Süreçtir.....................................................................................................4

118.Denetim Yerine Kullanılan Terimler.......................................................................4

12.DENETİM TÜRLERİ....................................................................................................5

120.Genel Açıklama............................................................................................................5

121.Amaçları Bakımından Denetim Türleri.................................................................6

122.Kapsam Açısından Denetim Türleri........................................................................7

123.Yapılış Nedenine Göre Denetim................................................................................8

124.Uygulama Zamanına Göre Denetim.......................................................................8

125.Denetçi Statüsü Bakımından Denetim...................................................................9

126.SPK Açısından Denetim...........................................................................................10

127.3568 Sayılı Yasa Açısından Denetim......................................................................11

128.Dış Denetim Türleri...................................................................................................12

13.DENETÇİ....................................................................................................................13

130.Genel Açıklama...........................................................................................................13

131.Bağımsız Denetçiler....................................................................................................15

132.İç Denetçiler..................................................................................................................15

133.Kamu Denetçileri........................................................................................................16

134.SPK Açısından Denetçiler.........................................................................................17

135.Yeminli Mali Müşavirler............................................................................................18

136.Denetçi Yerine Kullanılan Yabancı Sanlar...........................................................19

14.YÖNETİM SAVLARI.................................................................................................19

140.Genel Açıklama...........................................................................................................19

141.Varolma ve Oluşma.....................................................................................................20

142.Tamlık.........................................................................................................................20

143.Haklar Ve Yükümlülükler........................................................................................21

144.Değerleme ve Dağıtım...............................................................................................21

145.Sunma ve Açıklama....................................................................................................21

15.DENETİM HEDEFLERİ...............................................................................................22

150.Genel Açıklama...........................................................................................................22

151.Gerçeklik.......................................................................................................................22

152.Tamlık...........................................................................................................................22

153.Dönemsellik..................................................................................................................22

154.Sahiplik.........................................................................................................................22

155.Doğruluk.......................................................................................................................23

156.Değerleme.....................................................................................................................23

157.Sınıflandırma...............................................................................................................23

158.Açıklama.......................................................................................................................23

16.DENETİM STANDARTLARI......................................................................................24

160.Genel Açıklama...........................................................................................................24

161.Genel Standartlar......................................................................................................24

162.Çalışma Alanı Standartları.......................................................................................26

163.Raporlama Standartları.............................................................................................26

164.Meslek Etiği İlke ve Kuralları..................................................................................27

165.Kalite Kontrol Standartları.......................................................................................32

166. Uluslararası Denetim Standartları (UDS)...............................................................36

17. DENETİM DÜZENLEMELERİ...............................................................................38

170.Genel Açıklama...........................................................................................................38

171.ABD’deki Düzenlemeler............................................................................................39

172.IFAC Düzenlemeleri...................................................................................................39

173.AB Düzenlemeleri.......................................................................................................40

174.Türkiye Düzenlemeleri...............................................................................................40

 

2.DENETİM SÜRECİ.....................................................................................................45

20. GENEL BAKIŞ...........................................................................................................45

21. DENETİM İŞİNİN ALINMASI..................................................................................46

210.Genel açıklama...........................................................................................................46

211.Müşteri işletmenin Tanınması.................................................................................46

212.Önceki Denetçi İle Görüşme....................................................................................47

213.Denetim Sözleşmesinin İmzalanması....................................................................48

22. DENETİM PLANLAMASI........................................................................................49

220.Genel açıklama...........................................................................................................49

221.İşletme Hakkında Temel Bilgileri Toplama..........................................................50

222.Denetim Programının Hazırlanması....................................................................51

223.Zaman Planlaması...................................................................................................51

224.İşgücü Planlaması ve Gözetim................................................................................53

23. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ...............................................................................53

230.Genel açıklama.......................................................................................................53

231.İç Kontrol Yapısının Değerlendirilmesi.................................................................53

232.Denetim Programı Değişiklikleri...........................................................................54

233.Hesap Kalanlarının Doğruluğunu Araştırma.....................................................54

24. DENETİMİN TAMAMLANMASI.........................................................................55

240.Genel açıklama.......................................................................................................55

241.Denetim Raporunun Teslim Edilmesi...................................................................56

242.Denetim Raporunun Teslim Alınması.................................................................56

25. MUHASEBE VE DENETİM İLİŞKİSİ...................................................................57

250.Genel Açıklama........................................................................................................57

251.Dayanaklarda Örtüşme.............................................................................................58

252.Kanıtlarda Özdeşleşme..............................................................................................58

253.Amaçlarda Birleşme...................................................................................................58

254.Görevlerde Bütünleşme.............................................................................................59

255.Meslek Sanlarında Aşama........................................................................................60

26. KURUMSAL YÖNETİM VE DENETİM İLİŞKİSİ..................................................60

260.Genel Açıklama...........................................................................................................60

261.Şeffaflık.........................................................................................................................61

262.Hesap Verebilirlik.......................................................................................................61

263.Sorumluluk...................................................................................................................62

264.Adillik...........................................................................................................................62

265.Kurumsal Yönetim Çalışmaları..............................................................................63

266.Kurumsal Yönetişim .................................................................................................66

 

3.İÇ KONTROL YAPISI ...............................................................................................67

30. GENEL BAKIŞ............................................................................................................67

31.İÇ KONTROL YAPISININ BİLEŞENLERİ..................................................................68

310.Genel Açıklama............................................................................................................68

311.Kontrol Ortamı............................................................................................................68

312.Risk Değerlemesi.........................................................................................................69

313.Kontrol Faaliyetleri.....................................................................................................70

314.Bilgi ve İletişim............................................................................................................71

315.Gözlem..........................................................................................................................72

32.İÇ KONTROL VE RİSK ODAKLI DENETİM ..........................................................72

320.Genel Açıklama...........................................................................................................72

321.İç Kontrol Yapısının Kurulması..............................................................................73

322.İç Kontrol Yapısının Unsurları................................................................................74

323.İç Kontrol Yapısını Tanıma......................................................................................75

324.Etkin İç Kontrol Yapısı..............................................................................................76

325.Etkin Olmayan İç Kontrol Yapısı............................................................................76

326. Risk Odaklı Denetim................................................................................................77

327. Risk Odaklı Denetimin Nedenleri.........................................................................77

328.Risk Odaklı Denetimin Niteliği..............................................................................78

33.İÇDENETİM...................................................................................................................79

330.Genel Açıklama...........................................................................................................79

331.İç Denetimin Tanımı..................................................................................................79

332.İç Denetimin Amacı ve Kapsamı...........................................................................80

333.İç Denetim-İç Kontrol İlişkisi..................................................................................81

334.İç Denetçi - Dış Denetçi Karşılaştırması..............................................................81

34. FİNANSAL TABLOLARDAKİ HATA VE HİLELER.............................................83

340.Hatalar..........................................................................................................................83

341.Günlük Defterdeki Hatalar.......................................................................................84

342.Diğer Hatalar...............................................................................................................85

343.Finansal Tablolardaki Hatalar.................................................................................86

344.Hileler...........................................................................................................................87

345.Varlıkların Kötüye Kullanılması.............................................................................89

346.Hileli Finansal Raporlama........................................................................................90

347.Hilelerin Önlenmesi...................................................................................................91

348. UDS’lerde Hata ve Hile............................................................................................92

 

4.DENETİM ANITLARI..................................................................................................99

40.DENETİM KANITININ TANIMI VE AÇIKLAMASI...........................................99

41.DENETİM KANITLARININ SAYISI...........................................................................99

410.Genel Açıklama...........................................................................................................99

411.Önemlilik.................................................................................................................... 100

412.Risk............................................................................................................................. 100

413.Nitelik..........................................................................................................................101

414.Ekonomik Etmenler.................................................................................................102

415.Anakütlenin Büyüklüğü ve Özelliği....................................................................102

42. DENETİM KANITLARININ GÜVENİLİRLİĞİ..................................................103

420.Genel Açıklama.........................................................................................................103

421.Kanıtın İlgililiği.........................................................................................................104

422.Kanıtın Kaynağı........................................................................................................104

423.Kanıtın Zamanlılığı.................................................................................................104

424.Kanıtın Nesnelliği.....................................................................................................105

43.KANIT ÜRLERİ............................................................................................................105

430. Genel Açıklama........................................................................................................105

431. Fiziksel Kanıtlar.......................................................................................................106

432. Doğrulamalar...........................................................................................................106

433. Belgeler.......................................................................................................................107

434. Gözleme Dayalı Kanıtlar.......................................................................................107

435. Soruşturmaya Dayalı Kanıtlar..............................................................................108

436. Hesaplamaya Dayalı Kanıtlar...............................................................................108

437. Analitik Kanıtlar......................................................................................................108

44. UDS’LERDE DENETİM KANITLARI.....................................................................108

440. Genel Açıklama........................................................................................................108

441. Yönetim İddiaları.....................................................................................................109

442. Denetim Kanıtının Güvenilirliğini Etkileyen Faktörler...................................111

443. Denetim Kanıtı Toplama Yöntemleri.................................................................112

45.DENETİM PROGRAMI...............................................................................................113

450.Genel Açıklama.........................................................................................................113

453.Denetim Programı Türleri.....................................................................................115

454.Yazılı Denetim Programlarının Sakıncaları......................................................116

46.ÇALIŞMA KÂĞITLARI...............................................................................................116

460.Genel Açıklama.........................................................................................................116

461.Çalışma Kağıdı Türleri............................................................................................117

462.Çalışma Kâğıtlarının Yararları..............................................................................117

463.Çalışma Kâğıtlarının Hazırlanması ....................................................................118

464.Çalışma Kâğıtlarının Dosyalanması ..................................................................121

466. Çalışma Kâğıtları İle İlgili UDS-230................................................................. 123

 

5.DENETİM TEKNİKLERİ.......................................................................................... 125

50.GENEL BAKIŞ........................................................................................................... 125

51.TEMEL DENETİM TEKNİKLERİ............................................................................. 125

510.Genel Açıklama........................................................................................................ 125

511.Fiziksel İnceleme....................................................................................................... 126

512.Doğrulama................................................................................................................. 126

513.Belgelerin İncelenmesi..............................................................................................127

52.YARDIMCI DENETİM TEKNİKLERİ..................................................................... 128

520.Genel Açıklama........................................................................................................ 128

521.Kayıtların Yeniden İzlenmesi................................................................................ 128

522.Yeniden Hesaplama..................................................................................................129

523.Gözlem.........................................................................................................................129

524.Derinlemesine Araştırma.......................................................................................129

525.Soruşturma................................................................................................................ 130

526.Hesaplar Arasında İlişki Kurma.......................................................................... 130

527.Analitik İnceleme .....................................................................................................131

53. KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR...........................................................................132

530.Genel Açıklama.........................................................................................................132

531.Karşılaştırmalı Bilançolar........................................................................................132

532.Karşılaştırmalı Gelir Tabloları...............................................................................133

54. DİKEY YÜZDELER....................................................................................................135

540.Genel Açıklama.........................................................................................................135

541.Bilanço Dikey Yüzdeleri..........................................................................................135

542.Gelir Tablosu Dikey Yüzdeleri............................................................................. 136

55. EĞİLİM YÜZDELERİ.................................................................................................137

550.Genel Açıklama.........................................................................................................137

551.Bilanço Eğilim Yüzdeleri.........................................................................................138

552.Gelir Tablosu Eğilim Yüzdeleri.............................................................................140

56. ORAN YÖNTEMİ.......................................................................................................142

560.Açıklama.....................................................................................................................142

561.Likidite Oranları.......................................................................................................142

562. Finansal Yapı Oranları...........................................................................................144

563. Faaliyet Oranları......................................................................................................146

564. Kârlılık Oranları..................................................................................................... 150

565. Borsa Başarı Oranları.............................................................................................151

57. ÖRNEKLEME..............................................................................................................159

570.Genel Açıklama.........................................................................................................159

571.Tüm Birimlerin Denetlenmesi...............................................................................160

572.İradi Örnekleme........................................................................................................160

573.İstatistiki Örnekleme................................................................................................161

574.Niteliklere Göre Örnekleme Yöntemleri.............................................................163

575.Niceliklere Göre Örnekleme Yöntemleri............................................................164

576.İstatistiki Olmayan Örnekleme.............................................................................166

 

6. DENETİMDE DÖNGÜ YAKLAŞIMI..................................................................167

60. DENETİM NEDENLERİ VE AMAÇLARI.............................................................167

600.Genel Açıklama.........................................................................................................167

601.Finansal Tablolar Çıkar Gruplarının Artması..................................................168

602. Finansal Tabloların Güvenilir Olmama Olasılığı............................................168

603.Güvenilir Bilgi Gerekliliği......................................................................................169

604.Finansal Tablolarla İlgili Bir Görüşe Ulaşmak.................................................170

605.Hata ve Hileleri Ortaya Çıkarmak.......................................................................170

606.Hata ve Hileleri Önlemek.......................................................................................171

607. İşletme Yönetimine Önerilerde Bulunmak.......................................................171

61.HESAPLARIN İNCELENMESİ..................................................................................172

610.Genel Açıklama.........................................................................................................172

611.Dönen Varlıkların Denetimi..................................................................................172

612.Duran Varlıkların Denetimi..................................................................................176

613.Kısa Süreli Yabancı Kaynakların Denetimi........................................................177

614.Uzun Süreli Yabancı Kaynakların Denetimi......................................................179

615.Özkaynakların Denetimi........................................................................................179

616.Gelir Tablosunun Denetimi....................................................................................180

617.Denetimde Döngü Yaklaşımı.................................................................................181

62.SATIŞ VE TAHSİLAT DÖNGÜSÜ.............................................................................181

620.Genel Açıklama.........................................................................................................181

621.Döngünün İşleyişi.....................................................................................................182

622.Satışların Denetimi...................................................................................................182

623.Ticari Alacakların Denetimi..................................................................................185

63.SATIN ALMA VE ÖDEME DÖNGÜSÜ.................................................................. 190

630.Genel Açıklama........................................................................................................ 190

631.Döngü İşleyişi.............................................................................................................191

632.Ticari Borçların Denetimi.......................................................................................191

633. Maddi Duran Varlıkların Denetimi...................................................................192

634.Maddi Olmayan Duran Varlıkların Denetimi..................................................197

635.Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Denetimi................................................... 199

64.STOK VE ÜRETİM DÖNGÜSÜ................................................................................ 200

640.Genel Açıklama........................................................................................................ 200

641.Döngü İşleyişi............................................................................................................201

642.Stok Denetimi........................................................................................................... 203

65.PERSONEL VE ÜCRET DÖNGÜSÜ......................................................................... 207

650.Genel Açıklama........................................................................................................ 207

651.İşçilik Türlerini Belirleme...................................................................................... 207

652.İşçilik Zamanını Ölçme......................................................................................... 209

653.Ücreti Belirleme........................................................................................................ 209

654.İşçilik Maliyetini Muhasebeye İşleme.................................................................211

655.İşçilik Maliyetinin Özel Sorunları........................................................................212

656.Personel Giderlerinin Denetimi............................................................................212

66.KAYNAK EDİNME VE GERİ ÖDEME....................................................................214

660.Genel Açıklama.........................................................................................................214

661. Finansal Borçların Denetimi................................................................................215

662. Ticari Borçların Denetimi.....................................................................................216

663.Diğer Borçlar ve Alınan Avanslar.........................................................................218

664.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler..........................................................219

665.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar...........................................................................221

666.Özkaynaklar.............................................................................................................. 222

667.Kaynak Ödemeleri................................................................................................... 223

67.NAKİT DENETİMİ...................................................................................................... 223

670.Genel Açıklama........................................................................................................ 223

671.Kasa Hesabının Denetimi ..................................................................................... 226

672.Bankalar Hesabının Denetimi.............................................................................. 230

673.Alınan Çeklerin Denetimi......................................................................................231

674.Verilen Çeklerin Denetimi......................................................................................233

68.DENETİM RAPORU................................................................................................... 234

680.Genel Açıklama........................................................................................................ 234

681.Muhasebe İlkelerine Uygunluk ........................................................................... 235

682.Tutarlılık..................................................................................................................... 235

683.Tam Açıklama........................................................................................................... 236

684.Görüş Bildirme......................................................................................................... 236

685.Sınırlı Denetim Raporu Uygun Görüş............................................................... 240

686.Sınırlı Denetim Raporu Uygun Olmayan Görüş............................................ 242

687.Tam Tasdik Raporu................................................................................................. 243

688.Denetim Raporlamasında Karşılaştırmalar...................................................... 244

 

7. GÜVENCE HİZMETLERİ........................................................................................ 249

70. GENEL AÇIKLAMA ................................................................................................ 249

71. GÜVENCE HİZMETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI.................................... 249

710. Genel Açıklama....................................................................................................... 249

711. Tasdik Hizmetleri.................................................................................................... 250

712. Diğer Güvence Hizmetleri.....................................................................................251

713. Bilgi Teknolojisine İlişkin Güvence Hizmetleri...............................................251

72. GÜVENCE HİZMETLERİNİN GENEL ESASLARI............................................253

720. Genel Açıklama........................................................................................................253

721. Güvence Hizmetlerinin Tanımı ve Açıklaması.............................................. 254

722. Güvence Hizmetlerinin Unsurları......................................................................255

723. Güvence Hizmetlerinin Türleri........................................................................... 259

724. Güvence Hizmeti Verenler................................................................................... 260

725. Güvence Hizmetlerinin Doğması....................................................................... 260

726. Güvence Hizmetlerinin Gelişimi........................................................................261

727. Güvence Hizmetlerine Yönelik Düzenlemeler................................................ 262

 

8. SONUÇ........................................................................................................................ 265

80. ÖZETLEME................................................................................................................ 265

81. SONSÖZ...................................................................................................................... 266

82. A GLOSSARY OF AUDITING TERMS................................................................... 267

83. YARARLANILAN YAYINLAR...............................................................................270

84. YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI................................................................271

 

EKLER..............................................................................................................................273

EK 1: YMM Denetim Sözleşmesi Örneği..........................................................................273

EK 2: Test Soruları........................................................................................................... 347

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 248544
Aktif: 7
Bugün: 124
Dün: 488

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm